ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล                นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง
บิดา                                  นายประจวบ  แก้วแสนเมือง                 อาชีพ   เกษตรกร
มารดา                              นางคำนาง  แก้วแสนเมือง                   อาชีพ   เกษตรกร
พี่น้องร่วมบิดามารดา     เป็นบุตรคนเดียว
สถานภาพ                        สมรส
คู่สมรส                              นางภัชราภรณ์  แก้วแสนเมือง              อาชีพ   ข้าราชการครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
บุตร 2 คน                         1. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วแสนเมือง
                                          2. เด็กชายภัทรพล แก้วแสนเมือง

ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล                นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
ตำแหน่ง                          ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
เบอร์ติดต่อ                      091 – 8692369
อีเมล์                                S3PSERVICE@GMAIL.COM
สถานที่ทำงานปัจจุบัน   โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ตำบลสว่างแดนดิน 
                                          อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
อายุการรับราชการ         เข้ารับราชการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมือวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
วุฒิการศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
                                          วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คติประจำใจ                     ... เรียนให้ดี  ต่างคนต่างมีวิธีที่แตกต่างกัน ...

Comments