Sinarcas - lengua bulgara

Auditor web 

Sinarcas - lengua bulgara

bozman
 
Стела от Синаркас - Spain. 


Декодер руна-кирилица 2


Отново един български текст от западните покрайнини на Европа. С много голямо удоволствие съобщавам този факт, защото в този текст за първи път се появи дългоочакваното българско АЗЪ, крило се 3 години. Плочата е открита и обработена преди около щестдетдесет години. Ето и още подробности.
Академичната справка от проф. Принц Белтран за плочата дава следните характеристики:
0,78м височина, 0,43м ширина и 0,12м дебелина. Руните в горният сегмент
са приблизителна големина 0,085м, а текста по-долу с 0,032 – 0,039м. големина
на руните. Тежина 85 кг. Снимката долу дава само изписаната част от стелата, която е около 1/3 от цялата височина. Тъй като са налице подобни плочи изписано по същият начин с първични латински букви
и използвани за епиграфски надгробни плочи, предполагам, че тази стела е служела за същата цел, само, че предполагаемите хора още не са вписани под надписа от руни. Горната изписана част на сегмента не е декодиран, тъй като е с друга писменост, която не е декодирано от мен досега. Комбинацията й с долният текст, който е носител на българска реч, обаче предполага някаква връзка между двата текста или взаимна приемственост във времето. Много важен паметник, от гледна точка на двуезичието или двузнаковостта в плочата.
Студията „URBANISME I HABITATGE IBERICS AL PAIS VALENCIA” от Helena Bonet, Pierre Guerin i Consuelo Mata дава подробни сведения за крепостта и вътрешните постройки, където е намерена плочата, затова с тези сведения няма да се занимаваме. Даваме само разчитане на паметника спрямо „руница ІІІ”. Руница три се различава от „руница ІІ” само с въвеждането на още една руна за буква „ц” от кирилицата.
Тази плоча, както и всички останали паметници с този тип писменост не са разчетени. Дори предполагам, че не е намерена и приликата между писменостите на Воторита ІІІ например и стелата от Sinarcas разглеждана тук. Иначе стелата от Sinarcas също щеше да бъде декодирана с декодера на Франсиско Белтран, който той използва да преведе Воторита ІІІ. Или просто е спрял използването му следствие неговата очевидна непригодност да работи като декодер. Ето резултата, който се получи при прилагане на руница ІІІ към този рунен нaдпис:

/ А З Ъ К М А Д Т К М Ъ    


/ И Д А З Ъ Д К В / И Д А 


Б О Б А И В В А Ъ Т Ц В


(?)Д А Д Т Ъ Д М С Д Н А Ф


Д О А ЪТ Ц В В З Ъ Л К В / И


ДА / З А / Л Д В Д / О Д ААЗЪ- azə., ant.bul. (аз - n.bul.) – pron. - Io
КъМ АДъ -
 към Ада (преизподнята)
ТъКъМЪ -
tocəmə (токъма, ant.bul. - не само) -  no sólo
ИДА –
ida, (ида – идвам), v. – ven, vengo
ЗЪД -
zə də (зъ – дъ , за дa, заради) – a causa, de, por
КВ  -
Cəvə (име – на сезон или владетел ?) – Cif, Sif (¿Cifis?) - nombre
ИДА -
ida, (ида – идвам), v. – ven, vengo
БОБА (боба - ?)- ¿
Boba?
И -
y ( и – съюз) – conj. Y
БОБАИ – състояние на старшинство или власт (борбен, боен, ?)
ВЪВ -
vəv, (във – съюз), - en
ВАЪТъ -
vaətə ( ващият, вашите ) – pron. su
ЦЪВЪ -
zəvə ( цвят, свят, ?) – m.  color, mundo
ДА –
da ( да ) – prep. a
ДЪТЪ -
dətə ( да бъда даден, да въздам, или др. форма за бъд.вр.) – v.dar
ДМ СД НАФ
dam səd naf (nad) - дам съд нав- Corte a dar, que a juzgar
ДОА –
do a,  доа -  prep. a
ЦЪВЪ -
zv (цвета) - m.  color, mundo
ВЗЪЛ -
vzəl (взъл – взел, взет) – v. tomar, cojer
КВ( къвъ, кавъ – сезона или владетеля) -
Cif, Sif (¿Cifis?) - nombre
ИДА –
ida (ида – идвам) – viene, ir
ЗА –
za, (за в смисъл за – направление, или зад – за място) – prep.para, por, a.
ЛеДъ -
Ledə(име) на сянката ? На душата ? – nombre Leda.
Ви –
vi ( ви), - Vs.
Да –
da ( да ) – prep. a
ОДА –
oda (ода – ходя) – v.andar, caminar.

(1) ТКМЪ – токъма старб.ез. – не само.

(2) Antiguo bulgaro ant.bul.

(3) Nuevo bulgaro n.bul.

(4) ə - como  girl [gə:rl]Възможен  превод :
Аз, Към Адъ не само идвам заради Къвъ Боба. Идвам повелител във вашият свят.
Да дам съд на/над света, взет от Къвъ идвам, към вашият (та) ЛеДъ да ви отведа (да ходя).
 

Yo, Kamada no solo vengo por Kava Boba. Vengo como Señor Soberano en vuestro mundo.

Para dar juicio sobre el mundo, tomado de Kava vengo, hacia vuestro(a) Leda para llevaros (que ande).

 
ċ
Recorte.shs
(635k)
Борислав Георгиев Борисов,
9 oct 2009, 10:18
ċ
Борислав Георгиев Борисов,
9 oct 2009, 10:09
Comments