STREFA NAUCZYCIELA

Plany zajęć w CKU

Adres do sekretariatu CKU: szkola@rcku.pulawy.pl

Sprawozdania na koniec semestru należy przesyłać na adres sekretariatu CKU (dotyczy opiekunów semestrów)

Na druku prosimy zaznaczyć datę, kiedy druk był wypełniany.

DOKUMENTACJA NAUCZYCIELSKA

 • druk sprawozdania opiekuna semestru (wypełnia tylko opiekun semestru)

 • druk samooceny pracy nauczyciela (dotyczy wszystkich nauczycieli)

 • druk protokołu egzaminacyjnego

 • druk- semestralny arkusz rozliczeniowy (rozliczenie godzin za egzaminy semestralne)

WAŻNE TERMINY

  • Terminy semestrów w roku szk. 2021/2022

    • I semestr (jesienny) 01.09.2021 - 31.01.2022

    • II semestr (wiosenny) 1.02.2022 - 31.08.2022

  • Termin oddania dokumentacji za semestr jesienny: do 31 stycznia 2022 (uzupełnione dzienniki, arkusze ocen, sprawozdania)

  • Zajęcia w semestrze wiosennym: od 1.02.2022

  • Kontynuowanie promocji szkoły z wykorzystaniem przygotowanych materiałów do pobrania w sekretariacie (plakaty, ulotki)
   (wybrane ustalenia aktualnie obowiązujące)

Z poprzednich posiedzeń Rady Pedagogicznej

(wybrane ustalenia aktualnie obowiązujące)

Sprawy organizacyjne

  • Nie ma wymogu pisania prac kontrolnych przez słuchaczy. Nauczyciel sam decyduje, w jakiej formie dokona sprawdzenia wiedzy u słuchaczy.

  • W trakcie semestru z każdego przedmiotu słuchacze powinni uzyskać co najmniej po 2 oceny, które są podstawą do dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

  • Opiekun semestru przygotowuje dziennik dla nauczycieli przedmiotów - przedmioty w dzienniku wpisuje w kolejności jak w ramowym planie nauczania.

  • Ponadto na bieżąco wpisuje plany zajęć swojej klasy (na pierwszych stronach dziennika).

  • Należy wpisywać plany zajęć (pierwsze strony w dzienniku)

  • Słuchacze, którzy powtarzają wybrane przedmioty, powinni w swojej rubryce mieć wpisaną adnotację w przedmiotach zaliczonych: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen" oraz ocenę (wpisuje opiekun semestru)

  • Dopisać nowego słuchacza do listy słuchaczy w dzienniku lub na kartce z sekretariatu ma prawo wyłącznie opiekun semestru.

  • Każdy nauczyciel ma założony w sekretariacie szkolnym segregator do gromadzenia dokumentacji obowiązkowej (m.in. rozkłady zajęć dla każdej klasy).

Przypomina się, że:

  • Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

  • Protokoły indywidualne i zbiorcze (dla każdej klasy) oddajemy do końca sesji egzaminacyjnej, po sesji poprawkowej - do końca terminu sesji poprawkowej. Do tego dnia należy też uzupełnić dziennik oraz zestawienia do rozliczenia finansowego za egzaminy.

  • Pozostawiamy pustą rubrykę (nic nie wpisujemy) w protokołach słuchaczom, którzy nie zgłosili się na egzamin w sesji.

  • Opiekunowie sprawdzają, czy słuchacze przyjęci warunkowo zdali egzaminy klasyfikacyjne i w dzienniku dołączają informację o tym fakcie dla nauczycieli, którzy uczą w tej klasie.

  • Dla słuchaczy powtarzających klasę lub przyjętych na wyższy semestr, którzy nie mają obowiązku uczęszczać na określone przedmioty, opiekun semestru wpisuje w dzienniku w miejscu na oceny adnotację typu: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen (ocena:...)". Należy to zrobić na początku semestru lub wtedy, gdy zaistnieje taka okoliczność.

Dokumentacja szkolna CKU

Uwaga!

  • Tylko opiekun może dopisać nowych słuchaczy do listy w dzienniku (jeśli ktoś przyjęty w trakcie semestru - przy nazwisku dopisujemy również datę przyjęcia)

  • Stan słuchaczy na dany dzień jest istotny do liczenia frekwencji w danym semestrze nauki. Opiekun semestru w uwagach wpisuje liczebność słuchaczy

Dziennik papierowy (zadania opiekuna semestru)

  • przygotowuje dziennik dla nauczycieli przedmiotów - przedmioty w dzienniku wpisuje w kolejności jak w ramowym planie nauczania

  • na bieżąco po każdym weekendzie wpisuje plany zajęć swojej klasy (na pierwszych stronach dziennika)

  • słuchaczom, którzy powtarzają u nas semestr i mają zaliczone wybrane przedmioty, wpisuje adnotację w przedmiotach zaliczonych: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen" oraz ocenę

  • wpisuje listę słuchaczy w dzienniku (jeśli ktoś przyjęty w trakcie semestru - przy nazwisku dopisuje również datę przyjęcia)

Dziennik papierowy (zadania nauczyciela przedmiotu)

na stronie "obecności na zajęciach"

 • w okresie nauki stacjonarnej - słuchacze potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem

 • w czasie nauki zdalnej - nauczyciel stawia znak "+"

 • na koniec semestru proszę ołówkiem wpisać u każdego słuchacza ilość godzin obecności (w każdym wierszu)

na stronach kolejnych - ... będzie uzupełnione wkrótce

Dziennik elektroniczny

Opiekun semestru

   • dodaje słuchaczy do dziennika oddziału lub aktualizuje listę i ustawia je w kolejności zgodnej z dziennikiem papierowym

   • ustawia przedmioty i nauczycieli aktualnie uczących

Nauczyciel przedmiotu

  • po zakończeniu sesji egzaminacyjnej wpisuje oceny semestralne ze wszystkich egzaminów: ustnych i pisemnych oraz oceny końcowe (zgodnie z papierową wersją protokołu indywidualnego)


Egzaminy semestralne

Przed sesją egzaminacyjną

opiekun semestru

  • wpisuje nazwiska słuchaczy w protokołach indywidualnych otrzymanych w sekretariacie

nauczyciel

  • wpisuje oceny w trakcie semestru (minimum dwie oceny)

  • podlicza obecności na każdej jednostce zajęć

  • frekwencję podlicza z zajęć całościowo z całego semestru wg wzoru: SOb/SS*100%, gdzie SOb -suma obecności na wszystkich zajęciach z danego przedmiotu w całym semestrze, SS - suma stanów (wg danych od opiekuna semestru)

  • przygotowuje n+1 zestawów do egzaminów ustnych po 3 pytania/zagadnienia w zestawie (n - aktualna liczba słuchaczy w oddziale)

  • podaje terminy egzaminów semestralnych (dany oddział może mieć maksymalnie 2 egzaminy dziennie)

W trakcie sesji egzaminacyjnej

nauczyciel

  • sprawdza frekwencję danego słuchacza na swoich zajęciach (musi być co najmniej 50% obecności)

  • wpisuje oceny z egzaminów w protokole zbiorczym dla danego semestru ze swojego przedmiotu

  • oceny końcowe powinny wynikać z ocen z egzaminów ustnych i pisemnych

  • przenosi dane do protokołów indywidualnych poszczególnych słuchaczy i do dziennika papierowego

opiekun semestru

 • dopilnowuje, aby zostały oddane protokoły ze wszystkich przedmiotów

 • podpisuje protokoły indywidualne uzupełnione przez wszystkich nauczycieli

Po sesji egzaminacyjnej

nauczyciel przedmiotu

 • oddaje do sekretariatu protokoły zbiorcze wraz z pracami pisemnymi (jeśli były wymagane)

Inne ustalenia z zebrań Rady Pedagogicznej

Sprawy organizacyjne

  • Nie ma wymogu pisania prac kontrolnych przez słuchaczy. Nauczyciel sam decyduje, w jakiej formie dokona sprawdzenia wiedzy u słuchaczy.

  • W trakcie semestru z każdego przedmiotu słuchacze powinni uzyskać co najmniej po 2 oceny, które są podstawą do dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

  • Opiekun semestru przygotowuje dziennik dla nauczycieli przedmiotów - przedmioty w dzienniku wpisuje w kolejności jak w ramowym planie nauczania.

  • Ponadto na bieżąco wpisuje plany zajęć swojej klasy (na pierwszych stronach dziennika).

  • Należy wpisywać plany zajęć (pierwsze strony w dzienniku)

  • Słuchacze, którzy powtarzają wybrane przedmioty, powinni w swojej rubryce mieć wpisaną adnotację w przedmiotach zaliczonych: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen" oraz ocenę (wpisuje opiekun semestru)

  • Dopisać nowego słuchacza do listy słuchaczy w dzienniku lub na kartce z sekretariatu ma prawo wyłącznie opiekun semestru.

  • Każdy nauczyciel ma założony w sekretariacie szkolnym segregator do gromadzenia dokumentacji obowiązkowej (m.in. rozkłady zajęć dla każdej klasy).