ผลงานที่เกิดกับตัวเอง

-: ผลงานดีเด่นที่เกิดกับตนอง :-

เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
"การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author"
ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ICT)
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 7-9 กันยายน 2557เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 
ครั้งที่ 64 
ประจำปีการศึกษา 2557 
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2557เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 7-9 กันยายน 2557เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 7-9 กันยายน 2557เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ สพป.สกลนคร เขต 2 
ครั้งที่ 64 
ประจำปีการศึกษา 2557 
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2557เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 8-13 ธันวาคม 2557เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 64  (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 7-9 กันยายน 2557เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 7-9 กันยายน 2557เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 7-9 กันยายน 2557เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 7-9 กันยายน 2557เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 8-13 ธันวาคม 2557ได้รับรางวัลครูดีในโรงเรียน
เนื่องในวันครูประจำปี 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเจริญศิลป์
วันที่ 16 มกราคม 2558Comments