Rekrutacja do szkół

Terminy rekrutacji

 • podstawowa : od 26 października 2020 do 27 listopada 2020

 • uzupełniająca: 29 grudnia 2020 do 5 stycznia 2021

plakat o rekrutacji do szkół dla dorosłych

Komunikat dot. rekrutacji na semestr jesienny

29.09.2021
Informujemy, że nie otrzymaliśmy zgody na otwarcie semestru LO-1 od września 2021. W związku z tym w listopadzie wznawiamy rekrutację na semestr LO-1, którego zajęcia rozpoczną się od lutego 2022. Kandydaci, którzy złożyli kwestionariusze, a nie rozpoczęli nauki z powodu braku semestru LO-1, proszeni są o kontakt z sekretariatem i potwierdzenie, czy chcą u nas rozpocząć naukę w liceum od lutego 2022 (telefonicznie, mailowo lub osobiście).

Wkrótce rekrutacja do szkół dla dorosłych na semestr wiosenny (nauka od lutego 2022):

 • do liceum ogólnokształcącego - na semestr I i na wyższe semestry

 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie:

  • florysta

  • technik administracji

  • technik bhp

Zapisy online do bezpłatnych szkół dla dorosłych:

Zapisy w formie tradycyjnej (papierowy kwestionariusz)

<< wypełnij, wydrukuj dwustronnie i przynieś do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

Listy przyjętych - wiosna 2021/2022

Listy przyjętych od lutego 2022 podamy na pocz. stycznia.

Uwaga!

 • do końca grudnia - zakwalifikowani powinni dostarczyć do szkoły oryginał ostatniego/ostatnich świadectw szkolnych, a kandydaci do szkoły policealnej - dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • pocz. stycznia 2022 - podanie informacji o przyjętych do szkół dla dorosłych

Harmonogram rekrutacji do szkół dla dorosłych :

 • na rok szkolny 2021/2022 - nauka od września 2021 (tzn. od semestru jesiennego)

 • zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021

Warto wiedzieć ...

NAUKA od semestru I

 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 4 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)

NAUKA od wyższych semestrów:

 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które chciałyby uzupełnić wykształcenie na poziomie liceum.

 • Absolwenci szkół branżowych I stopnia/szkół zawodowych są przyjmowani do liceum od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 3 lata).

 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry udostępniamy w sekretariacie szkoły.

 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.

 • Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).

POWTARZANIE SEMESTRU

 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole.

 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.

 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.