Българска реч от Sinarcas, от "западните покрайнини"

Auditor web

Отново един български текст от западните покрайнини на Европа. С много голямо удоволствие съобщавам този факт, защото в този текст за първи път се появи дългоочакваното българско АЗЪ, крило се 3 години. Плочата е открита и обработена преди около щестдетдесет години. Ето и още подробности.
Академичната справка от проф. Принц Белтран за плочата дава следните характеристики:
0,78м височина, 0,43м ширина и 0,12м дебелина. Руните в горният сегмент
са приблизителна големина 0,085м, а текста по-долу с 0,032 – 0,039м. големина
на руните. Тежина 85 кг. Снимката долу дава само изписаната част от стелата, която е около 1/3 от цялата височина. Тъй като са налице подобни плочи изписано по същият начин с първични латински букви
и използвани за епиграфски надгробни плочи, предполагам, че тази стела е служела за същата цел, само, че предполагаемите хора още не са вписани под надписа от руни. Горната изписана част на сегмента не е декодиран, тъй като е с друга писменост, която не е декодирано от мен досега. Комбинацията й с долният текст, който е носител на българска реч, обаче предполага някаква връзка между двата текста или взаимна приемственост във времето. Много важен паметник, от гледна точка на двуезичието или двузнаковостта в плочата.
Студията „URBANISME I HABITATGE IBERICS AL PAIS VALENCIA” от Helena Bonet, Pierre Guerin i Consuelo Mata дава подробни сведения за крепостта и вътрешните постройки, където е намерена плочата, затова с тези сведения няма да се занимаваме. Даваме само разчитане на паметника спрямо „руница ІІІ”. Руница три се различава от „руница ІІ” само с въвеждането на още една руна за буква „ц” от кирилицата.
Тази плоча, както и всички останали паметници с този тип писменост не бяха разчетени. Дори предполагам, че не е намерена и приликата между писменостите на Воторита ІІІ например и стелата от Sinarcas разглеждана тук. Иначе стелата от Sinarcas също щеше да бъде декодирана с декодера на Франсиско Белтран, който той използва да преведе Botorrita ІІІ. Или просто е спрял използването му следствие неговата очевидна непригодност да работи като декодер. Ето резултата, който се получи при прилагане на руница ІІІ към този рунен надпис:
/ А З Ъ К М А Д Т К М Ъ
/ И Д А З Ъ Д К В / И Д А
Б О Б А И В В А Ъ Т Ц В
(?)Д А Д Т Ъ Д М С Д Н А Ф
Д О А ЪТ Ц В В З Ъ Л К В / И
ДА / З А / Л Д В Д / О Д А


АЗЪ (аз)
КъМАДъ(име)
ТъКъМЪ (не само) виж. (1)
ИДА (ида – идвам)
ЗЪД (зъ – дъ ,за дa,заради)
КВ (име – на сезон или владетел ?)
ИДА (идвам)
БОБА (боба - ?)
И ( и – съюз) или БОБАИ – състояние на старшинство или власт (борбен, боен, ?)
ВЪВ (във – съюз)
ВАЪТъ ( ващият, вашите )
ЦЪВЪ ( цвят, свят, ?)
ДА ( да )
ДЪТЪ ( да бъда даден, да въздам, или др. форма за бъд.вр.)
ДаМ СДНАФ - дам съд нав-
ДОА - доа - на вдовицата (?)

ЦЪВЪ (цвета)
ВЗЪЛ (взъл – взел, взет)
КВ( къвъ, кавъ – сезона или владетеля)
ИДА (ида – идвам)
ЗА (за в смисъл за – направление, или зад – за място)
ЛеДъ (име) на сянката ? На душата ?
Ви ( ви)
Да (да)
ОДА(ода – ходя).

(1) ТКМЪ – токъма старб.ез. – не само.

Предполагаем превод :


Аз, Къмадъ не само идвам заради Къвъ Боба. Идвам повелител във вашият свят.
Да дам на вдовата (вдовицата) цвета, (света) взет от Къвъ идвам, за(зад) вашият (та) ЛеДъ да ходя.ą
Борислав Георгиев Борисов,
2 ene 2011, 5:34
Comments