KKZ


Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) 
- nowa forma kształcenia!!! [czytaj]
  • nowa bezpłatna (!!!) forma kształcenia zawodowego dorosłych, szansa na szybkie przekwalifikowanie i dostosowanie do zmieniających się oczekiwań rynku pracy 
  • umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia oraz doskonalenia zawodowego już w trakcie aktywności zawodowej 
  • przygotowanie do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia (wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub 8-klasową szkołę podstawową) 
  • słuchaczem może być wyłącznie osoba pełnoletnia 
  • po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną – świadectwo potwierdzające daną kwalifikację 
Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, został podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech), które można zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe). 
Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. 
Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć szkołę ponadgimnazjalną. 
W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. 
Przykłady zawodów, które można zdobyć na jednym kursie kwalifikacyjnym: 
technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, florysta, fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, lakiernik, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych. 


Uwaga! 

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
Druk zgłoszenia na kwalifikacyjny kurs zawodowy [pobierz
Więcej informacji i zapisy na kursy w sekretariacie CKU 
- nr tel. 81- 886 37 05 

Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe !!!
Proponowane zawody: 

KRAWIEC (753105)
K1 Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
  • cykl kształcenia: 800 godz. 
  • przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
- konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta 
- dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego
- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
- wykonywania wyrobów odzieżowych
- świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych 
zaliczenie tej kwalifikacji jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu krawca 
uwaga: ta kwalifikacja jest wymagana również jako jedna z trzech (A.12, A.48, A.49) do otrzymania dyplomu w innym zawodzie: technik technologii odzieży

TECHNIK HOTELARSTWA (422402)
K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11) 
  • cykl kształcenia: 480 godz. wg programu MEN 
  • pierwsza z dwóch kwalifikacji (T.11, T.12) niezbędnych do uzyskania dyplomu technika hotelarstwa 
  • przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich 
- rezerwowania usług hotelarskich 
- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji 
- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości 
- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
- przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe 

TECHNIK LOGISTYK (333107) 
K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30) 
cykl kształcenia: 420 godz. wg programu MEN 
pierwsza z trzech kwalifikacji (A.30, A.31, A.32) niezbędnych do uzyskania dyplomu technika logistyka 
przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
- zarządzania zapasami
- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową 
możliwości zatrudnienia: w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych, na stanowiskach specjalisty do spraw obsługi klientów, gospodarki materiałowej i magazynowej  
Ċ
Rcku Puławy,
30 maj 2017, 05:28
Comments