Po dobu vyhlášení nouzového stavu revizní služby nebudou poskytovány

Revize elektro, hromosvody, spotřebiče, nářadí, výměna hlavního jističe, zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Informace o typech a lhůtách revizí:

Výchozí revize

  • Každá instalace musí být během své výstavby nebo po dokončení, předtím než ji uživatel uvede do provozu, revidována.
  • Např. dle Zákona 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru, kde se v §3 uvádí, že působnost odborného dozoru se vztahuje nejen na všechny právnické osoby a také i na podnikající fyzické osoby
  • Nebo dle Zákona 183/2006 Sb. - Stavební zákon, kde se v § 152 ukládá stavebníkovi povinnost zajistit před započetím užívání stavby provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.) což platí i v rámci novelizovaného povolování užívání staveb po 1.1.2018
  • Další požadavky ohledně povinnosti provádění revizí jsou také uvedeny např. ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (§34)

Předpoklady k provádění revize:

  • Technická dokumentace předložena k revizi je úplná.
  • Instalace nebo její část určena k revizi je dokončena.
  • Pro domovní instalace se jmenovitým proudem do 63 A a zkratovým proudem do 10 kA je možno použít rozvodnice typu "úplný kryt" dle normy ČSN EN 60670-24. V rámci revize se ověřuje viditelné výrobní označení normy ČSN EN 60670-24 na krytu, způsob osazení a zapojení prvků úplného krytu a provádí se nezbytná měření.
  • POZOR! Rozvaděče dle norem ČSN EN 61439-3,1 (určené např. pro elektroměry) nelze vyrábět svépomocí!
  • Autorizovaný výrobce rozvaděče vyráběného dle normy ČSN EN 61439-3,1 musí k revizi doložit následující doklady:
   • Protokol o kusové zkoušce
   • ES prohlášení o shodě podle Zákona č.22/97 Sb.
   • Výrobní štítek
   • Jednopólové schéma
  • Poznámka:
   • Původní výrobce rozvaděče je organizace, jež provedla jeho původní návrh a ověřování
   • Výrobce je organizace, která přebrala odpovědnost za hotový výrobek
   • Původním výrobcem se stává taktéž i ten, jenž provedl na rozvaděči vlastní neautorizované úpravy, které nebyly začleněny do návrhu a ověření původního výrobce a stává se tak plně zodpovědný za jakost a bezpečnost upraveného výrobku
   • Svépomocí, nebo-li tzv. podomácku vyrobený nebo upravený rozvaděč, jehož návrh nebyl výrobcem rozvaděčů dle norem ČSN EN 61439-3,1 ověřen, nelze v rámci revize označit, že je schopen bezpečného provozu.

Pravidelná revize

  • Pokud se to vyžaduje, , např. dle Zákona 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru, musí být každá instalace pravidelně revidována. Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace. V úvahu se musí vzít záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí.

Lhůty pro pravidelné revize:

 • Pro byty a rodinné domy je doporučená lhůta 5 let
 • Revize elektrické instalace se důrazně doporučuje při výměně nájemníků nebo majitelů
 • Lhůty pravidelných revizí instalací umístěných v následujících prostorech:
  • s vanou, sprchou a umývací prostory - 3 roky
  • plavecké bazény a fontány - 1 rok
  • saunová kamna - 3 roky
  • staveniště - 0,5 roku
  • zemědělská a zahradnická zařízení - 3 roky
  • omezené vodivé prostory - 3 roky
  • zařízení pro zpracování dat - 5 let
  • parkovací místa karavanů v kempech - 1 rok
  • venkovní osvětlení - 1 rok
  • doporučená lhůta pro hromosvod max. 4 roky nebo po zjevném úderu blesku

Revize se provádějí také pro provedení oprav

Revize, resp. kontrola odběrného místa (elektroměrový rozvaděč)

  • V souladu s platným zněním Energetického zákona vyžaduje provozovatel distribuční soustavy provádění revizi odběrných míst podle tzv. "Připojovacích podmínek".
  • Revize se vyžaduje nejen při výstavbě nových ale taktéž i při rekonstrukcích a opravách stávajících odběrných míst.
  • Za rekonstrukci se např. považuje výměna nebo úprava elektrické instalace neměřených rozvodů (hlavního domovního vedení a odboček k elektroměru) nebo výměna elektroměrového rozvaděče či elektroměrové desky.

Revize prodlužovacích přívodů, ručního nářadí a spotřebičů

  • Jedná se o revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání nebo po opravách. Provádí se u elektrických spotřebičů pro domácnost, v průmyslu a řemeslných činnostech, ve veřejných prostorách, v objektech pro administrativní činnosti, u nepřipevněných svítidel, zařízení informační techniky, spotřební elektrotechniky, v laboratořích, u prodlužovacích a odpojitelných přívodů, u elektrického ručního nářadí a ostatních spotřebičů podobného charakteru.
 • Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání:
  • A - formou pronájmu
  • B - ve venkovních prostorech
  • C - v průmyslu a řemeslných činnostech
  • D - ve veřejně přístupných prostorách
  • E - při administrativní činnosti
 • Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů držených v ruce:
  • A - před vydáním provozovateli
  • B - tř.I - 3 měs., tř.II a tř.III - 6 měs.
  • C - tř.I - 6 měs., tř.II a tř.III - 12 měs.
  • D - tř.I, tř.II a tř.III - 12 měs.
  • E - tř.I, tř.II a tř.III - 12 měs.
 • Ostatní nepřipevněné spotřebiče:
  • A - před vydáním provozovateli
  • B - tř.I, tř.II a tř.III - 6 měs.
  • C - tř.I, tř.II a tř.III - 24 měs.
  • D - tř.I, tř.II a tř.III - 24 měs.
  • E - tř.I, tř.II a tř.III - 24 měs.