PORTRAITI AM THE ANSWER TO YOUR DREAMS

dsv eslkdhf ;lh;lskh sh shks v.,xzcbv,xnv kjxvxcbv ,x∫v .,xbv m,zbv bmv,b xmvbzv b,bv ,mbvkzdbv dsbv kusdvk jbdxv jsdkjvb dvb kd.jbv kjdbv kjdzbv zdjbv bv kzdbvkjdbvkzdjbv kdbv zdbv djbv Zbdv kDbv kdbvkdb vkdbvkrbgkb ilfdhb hv lkzdhv ksdhvosjv kzxhlhf.v h,dv ksdvk hsdlvkSvkzdv xh lcv gilh ,sv kdjvzhvbz.vhzd vz,h vlkdv .kdsh l.zfh v.dz hvbk.zdfxhf .,dh vzdxki vgxku.dgkx. fgdxz,g k.∂≤h ,xf gkhxd≤ ©zdoxil hdilzrxh gk,rzd gldzbxfli g.gvizxkjg


dsv eslkdhf ;lh;lskh sh shks v.,xzcbv,xnv kjxvxcbv ,x∫v .,xbv m,zbv bmv,b xmvbzv b,bv ,mbvkzdbv dsbv kusdvk jbdxv jsdkjvb dvb kd.jbv kjdbv kjdzbv zdjbv bv kzdbvkjdbvkzdjbv kdbv zdbv djbv Zbdv kDbv kdbvkdb vkdbvkrbgkb ilfdhb hv lkzdhv ksdhvosjv kzxhlhf.v h,dv ksdvk hsdlvkSvkzdv xh lcv gilh ,sv kdjvzhvbz.vhzd vz,h vlkdv .kdsh l.zfh v.dz hvbk.zdfxhf .,dh vzdxki vgxku.dgkx. fgdxz,g k.∂≤h ,xf gkhxd≤ ©zdoxil hdilzrxh gk,rzd gldzbxfli g.gvizxkjg


dsv eslkdhf ;lh;lskh sh shks v.,xzcbv,xnv kjxvxcbv ,x∫v .,xbv m,zbv bmv,b xmvbzv b,bv ,mbvkzdbv dsbv kusdvk jbdxv jsdkjvb dvb kd.jbv kjdbv kjdzbv zdjbv bv kzdbvkjdbvkzdjbv kdbv zdbv djbv Zbdv kDbv kdbvkdb vkdbvkrbgkb ilfdhb hv lkzdhv ksdhvosjv kzxhlhf.v h,dv ksdvk hsdlvkSvkzdv xh lcv gilh ,sv kdjvzhvbz.vhzd vz,h vlkdv .kdsh l.zfh v.dz hvbk.zdfxhf .,dh vzdxki vgxku.dgkx. fgdxz,g k.∂≤h ,xf gkhxd≤ ©zdoxil hdilzrxh gk,rzd gldzbxfli g.gvizxkjg E-MAIL     BLOG     TWITTER     TUMBLR     LINKEDIN