รางวัลที่ได้รับ

รางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับ

 

ที่

ชนิด / ประเภทรางวัล

รางวัล

หน่วยงานผู้ให้รางวัล

หลักฐาน

อ้างอิง

1

ครูผู้ฝึกสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(E-BOOK) ช่วงชั้นที่ 4

มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2552

เหรียญทอง

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร

เขต 2

เกียรติบัตร

2

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดแข่งขันกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับประถมศึกษา

ปีที่ 4-6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทอง อันดับ 2

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

เกียรติบัตร

3

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดแข่งขันกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61

ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงิน อันดับ 6

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

เกียรติบัตร

4

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา  2556

เหรียญทอง อันดับ 7

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

เกียรติบัตร

5

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวด ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2

รอบแรก (ระดับเขต)

อันดับที่ 9 จากทั้งหมด 18 ทีมที่เข้าแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

รายงานการเข้าร่วมประกวด

6

เกียรติบัตรเนื่องในวันครู

ประจำปี พ.ศ. 2558

ครูดีในโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

เกียรติบัตร

  

รางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับ (ต่อ)

 

ที่

ชนิด / ประเภทรางวัล

รางวัล

หน่วยงานผู้ให้รางวัล

หลักฐาน

อ้างอิง

7

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ประจำปีการศึกษา 2557

เหรียญเงิน

ระดับเขตพื้นที่

สพม.23

(หน่วยคัดเลือกที่ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

เกียรติบัตร

8

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ประจำปีการศึกษา 2557

เหรียญทอง

ระดับเขตพื้นที่

สพม.23

(หน่วยคัดเลือกที่ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

เกียรติบัตร

9

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ประจำปีการศึกษา 2557

เหรียญทอง

ระดับเขตพื้นที่

สพม.23

(หน่วยคัดเลือกที่ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

เกียรติบัตร

10

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ประจำปีการศึกษา 2557

เหรียญทอง

ระดับเขตพื้นที่

สพม.23

(หน่วยคัดเลือกที่ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

เกียรติบัตร

11

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64

ประจำปีการศึกษา 2557

เหรียญทอง

ระดับภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตร

  

 

Comments