Някои съображения за „Тракийските надписи”, надписи от с. Езерово и с. Кьолмен

Тъй като този пост има голяма нужда от нагледни материали, PDF формата е най-целесъобразен.

Auditor web
Ċ
boz.pdf
(324k)
Борислав Георгиев Борисов,
4 may 2010, 12:45
Comments