Rekrutacja do szkół


 • do LO - na semestr I i na wyższe semestry
 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie: florysta
KWESTIONARIUSZ DO SZKOŁY  (drukować dwustronnie):
                             

Jest możliwość zgłaszania się do szkoły w formie elektronicznej: [podanie do szkoły] 

                  NAUKA od semestru I
 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych  w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 3 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej 
  (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)
NAUKA od wyższych semestrów:
 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które mają przerwę w edukacji nie dłuższą niż 3 lata.
 • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do szkoły od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 2 lata).
 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry  udostępniamy w sekretariacie szkoły.
 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.
  Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).
POWTARZANIE SEMESTRU
 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole. 
 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.
 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.

WZORY PODAŃ dla słuchaczy [w Word] [w PDF


HARMONOGRAM NABORU do szkół dla dorosłych
(zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty)
do liceum ogólnokształcącego:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016

od 2 listopada 2016 do 25 listopada 2016

od 21 lipca 2016 
do 22 lipca 2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 czerwca 2016

do 29 listopada 2016

do 27 lipca 2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych

1 lipca 2016- godz. 10:00 

do 19 grudnia 2016 godz. 10.00

do 17 sierpnia 2016 godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez kandydatów albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole dla dorosłych poprzez dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

do 19 lipca 2016 godz. 15.00

do 21 grudnia 2016 godz. 15.00

do 19 sierpnia 2016
godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 20  lipca 2016 – godz. 10:00

do 22 grudnia 2016
godz. 10

do 22 sierpnia 2016
godz. 10.00  

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dla dorosłych

20 lipca 2016

22 grudnia 2016

22 sierpnia 2016REGULAMINY REKRUTACJI:
do szkoły policealnej:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016

od 2 listopada 2016 do 25 listopada 2016

od 21 lipca 2016 
do 22 lipca 2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 czerwca 2016

do 29 listopada 2016

do 27 lipca 2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych

1 lipca 2016- godz. 10:00 

do 16 grudnia 2016 godz. 10.00

do 17 sierpnia 2016 godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

do 19 lipca 2016 godz. 15.00

do 20 grudnia 2016 godz. 15.00

do 19 sierpnia 2016
godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 20  lipca 2016 – godz. 10:00

do 21 grudnia 2016
godz. 10

do 22 sierpnia 2016  

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dla dorosłych

20 lipca 2016

21 grudnia 2016

22 sierpnia 2016


ĉ
Rcku Puławy,
5 lip 2016, 14:59
Ċ
Rcku Puławy,
5 lip 2016, 15:01
Comments