ประวัติการรับราชการ

ประวัติการรับราชการ

ปี 2553-2556       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 

                            อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย    

                            พป.หนองคาย เขต 1

ปี 2556-2559       ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล 

                            อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร    สพป.สกลนคร เขต 2

ปี 2559-2563   ครู ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 

                            อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    

                             พป.สกลนคร เขต 2

ปี 2563-ปัจจุบัน   ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 

                            อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    

                             สพป.สกลนคร เขต 2
Comments