Rekrutacja do szkół

Listy zakwalifikowanych do szkół dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące Nr VIII

Szkoła Policealna
 • semestr TA-1 (technik administracji) [sprawdź]
 • KKZ - technik turystyki na obszarach wiejskich [sprawdź]300+ z programu Dobry Start  przysługuje raz w roku również słuchaczom szkół dla dorosłych spełniającym warunki ustawowe, tj. do ukończenia 20 roku życia (słuchaczom z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24 roku życia). Informujemy, że składanie takich wniosków możliwe tylko do 30 listopada !!! [więcej]


Jeszcze trwa rekrutacja do szkół dla dorosłych na semestr jesienny (nauka od 1 września 2020):
 • do LO - na semestr I i na wyższe semestry
 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie: 
  • technik bhp
  • technik administracji
  • florysta (od lutego 2021)
  • inne w razie dużego zainteresowania, np. asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej 
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy 
  • w zawodzie technik turystyki wiejskiej (515203)
   (kwalifikacja T.08. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)

Zachęcamy do zapisów online:

https://forms.gle/sHN9AjQr7S64ndqA8 << kliknij
Jest też możliwość składania dokumentów w formie papierowej (kwestionariusz dostępny w sekretariacie szkoły lub poniżej)

KWESTIONARIUSZ DO SZKOŁY  (drukować dwustronnie):
                             
plakat o rekrutacji do szkół dla dorosłych

UWAGA!
Plany zajęć i inne bieżące informacje umieszczamy w zakładce Plany zajęć CKU.NAUKA od semestru I
 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych  w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 3 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej 
  (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)
NAUKA od wyższych semestrów:
 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które mają przerwę w edukacji nie dłuższą niż 3 lata.
 • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do szkoły od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 2 lata).
 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry  udostępniamy w sekretariacie szkoły.
 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.
  Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).
POWTARZANIE SEMESTRU
 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole. 
 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.
 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.

WZORY PODAŃ dla słuchaczy [w Word] [w PDF


HARMONOGRAM NABORU do szkół dla dorosłych
(zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 27/2020 z dnia 25 maja 2020)

do liceum ogólnokształcącego:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym do LO, gdzie nauka rozpoczyna się od miesiąca

uzupełniającym do LO, gdzie nauka rozpoczyna się od miesiąca

wrzesień

luty

wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 do godz.15 

od 26 października 
do 27 listopada 2020 

od 3 do 7sierpnia 2020 

od 29 grudnia do 5 stycznia  2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy - Prawo oświatowe

do 4 sierpnia 2020

do 30 listopada 2020

do 10 sierpnia 2020

do 7 stycznia 2021

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniachdo 11 sierpnia 2020 do 15 grudnia 2020 do 25 sierpnia 2020 do 22 stycznia 2021 

4.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art.141 ust.6 u.p.o. ustawy - Prawo oświatowe

do 11 sierpnia 2020

do 30 listopada 2020

do 10 sierpnia 2020

do 7
 stycznia 2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej cynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o., art.20t ust.7 u.s.o. w zw. art.187 ust.4 u.p.w.u.p.o.

19 sierpnia 2020 do godz.14

16 grudnia 2020 do godz.12

26 sierpnia 2020 do godz.12

25
 stycznia 2021 do godz.12

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

do 31 sierpnia 2020 do godz. 15.00

do 28 grudnia
2020 do godz. 15.00

do 28 sierpnia 2020
do godz.
15.00

do 28 stycznia 2021 do godz.15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3 sierpnia 2020 do godz. 12.00

29 grudnia 2020 do godz.12.00

31 sierpnia 2020 do godz.12.00

29 stycznia 2021 do godz.12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

4 sierpnia 2020

29 grudnia 2020

31 sierpnia 2020

29 stycznia 2021

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

      

do szkoły policealnej:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym, w tym  dla szkoły, w której zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

uzupełniającym

wrzesień

luty

wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 do godz.15 

od 5 do 26 listopada 2020

od 25 lipca  do 16 sierpnia
2020

od 9 do 31 grudnia  2020

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie 

do 4 sierpnia 2020

od 5 do 26 listopada 2020

od 25 lipca  do 17 sierpnia
2020

od 9 do 31 grudnia  2020

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 u.p.o,

do 17 lipca 2020

do 12 grudnia
 2020

od 25 lipca do 23 sierpnia 2020

do 7 stycznia 2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o.

18  lipca 2020 
godz.15

17 grudnia 2020
godz.15

26 sierpnia 2020
do godz. 12.00

9  stycznia 2021
do godz. 12.00

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

24 lipca  2020 do godz. 15.00

19 grudnia
2020
godz.15.00

do 29 sierpnia 2020
do godz.
15.00

do 16 stycznia 2021 do godz.15

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2020 do godz. 12.00

20 grudnia 2020 godz.12.00

30 sierpnia 2020 do godz.12

20 stycznia 2021 do godz.12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

25 lipca 2020
godz.15.00

23 grudnia 2020 do godz.15.00

30 sierpnia 2020

21 stycznia 2021

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158  ust.6-9 u.p.o.

od 25 lipca 
do 21 sierpnia
2020

od 20 grudnia  2020 do 17  stycznia 2021

od 30 sierpnia do 26 września 2020

od 20 stycznia do 17 lutego 2021


REGULAMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
  371 KB wersja 1 5 maj 2020, 12:49 Rcku Puławy
ĉ
Wyświetl Pobierz
  28 KB wersja 1 21 lip 2019, 12:50 Rcku Puławy
Ċ
Wyświetl Pobierz
  338 KB wersja 1 21 lip 2019, 12:50 Rcku Puławy
Comments