Rekrutacja do szkół

 

UWAGA!
Pierwsze semestry Szkoły Policealnej (florysta, technik bhp, technik administracji) rozpoczynają zajęcia 1 marca od godz.8:30. Dziś postaramy się umieścić plany zajęć, które będą dostępne w zakładce Plany zajęć CKU.

Pierwszy semestr LO - zaczyna zajęcia od kolejnego zjazdu w terminarzu na semestr wiosenny, tzn. od 6 marca (pt) - godz. 16:00.  Plany zajęć będą dostępne ok.5 III w zakładce Plany zajęć CKU. 

Trwa jeszcze rekrutacja do szkół dla dorosłych na semestr wiosenny czyli od 1 marca 2020:
 • do LO - na semestr I i na wyższe semestry
 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie: 
  • florysta
  • technik bhp
  • technik administracji
  • asystent osoby niepełnosprawnej - planowane w następnym roku szkolnym
  • opiekun osoby starszej - planowane w następnym roku szkolnym

KWESTIONARIUSZ DO SZKOŁY  (drukować dwustronnie):
                             

Jest możliwość zgłaszania się do szkoły w formie elektronicznej: [podanie do szkoły] 

                  NAUKA od semestru I
 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych  w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 3 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej 
  (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)
NAUKA od wyższych semestrów:
 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które mają przerwę w edukacji nie dłuższą niż 3 lata.
 • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do szkoły od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 2 lata).
 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry  udostępniamy w sekretariacie szkoły.
 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.
  Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).
POWTARZANIE SEMESTRU
 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole. 
 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.
 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.

WZORY PODAŃ dla słuchaczy [w Word] [w PDF


HARMONOGRAM NABORU do szkół dla dorosłych
(zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 5 z dnia 28 stycznia 2019)

do liceum ogólnokształcącego:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym do LO, gdzie nauka rozpoczyna się od miesiąca

uzupełniającym do LO, gdzie nauka rozpoczyna się od miesiąca

wrzesień

luty

wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 26 czerwca 2019

od 5
do 22 listopada 2019

od 8 do 13 sierpnia 2019 godz.10

od 17 do 20 grudnia  2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 u.p.o, art.20t ust.7 u.s.o. w zw. art.187 ust.4 u.p.w.u.p.o.

do 12 lipca 2019

do 27 listopada 2019

do 23 sierpnia 2019

do 17 stycznia 2020

3.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art.141 ust.6 u.p.o.

do 10 lipca 2019

do 26 listopada 2019

do 20 sierpnia 2019

do 7
 stycznia 2020

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej cynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o., art.20t ust.7 u.s.o. w zw. art.187 ust.4 u.p.w.u.p.o.

do 24 lipca 2019 godz.10

do 10 grudnia 2019 godz.10

do 27 sierpnia 2019

do 22
 stycznia 2020

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

5 sierpnia 2019 do godz. 15.00

13 grudnia
2019

29 sierpnia 2019
do godz.
15.00

do 24 stycznia 2020

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 sierpnia 2019 do godz. 10.00

17 grudnia 2019

30 sierpnia 2019

do 28 stycznia 2020

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 9 sierpnia 2019

do 17 grudnia 2019

30 sierpnia 2019

28 stycznia 2020

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 20 zc ust.6-9 u. o s.o. w zw. z art. 187 ust.4 u.p.w.u.p.o., art. 158 ust.6-9 u.p.o.

od 8 sierpnia 2019 do 3 września 2019

od 18 grudnia  2019 do 28  stycznia 2020

od 30 sierpnia  do 25 września 2019

od 29 stycznia do 25 lutego 2020


do szkoły policealnej:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym, w tym  dla szkoły, w której zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

uzupełniającym

wrzesień

luty

wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 czerwca 2019 do 15 lipca 2019

od 5 do 26 listopada 2019

od 25 lipca  do 16 sierpnia
2019

od 9 do 31 grudnia  2019

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie 

od 3 czerwca 2019 do 15 lipca 2019

od 5 do 26 listopada 2019

od 25 lipca  do 17 sierpnia
2019

od 9 do 31 grudnia  2019

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 u.p.o,

do 17 lipca 2019

do 12 grudnia
 2019

od 25 lipca do 23 sierpnia 2019

do 7 stycznia 2020

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o.

18  lipca 2019
godz.15

17 grudnia 2019
godz.15

26sierpnia 2019
do godz. 12.00

9  stycznia 2020
do godz. 12.00

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

24 lipca  2019 do godz. 15.00

19 grudnia
2019
godz.15.00

do 29 sierpnia 2019
do godz.
15.00

do 16 stycznia 2020 do godz.15

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 do godz. 12.00

20 grudnia 2019 godz.12.00

30 sierpnia 2019 do godz.12

20 stycznia 2020 do godz.12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

25 lipca 2019
godz.15.00

23 grudnia 2019 do godz.15.00

30 sierpnia 2019

21 stycznia 2020

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158  ust.6-9 u.p.o.

od 25 lipca 
do 21 sierpnia
2019

od 20 grudnia  2019 do 17  stycznia 2020

od 30 sierpnia do 26 września 2019

od 20 stycznia do 17 lutego 2020


REGULAMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020:
ĉ
Rcku Puławy,
21 lip 2019, 12:50
Ċ
Rcku Puławy,
21 lip 2019, 12:50
Comments