STREFA NAUCZYCIELA

Instrukcja dotycząca zdalnego nauczania w zakładce Plany zajęć CKU.


  < kliknij na ikonkę lub TUTAJ

Adres do sekretariatu CKU:  szkola@rcku.pulawy.pl

Sprawozdania na koniec semestru 
należy przesyłać na adres sekretariatu CKU (dotyczy opiekunów semestrów)
Na druku prosimy zaznaczyć datę, kiedy druk był wypełniany.


  DOKUMENTACJA NAUCZYCIELSKA   
 • druk sprawozdania opiekuna semestru (wypełnia tylko opiekun semestru)
 • druk samooceny pracy nauczyciela (dotyczy wszystkich nauczycieli)
 • druk protokołu egzaminacyjnego 
 • druk- semestralny arkusz rozliczeniowy
 • druk - MEN-II.163.2-zbiór arkuszy ocen
     druki dostępne na stronie [wzory dokumentów RCKU dla nauczycieli]
                                                                    


    Najważniejsze informacje z posiedzeń Rady Pedagogicznej:   • Termin sesji poprawkowej: 
  Słuchacze nie złożyli podań o dopuszczenie do sesji poprawkowej.
 • Termin oddania dokumentacji za semestr jesienny:
  (uzupełnione dzienniki, arkusze ocen, sprawozdania)
 • Zajęcia w semestrze wiosennym od 
 • Kontynuowanie promocji szkoły z wykorzystaniem przygotowanych materiałów do pobrania w sekretariacie (plakaty, ulotki)

 (wybrane ustalenia aktualnie obowiązujące)

 • Terminy semestrów w roku szk. 2019/2020
  - I semestr (jesienny) 02.09.2019 - 2.02.2020
  - II semestr (wiosenny) 3.02.2020 - 31.08.2020

Z poprzednich posiedzeń Rady Pedagogicznej 
(wybrane ustalenia aktualnie obowiązujące)

 • Nie ma wymogu pisania prac kontrolnych przez słuchaczy. Nauczyciel sam decyduje, w jakiej formie dokona sprawdzenia wiedzy u słuchaczy. 
 • W trakcie semestru z każdego przedmiotu słuchacze powinni uzyskać co najmniej po 2 oceny, które są podstawą do dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.
 • Opiekun semestru przygotowuje dziennik dla nauczycieli przedmiotów - przedmioty w dzienniku wpisuje w kolejności jak w ramowym planie nauczania.
 • Ponadto na bieżąco wpisuje plany zajęć swojej klasy (na pierwszych stronach dziennika).
 • Należy wpisywać plany zajęć (pierwsze strony w dzienniku)
 • Słuchacze, którzy powtarzają wybrane przedmioty, powinni w swojej rubryce mieć wpisaną adnotację w przedmiotach zaliczonych: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen" oraz  ocenę (wpisuje opiekun semestru)
 • Dopisać nowego słuchacza do listy słuchaczy w dzienniku lub na kartce z sekretariatu ma prawo wyłącznie opiekun semestru.
 • Każdy nauczyciel ma założony w sekretariacie szkolnym segregator do gromadzenia dokumentacji obowiązkowej (m.in. rozkłady zajęć dla każdej klasy).
 • Przypomina się, że:
  Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.
 • Protokoły indywidualne i zbiorcze (dla każdej klasy) oddajemy do końca sesji egzaminacyjnej, po sesji poprawkowej - do końca terminu sesji poprawkowej. Do tego dnia należy też uzupełnić dziennik oraz zestawienia do rozliczenia finansowego za egzaminy.
 • Pozostawiamy pustą rubrykę (nic nie wpisujemy) w protokołach słuchaczom, którzy nie zgłosili się na egzamin w sesji.
 • Opiekunowie sprawdzają, czy słuchacze przyjęci warunkowo zdali egzaminy klasyfikacyjne i w dzienniku dołączają informację o tym fakcie dla nauczycieli, którzy uczą w tej klasie.
 • Dla słuchaczy powtarzających klasę lub przyjętych na wyższy semestr, którzy nie mają obowiązku uczęszczać na określone przedmioty, opiekun semestru wpisuje w dzienniku w miejscu na oceny adnotację typu: "Zaliczono na podstawie arkusza ocen (ocena:...)". Należy to zrobić na początku semestru lub wtedy, gdy zaistnieje taka okoliczność.
 • Oddanie pracy kontrolnej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu w sesji (oceny należy wpisać do dziennika!!!!).

 

 
ĉ
Rcku Puławy,
19 gru 2018, 03:48
Comments