Rekrutacja do szkół

Nauka w naszych szkołach - bezpłatna.
Terminy rekrutacji na semestr wiosenny

 • termin podstawowy: do 13 grudnia 2022

 • termin uzupełniający: do 11 stycznia 2023
  (przyjmujemy podania na bieżąco)

Zajęcia od lutego 2023


Zapisy online do bezpłatnych szkół dla dorosłych (zalecane):

Harmonogram rekrutacji do szkół dla dorosłych

na rok szkolny 2022/2023 - nauka od września 2022 (tzn. od semestru jesiennego)

 • do 13.12.2022 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych (online lub w wersji papierowej) wraz z dokumentami

 • 21.12.2022 do godz. 14:00 - umieszczenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

 • 21.12.2022-4.01.2023 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw z poprzedniej szkoły

 • do 2.01.2023 - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w zawodzie (dotyczy tylko technika administracji lub technika bhp)

 • 5.01.2023 do godz. 14:00 - umieszczenie przez szkołę listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Regulamin rekrutacji z harmonogramem 2022/2023

zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022

Uwaga!

 • zakwalifikowani powinni dostarczyć do szkoły oryginał ostatniego/ostatnich świadectw szkolnych, a kandydaci do szkoły policealnej - dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Zapisy w formie tradycyjnej (papierowy kwestionariusz)

wypełnij, wydrukuj dwustronnie i przynieś do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

Warto wiedzieć ...

NAUKA od semestru I

 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 4 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)

NAUKA od wyższych semestrów:

 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które chciałyby uzupełnić wykształcenie na poziomie liceum.

 • Absolwenci szkół branżowych I stopnia/szkół zawodowych są przyjmowani do liceum od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 3 lata).

 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry udostępniamy w sekretariacie szkoły.

 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.

 • Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).

POWTARZANIE SEMESTRU

 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole.

 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.

 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.