Rekrutacja do szkół

Rekrutacja do szkół dla dorosłych
 • do LO - na semestr I i na wyższe semestry
 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie:
  florysta, technik bhp, technik administracji, technik informatyk i inne

KWESTIONARIUSZ DO SZKOŁY  (drukować dwustronnie):
                             

Jest możliwość zgłaszania się do szkoły w formie elektronicznej: [podanie do szkoły] 

                  NAUKA od semestru I
 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych  w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 3 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej 
  (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)
NAUKA od wyższych semestrów:
 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które mają przerwę w edukacji nie dłuższą niż 3 lata.
 • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do szkoły od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 2 lata).
 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry  udostępniamy w sekretariacie szkoły.
 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.
  Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).
POWTARZANIE SEMESTRU
 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole. 
 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.
 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.

WZORY PODAŃ dla słuchaczy [w Word] [w PDF


HARMONOGRAM NABORU do szkół dla dorosłych
(zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty)
do liceum ogólnokształcącego:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym, w tym  dla szkoły, w której zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

uzupełniającym

wrzesień

luty

wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 26 czerwca 2018

od 5
do 23 listopada 2018

od 8 do 13 sierpnia 2018 godz.10

od 17 do 21 grudnia  2018

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 u.p.o, art.20t ust.7 u.s.o. w zw. art.187 ust.4 u.p.w.u.p.o.

do 13 lipca 2018

do 27 listopada 2018

do 24 sierpnia 2018

do 18 stycznia 2019

3.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art.141 ust.6 u.p.o.

do 11 lipca 2018

do 26 listopada 2018

do 20 sierpnia 2018

do 7
 stycznia 2019

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej cynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o., art.20t ust.7 u.s.o. w zw. art.187 ust.4 u.p.w.u.p.o.

do 24 lipca 2018 godz.10

do 10 grudnia 2018 godz.10

do 27 sierpnia 2018

do 22
 stycznia 2019

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

3 sierpnia 2018 do godz. 15.00

14 grudnia
2018

29 sierpnia 2018
do godz.
15.00

25 stycznia 2019

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 sierpnia 2018 do godz. 10.00

17 grudnia 2018

30 sierpnia 2018

28 stycznia 2019

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

9 sierpnia 2018

18 grudnia 2018

30 sierpnia 2018

29 stycznia 2019

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 20 zc ust.6-9 u. o s.o. w zw. z art. 187 ust.4 u.p.w.u.p.o., art. 158 ust.6-9 u.p.o.

od 8 sierpnia 2018 do 3 września 2018

od 18 grudnia  2018 do 28  stycznia 2019

od 31 sierpnia 2018 do 25 września 2018

od 29 stycznia 2019 do 25 lutego 2019


do szkoły policealnej:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym, w tym  dla szkoły, w której zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

uzupełniającym

wrzesień

luty

wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2018 do 13 lipca 2018

od 5 do 26 listopada 2018

od 25 lipca  do 17 sierpnia
2018

od 7 do 28 grudnia  2018

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 1 czerwca 2018 do 13 lipca 2018

od 5 do 26 listopada 2018

od 25 lipca  do 17 sierpnia
2018

od 7 do 28 grudnia  2018

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 u.p.o,

do 16 lipca 2018

do 12 grudnia
 2018

od 25 lipca do 23 sierpnia 2018

do 7 stycznia 2019

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o.

18  lipca 2018
godz.15

17 grudnia 2018
godz.15

24sierpnia 2018
do godz. 12.00

9  stycznia 2019
do godz. 12.00

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

24 lipca  2018 do godz. 15.00

19 grudnia
2018
godz.15.00

do 29 sierpnia 2018
do godz.
15.00

do 16 stycznia 2019 do godz.15

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2018 do godz. 12.00

21 grudnia 2018 godz.12.00

30 sierpnia 2018 do godz.12

28 stycznia 2019 do godz.12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

25 lipca 2018
godz.15.00

21 grudnia 2018 do godz.15.00

30 sierpnia 2018

21 stycznia 2019

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158  ust.6-9 u.p.o.

25 lipca 2018
do 21 sierpnia
2018

od 21 grudnia  2018 do 17  stycznia 2019

od 30 sierpnia 2018 do 26 września 2018

od 18 stycznia 2019 do 14 lutego 2019


REGULAMINY REKRUTACJI:
ĉ
Rcku Puławy,
11 lip 2018, 15:13
Ċ
Rcku Puławy,
11 lip 2018, 15:13
Comments