ประวัติการศึกษา

-: ประวัติการศึกษา :-


ลำดับที่

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

สาขา/วิชาเอก

เกรดเฉลี่ย

ปีที่จบ

1

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านคำแมด

-

-

2537

2

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านคำแมด

-

-

2540

3

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

วิทย์ คณิต

-

2543

4

อนุปริญญา

สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์

คอมพิวเตอร์

2.96

2545

5

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

3.04

2547

6

ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

3.31

2551

7

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การบริหารการศึกษา

3.45

2555
Comments