STREFA NAUCZYCIELA

Instrukcja dotycząca zdalnego nauczania w zakładce Plany zajęć CKU.

< kliknij na ikonkę lub TUTAJ

Adres do sekretariatu CKU: szkola@rcku.pulawy.pl

Sprawozdania na koniec semestru należy przesyłać na adres sekretariatu CKU (dotyczy opiekunów semestrów)

[druk w Word] [druk w PDF]

Na druku prosimy zaznaczyć datę, kiedy druk był wypełniany.

DOKUMENTACJA NAUCZYCIELSKA

 • druk sprawozdania opiekuna semestru (wypełnia tylko opiekun semestru)
 • druk samooceny pracy nauczyciela (dotyczy wszystkich nauczycieli)
 • druk protokołu egzaminacyjnego
 • druk- semestralny arkusz rozliczeniowy
 • druk - MEN-II.163.2-zbiór arkuszy ocen

druki dostępne na stronie [wzory dokumentów RCKU dla nauczycieli]

WAŻNE TERMINY

  • Terminy semestrów w roku szk. 2020/2021
    • I semestr (jesienny) 01.09.2020 - 24.01.2021
    • II semestr (wiosenny) 25.02.2021 - 31.08.2021
  • Termin oddania dokumentacji za semestr jesienny: do 31 stycznia 2021 (uzupełnione dzienniki, arkusze ocen, sprawozdania)
  • Zajęcia w semestrze wiosennym: od 25.01.2021
  • Kontynuowanie promocji szkoły z wykorzystaniem przygotowanych materiałów do pobrania w sekretariacie (plakaty, ulotki)

(wybrane ustalenia aktualnie obowiązujące)

Z poprzednich posiedzeń Rady Pedagogicznej

(wybrane ustalenia aktualnie obowiązujące)

  • Nie ma wymogu pisania prac kontrolnych przez słuchaczy. Nauczyciel sam decyduje, w jakiej formie dokona sprawdzenia wiedzy u słuchaczy.
  • W trakcie semestru z każdego przedmiotu słuchacze powinni uzyskać co najmniej po 2 oceny, które są podstawą do dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.
  • Opiekun semestru przygotowuje dziennik dla nauczycieli przedmiotów - przedmioty w dzienniku wpisuje w kolejności jak w ramowym planie nauczania.
  • Ponadto na bieżąco wpisuje plany zajęć swojej klasy (na pierwszych stronach dziennika).
  • Należy wpisywać plany zajęć (pierwsze strony w dzienniku)
  • Słuchacze, którzy powtarzają wybrane przedmioty, powinni w swojej rubryce mieć wpisaną adnotację w przedmiotach zaliczonych: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen" oraz ocenę (wpisuje opiekun semestru)
  • Dopisać nowego słuchacza do listy słuchaczy w dzienniku lub na kartce z sekretariatu ma prawo wyłącznie opiekun semestru.
  • Każdy nauczyciel ma założony w sekretariacie szkolnym segregator do gromadzenia dokumentacji obowiązkowej (m.in. rozkłady zajęć dla każdej klasy).

Przypomina się, że:

  • Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.
  • Protokoły indywidualne i zbiorcze (dla każdej klasy) oddajemy do końca sesji egzaminacyjnej, po sesji poprawkowej - do końca terminu sesji poprawkowej. Do tego dnia należy też uzupełnić dziennik oraz zestawienia do rozliczenia finansowego za egzaminy.
  • Pozostawiamy pustą rubrykę (nic nie wpisujemy) w protokołach słuchaczom, którzy nie zgłosili się na egzamin w sesji.
  • Opiekunowie sprawdzają, czy słuchacze przyjęci warunkowo zdali egzaminy klasyfikacyjne i w dzienniku dołączają informację o tym fakcie dla nauczycieli, którzy uczą w tej klasie.
  • Dla słuchaczy powtarzających klasę lub przyjętych na wyższy semestr, którzy nie mają obowiązku uczęszczać na określone przedmioty, opiekun semestru wpisuje w dzienniku w miejscu na oceny adnotację typu: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen (ocena:...)". Należy to zrobić na początku semestru lub wtedy, gdy zaistnieje taka okoliczność.