Rekrutacja do szkół

Rekrutacja do szkół dla dorosłych
 • do LO - na semestr I i na wyższe semestry
 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie:
  florysta, technik bhp, technik administracji, technik informatyk i inne

KWESTIONARIUSZ DO SZKOŁY  (drukować dwustronnie):
                             

Jest możliwość zgłaszania się do szkoły w formie elektronicznej: [podanie do szkoły] 

                  NAUKA od semestru I
 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych  w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 3 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej 
  (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)
NAUKA od wyższych semestrów:
 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które mają przerwę w edukacji nie dłuższą niż 3 lata.
 • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do szkoły od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 2 lata).
 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry  udostępniamy w sekretariacie szkoły.
 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.
  Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).
POWTARZANIE SEMESTRU
 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole. 
 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.
 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.

WZORY PODAŃ dla słuchaczy [w Word] [w PDF


HARMONOGRAM NABORU do szkół dla dorosłych
(zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty)
do liceum ogólnokształcącego:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017

od 2 listopada 2016 do 24 listopada 2017

do 31 lipca 2017 


do 28 grudnia 2017

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 czerwca 2017


do 29 listopada 2017

do 7 sierpnia 2017


do 8 stycznia 2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych

4 lipca 2017- godz. 10:00 

do 24 lipca  2017 godz. 10.00

do 17 sierpnia 2018 godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez kandydatów albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole dla dorosłych poprzez dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

do 14 lipca 2017 godz. 15.00


do 20 grudnia 2017

do 25 sierpnia 2017
godz. 15.00

do 18 stycznia 2018 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 17  lipca 2017 – godz. 10:00

do 21 grudnia 2017

do 30 sierpnia 2017

22 stycznia 2018 - godz.10.00 

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dla dorosłych

28 lipca 2017

22 grudnia 2017

30 sierpnia 2018

22 stycznia 2018
REGULAMINY REKRUTACJI:
do szkoły policealnej:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2  do 26 czerwca 2017

od 3 do 23 listopada 2017

od 12 do 18 sierpnia 2017

od 7 do 29 grudnia 2017

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 czerwca 2017


do 29 listopada 2017

do 23 sierpnia 2017

do 5 stycznia 2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych

do 4 lipca 2017- godz. 12:00 

do 1 grudnia 2017 godz. 15.00

do 24 sierpnia 2017 godz. 12.00

9 stycznia 2018 godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

do 7 lipca 2017 godz. 15.00


do 6 grudnia 2017 godz. 15.00

do 28 sierpnia 2017
godz. 15.00

do 16 stycznia 2018 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11  lipca 2017 – godz. 12:00

13 grudnia 2017
godz.12.0

30 sierpnia 2017 godz.12.00

19 stycznia 2018 godz.12.00 

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dla dorosłych

11 lipca 2017

23 grudnia 2017 godz.15.00

30 sierpnia 2017

19 stycznia 2018

ĉ
Rcku Puławy,
29 maj 2017, 15:42
Ċ
Rcku Puławy,
29 maj 2017, 15:42
Comments