การเป็นวิทยากร

-: ประวัติการเป็นวิทยากร :-


ที่

หลักสูตรสัมมนา / อบรม

หน่วยงานที่จัด

วัน / เวลา

จำนวนชั่วโมง

หลักฐานอ้างอิง

1

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

9-10 

พฤษภาคม

2550


12


เกียรติบัตร

2

ครูผู้นำเสนอผลงาน Best Practice ในงานมหกรรมจัดแสดงผลงานวิชาการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง      จังหวัดสกลนคร


ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาสกลนคร ศูนย์ที่ 22


16 กันยายน 2552


8


เกียรติบัตร

3

วิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้


โรงเรียนแวงพิทยาคม

9-11 

พฤษภาคม

2554


18


เกียรติบัตร

4

เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรดำเนินการอบรมหลักสูตรICT สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1- ป.6


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
2

1-2 

พฤษภาคม

255716


เกียรติบัตร

5


เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     ภาษาอังกฤษโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม    Desktop Author
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
224-25 
พฤษภาคม
 
2557
12
เกียรติบัตร

6

เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระสังคมฯ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
2

27-29 
ตุลาคม
 
2557


24

รายงานการเข้าร่วมอบรม


Comments