Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach .

Data publikacji strony internetowej: 2016-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,

 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-05. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Matej, sekretariat@rcku.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-8863705. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Cypriana Kamila Norwida 8A, 24-100 Puławy

 1. W budynku znajduje się 8 wejść, w tym:

  • wejście główne od strony Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych.

  • wejście do pawilonu dydaktycznego D od strony bloków mieszkalnych

  • 3 wyjścia ewakuacyjne (w każdym z pawilonów A, B, C)

  • 1 wyjście ewakuacyjne z holu głównego na plac przy bursie

  • 2 wejścia – wyłącznie dla pracowników z pionu żywieniowego (obsługa stołówki, magazynów) oraz pralni

 2. Przy głównym wejściu do budynku są schody oraz metalowa pochylnia dla wózków. Pochylnia jest wyposażona w poręcze, które ułatwiają wejście dla osób z problemami w poruszaniu się. Pozostałe wejścia wymagają pokonania schodów.

 3. Budynek główny zarówno w części biurowej jak i mieszkalnej nie jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Przemieszczanie się po budynku na parterze i na wyższe piętra wiąże się z koniecznością pokonywania schodów. Jedynie na parterze pawilonu B znajduje się sześć pokojów z łazienkami z szerszymi drzwiami, umożliwiającymi wjazd na wózkach inwalidzkich. Można tam dotrzeć z głównego wejścia lub ze stołówki bez konieczności pokonywania barier architektonicznych. Łazienki nie mają dodatkowych przystosowań pod kątem niepełnosprawnych ruchowo. Na klatce schodowej w pawilonie dydaktycznym D od strony bloków mieszkalnych jest zamontowana platforma schodowa, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Jest ona uruchamiana, gdy jest taka potrzeba.

 4. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach mieści się w budynku przy ul. C.K. Norwida 8A. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz metalowa pochylnia dla wózków. Obiekt składa się z 4 pawilonów A, B, C i D połączonych ze sobą korytarzami. W każdym pawilonie jest jedno wyjście ewakuacyjne ze schodami na zewnątrz. Do pawilonu dydaktycznego D od strony bloków mieszkalnych przy ul. C.K.Norwida w godzinach zajęć lekcyjnych można wejść wyłącznie na kartę magnetyczną.

 5. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik. Budynek składa się z 4 pawilonów 4-kondygnacyjnych A, B, C i D połączonych ze sobą korytarzami, co umożliwia przemieszczanie się bez wychodzenia na zewnątrz. Wewnątrz budynku od wejścia głównego (na kartę magnetyczną) można poruszać się bez barier architektonicznych wyłącznie do stołówki oraz na parter pawilonu B, gdzie są pokoje mieszkalne. Pomieszczenia biurowe (sekretariaty, gabinet dyrektora, kasa itd.) znajdują się na wysokim parterze pawilonu A, a dotarcie do nich wymaga skorzystania ze schodów. Na pozostałych piętrach pawilonów A, B i C rozmieszczone są pokoje mieszkalne z łazienkami. Łazienki nie są przystosowane dla osób na wózkach. Do pawilonu dydaktycznego D można przejść wewnątrz budynku z pierwszego piętra pawilonu A i dalej schodami na inne kondygnacje, gdzie znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sanitariaty oraz siłownia. Do pawilonu D jest również odrębne wejście (na kartę magnetyczną) od strony bloków mieszkalnych. Z tej strony przy wejściu nie ma barier architektonicznych, więc siłownia na parterze może być dostępna dla niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia szkoły znajdują się na wyższych kondygnacjach, więc trzeba poruszać się po schodach.

 6. Pochylnia znajduje się przy głównym wejściu do budynku od strony Hali Sportowej ZST. Platforma znajduje się w pawilonie dydaktycznym D na klatce schodowej przy wejściu od strony bloków mieszkalnych. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 7. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 8. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 10. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 11. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 12. Przy wejściu głównym z lewej strony jest dzwonek, ale praktycznie niedostępny dla osoby na wózku. Ponadto blisko wejścia znajduje się dyżurka, gdzie można zwrócić się o pomoc lub informację do portiera. Do osoby niepełnosprawnej, która nie jest w stanie pokonać istniejących barier architektonicznych, pracownik może wyjść na hol główny lub przed budynek.

Filia Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

 1. Filia Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku przy alei Partyzantów 28. Do wejścia na wysokim parterze konieczne jest pokonanie schodów. W budynku znajdują się 2 wejścia, w tym jedno wyłącznie dla pracowników pionu żywieniowego. Strefa kontroli w postaci ochrony budynków.

 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje wymaga skorzystania ze schodów.

 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 7. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 9. Przy wejściu głównym jest dzwonek, ale praktycznie niedostępny dla osoby na wózku. Do osoby niepełnosprawnej, która nie jest w stanie pokonać istniejących barier architektonicznych, pracownik może wyjść przed budynek.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.