KKZ

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

- nowa forma kształcenia!!! [czytaj]

  • nowa bezpłatna (!!!) forma kształcenia zawodowego dorosłych, szansa na szybkie przekwalifikowanie i dostosowanie do zmieniających się oczekiwań rynku pracy
  • umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia oraz doskonalenia zawodowego już w trakcie aktywności zawodowej
  • przygotowanie do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia (wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub 8-klasową szkołę podstawową)
  • słuchaczem może być wyłącznie osoba pełnoletnia
  • po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną – świadectwo potwierdzające daną kwalifikację

Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, został podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech), które można zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe).

Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu.

Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć szkołę ponadgimnazjalną.

W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie.

Przykłady zawodów, które można zdobyć na jednym kursie kwalifikacyjnym:

technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, florysta, fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, lakiernik, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych.

Uwaga!

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Druk zgłoszenia na kwalifikacyjny kurs zawodowy [pobierz]

Więcej informacji i zapisy na kursy w sekretariacie CKU

- nr tel. 81- 886 37 05

Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe !!!

Proponowane zawody:

KRAWIEC (753105)

K1 Wykonywanie usług krawieckich (A.12)

  • cykl kształcenia: 800 godz.
  • przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta

- dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego

- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych

- wykonywania wyrobów odzieżowych

- świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych

zaliczenie tej kwalifikacji jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu krawca

uwaga: ta kwalifikacja jest wymagana również jako jedna z trzech (A.12, A.48, A.49) do otrzymania dyplomu w innym zawodzie: technik technologii odzieży

TECHNIK HOTELARSTWA (422402)

K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)

  • cykl kształcenia: 480 godz. wg programu MEN
  • pierwsza z dwóch kwalifikacji (T.11, T.12) niezbędnych do uzyskania dyplomu technika hotelarstwa
  • przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

- rezerwowania usług hotelarskich

- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

- przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

TECHNIK LOGISTYK (333107)

K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30)

cykl kształcenia: 420 godz. wg programu MEN

pierwsza z trzech kwalifikacji (A.30, A.31, A.32) niezbędnych do uzyskania dyplomu technika logistyka

przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw

- zarządzania zapasami

- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową

możliwości zatrudnienia: w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych, na stanowiskach specjalisty do spraw obsługi klientów, gospodarki materiałowej i magazynowej