Rekrutacja do szkół

Listy przyjętych - jesień 2021/2022
aktualiz. 2 sierpnia 2021

Uwaga!

 • do 30 lipca - zakwalifikowani powinni dostarczyć do szkoły oryginał ostatniego/ostatnich świadectw szkolnych, a kandydaci do szkoły policealnej - dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • 2 sierpnia - podanie informacji o przyjętych do szkół dla dorosłych

Zapisy online do bezpłatnych szkół dla dorosłych:

Trwa rekrutacja do szkół dla dorosłych na semestr jesienny (nauka od września 2021):

 • do liceum ogólnokształcącego - na semestr I i na wyższe semestry

 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie:

  • florysta

  • technik administracji

  • technik bhp

Terminy rekrutacji

 • podstawowa : 24 maja - 14 lipca 2021

 • uzupełniająca: 3-6 sierpnia 2021

plakat o rekrutacji do szkół dla dorosłych

Zapisy w formie tradycyjnej (papierowy kwestionariusz)

<< wypełnij, wydrukuj dwustronnie i przynieś do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

Harmonogram rekrutacji do szkół dla dorosłych :

 • na rok szkolny 2021/2022 - nauka od września 2021 (tzn. od semestru jesiennego)

 • zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021

Warto wiedzieć ...

NAUKA od semestru I

 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 4 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)

NAUKA od wyższych semestrów:

 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które chciałyby uzupełnić wykształcenie na poziomie liceum.

 • Absolwenci szkół branżowych I stopnia/szkół zawodowych są przyjmowani do liceum od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 3 lata).

 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry udostępniamy w sekretariacie szkoły.

 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.

 • Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).

POWTARZANIE SEMESTRU

 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole.

 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.

 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.