Diccionario vandalo-bulgaro

Auditor web
Кратък вандало-български речник, Превод от немски - Г.Сотиров

"..Другите забранени автори, на които Мавро Орбини се е позовавал, са
изброени отдолу в азбучен ред. Определянето доколко Орбини е
заимствал от всеки автор, за да напише съответните части за вандалите
в своята история, може би ще представлява предизвикателна тема за
по-предприемчивите студенти, които искат да защитят докторска
дисертация:
Aventino, Giovanni (Johann Thurmayr)
Calcondyle, Laonico (Nicolas Chalcondyles)
Chitreo, David (Chytraeus)
Fabritio, Giorgio (Georgius Fabricius)
Hedione, Gaspar (Gaspar Heid Boeckel или Hedio Bock)
Leunclavio, Giovanni (Johann Leunclavius или Loewenklau)
Lonicero, Filippo (Philip Litzer или Lonicerus)
Munstero, Sebastian (Munster)
Mutio, Huldrico (Ulric Hugwald или Hugobaldus, Mutius)
Reinecio, Reinnero (Reinier Reineccius или Reineck)
Tigarino, Gasparo
Zieglero, Giacomo (Jakob Ziegler)
* * *
От краткия вандалски речник на Орбини следните думи са без превод:
maluasy, ssilhan и strossati."

Кратък вандалски речник

(преводите на български са от английски – б.Сотиров.)
Baba – баба
Bieda – беда, нещастие
Boditi – бода, пробождам
Boty – чорап
Boy – бой, сражение
Brat – брат
Brod – лодка
Buchvuize – книга
Cachel – котел, казан
Chizipati – кихам
Chtiti – ща, желая
Chvaly – (въз)хвала
Culich – чаша, бокал
Czerzi – четири
Czetron – кедър
Czysti – чисти, непорочни, целомъдрени
Dar – дар, подарък
Desna – дясно
Dol – дол(ина)
Dropati – бръсна се
Dum – дом, къща
Dvuaziuo – двеста
Dyeliti – деля, разделям
Dyl – дял, къс
Dynia – диня
Gladkhi – гладък, равен
Gnysti – гнездо
Golubo – гълъб
Grob – гроб
Grom – гръм(отевица)
Hora – планина
Hruscha – круша
Kada – опашка
Kamora – стая
Kastan – кестен
Kila – херния
Klach – вар
Klap – слуга
Klatiti – клатя се
Klicz – ключ
Klynoti – покланям се
Koblanch – коса, влакно
77
Kobyla – кобила
Koczka – котка
Kolo – колело
Korzen – корен
Kost – кокал, кост
Kriti – крия се
Krug – кръг
Kuchas – готвач
Kuchinie – кухня
Kurvua – проститутка
Lagithi – лая, излайвам
Lechchy – лек (пр.)
Lepsi – прекрасен
Levu – лъв
Libo – любов
Lisy – плешив, лис
Lopata – лопата
Lost – светлина
Loter – страхливец
Lug – горичка, дъбрава
Lyd – хора, люде
Masdra – черва, вътрешности
Matiti – бия, млатя
Mayti – мия, измивам
Med – ябълка
Mez – меч, сабя
Milikuo – мляко
Mincze – монета
Mistr – учител
Miziati – уринирам
Mlady – млад, незрял
Mogu – мога, умея
Mucha – муха
Mule – мелница
Mus – съпруг, мъж
Muy – мой
Myss – завой, въртене
Nagy – гол
Nass – наш
Navavu – наемам
Navuchyer – кормчия
Nevuiesta – невеста, булка
Novuy – нов
Okruzij – вътрешност
Olobo – олово
Opuchh – кос, скосен
78
Pakole – дете
Pasti – паса, водя на паша
Pavu – паун
Pechar – стъкленица
Perla – перла
Pero – перо, писалка
Pflaster – мазилка, хоросан
Piet – пет
Pisati – пиша, изписвам
Pitati – питам, разпитвам
Pithi – пия
Plachta – покривало
Placz – квадрат, плац
Plamen – огън
Plavuiti – плувам
Plesati – стъпвам
Plin – пълен, изпълнен
Plyge – бял дроб
Pochoy – покой, спокойствие
Poczvuaty – (за)почвам
Pogiti – поя (напр. кон)
Postdye – после, тогава
Potokh – порой, поток
Praczovuati – наглеждам (дете)
Prosach – просяк
Prositi – моля, прося
Prut – вейка, прът
Ptach – птица
Pust – празен, пуст
Rabota – работа
Razlog – причина, основание
Rozum – разум
Ruzie – роза
Safran – жълт минзухар, шафран
Scarlet – ален, червен
Schergiti – сея, засявам
Schornia – ботуши
Scoda – вреда, щета
Sechyra – брадва, секира
Sediare – седя, сядам
Sedil – стол
Sestra – сестра
Siti – отсявам
Sledovuaty – подражавам, имитирам
Smitti – смея се
Snych – сняг
Sobota – събота
__________Stal – щаб, главно командване
79
Stati – оставам
Strach – страх, ужас
Stuol – маса (за хранене)
Suuynie – свиня
Svuager – шурей, зет
Svuanti – светец
Tanecz – танц
Tele – теле
Tenchhy – тънък, слаб
Tenczouuati – танцувам
Tepli – хладък
Teta – леля, тетка
Tisytz – хиляда
Tlaiziti – газя, тъпча
Tma – тъма, тъмнина
Tobole – торба, чанта
Tribuch – корем, търбух
Truba – тръба, тромпет
Truhy – тъжен, скръбен
Tuti – удрям, блъскам
Vncza – унция
Volk – вълк
Vuality – въртя, завъртам
Vuasate – връзвам
Vudovuecz – вдовец
Vuich – столетие, век
Vuidieti – виждам
Vuiter – вятър
Vulc – воля
Vunach – племенник, внук
Vuoda – вода
Vuoliti – желая, копнея
Vuyno – вино
Vvedro – ясно, ведро, безоблачно
Zalogi – капан, примка
Zhuchar – захар
Ziena – съпруга, жена
Zima – студ
Ztrevuicz – обувка, подкова
Zumby – зъби
Zvuaty – викам, зова

Comments