´

Obchodné Podmienky
Remedios o.z., v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Cena, platba, storno, náhrada


Ceny našej produkcie sa môžu meniť v závislosti od viacerých faktorov. Ich aktuálna hodnota pre jednotlivého záujemcu je uvedená  v  mailovej  komunikácii  na základe záujemcom vyplnenej  Prihlášky,  alebo na platobnom portáli,  cez  ktorý  je 
realizovaná kúpa. Kalkulácia ceny môže byť stanovená aj dohodou.


Kurzovné alebo vstupné sa uhrádza cez platobné portály našich distribučných partnerov, alebo cez portál Eventbrite podľa 
popisu  pri  jednotlivých  položkách,  alebo  prevodom  na  účet  2854658753 / 0200  na  základe predchádzajúcej  dohody 
(či vystavenej faktúry),  alebo v hotovosti na mieste stretnutia.  Pri platbe  v hotovosti  okrem Eur  akceptujeme  poukážky 
Edenred (Ticket),  lokálnu  menu  Bratislavský Živec  a  Remedios  Univerzálny  Voucher.  Realizovaním  kúpy  súhlasíte 
s týmito Obchodnými Podmienkami.


Splatnosť:
A) najneskôr v deň začatia aktivity pri kúpe cez platobný portál alebo pri platení v hotovosti
B) 14 dní od dodania faktúry pri mailovej objednávke obsahujúcej fakturačné údaje


Kupujúci si po zakúpení kreditu dohodne detaily čerpania. V prípade potreby alebo zmeny svojho rozhodnutia si môže počkať na dostatočný počet účastníkov (v skupine) a až potom v neskoršom termíne absolvovať aktivitu, alebo sa môže dohodnúť 
na alternatívnom vyčerpaní zakúpenej hodnoty, či už formou absolvovania akejkoľvek inej z našich aktuálnych,  či budúcich ponúk, alebo môže formou darčekového poukazu (vouchera) zvyšok nevyčerpanej sumy darovať, a podobne. Pri takomto alternatívnom čerpaní zaručujeme pôvodné cenové podmienky pre danú oblasť aktivít.


Fotografovanie, alebo zhotovovanie akýchkoľvek záznamov našej produkcie je bez predchádzajúcej písomnej dohody alebo uhradenia  licenčného  poplatku  20 eur  zakázané.  V prípade porušenia zákazu,  môžu byť vyvodené  
právne dôsledky.  Po 
písomnej dohode,  alebo uhradení licenčného poplatku sa dotyčná osoba  (vykonávateľ fotografovania)  stáva spoluautorom 
takto  vzniknutých  záberov,  ktorých  spoluautorstvo  patrí zároveň aj fotografovaným  umelcom združenia  Remedios o.z., 
ktorí môžu vďaka tomu zábery voľne šíriť a používať. 


V prípade predčasného odstúpenia klienta z aktivity bude klientovi vystavený Remedios Univerzálny Voucher na nevyčerpané hodiny s platnosťou do konca kalendárneho roka. Voucher je prenosný na iné osoby alebo iné aktivity z našej ponuky.


V prípade odhlásenia sa z aktivity sa vracia platba nasledovne: 7 a viac dní pred začiatkom 100% z platby,  2 až 6 dní pred začiatkom 70% z platby, od 12 do 48 hodín pred začiatkom 50%, v deň workshopu bez nároku  na vrátenie platby.  Môžete za 
seba poslať náhradu :)


Ak sa klient nemôže zúčastniť, môže za seba poslať náhradu, alebo si môže vymeškané hodiny nahradiť v akomkoľvek inom termíne v budúcnosti podľa dohody.


Z akéhokoľvek dôvodu z našej strany predčasne ukončené,  alebo zrušené aktivity budú uskutočnené v najskoršom možnom náhradnom termíne podľa dohody. Náhradný termín bude v dostatočnom predstihu oznámený klientovi emailom. V prípade, 
že nebude  možné uskutočniť náhradnú hodinu,  bude klientom finančná čiastka  za nevyčerpané hodiny vrátená v hotovosti 
alebo na účet, v termíne do 7 dní po ukončení, alebo zrušení.


Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované, spracované výlučne na organizačné, marketingové 
účely v rámci našich vlastných aktivít. Zaväzujeme sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Účastník podaním prihlášky,  alebo realizovaním kúpy  prehlasuje,  že  v  súlade  so  zákonom  č. 428/2002 Z. z.  o ochrane 
osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich  osobných údajov uvedených v prihláške,  ktoré nám poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, a pre naše marketingové účely. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu, a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

Comments