Matura dla LO

Terminy dla maturzystów

 • Do 30 września 2022 r. - wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora macierzystej szkoły (uczniowie 4-letniego LO, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. (Deklaracja A)

 • Do 7 lutego 2023 r. - zgłoszenie zmian w ostatecznej deklaracji.

 • Do 7 lutego 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć:

   • 1) do dyrektora szkoły, którą ukończyli – absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A)

   • 2) do dyrektora CKE w Krakowie – osoby posiadające świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Deklaracja B).

 • Do 15 marca 2023 r. - deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2022 r. (Deklaracja C)

 • Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

 • Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://wyniki.edu.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).

 • 29 kwietnia 2022 - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

TERMINY EGZAMINÓW

 • Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

   • Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja)

   • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja

 • Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

   • ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca

   • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca

   • Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu

 • Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

   • Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

   • Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

   • Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 • 29 kwietnia 2023 - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

MATURA 2023

Dotyczy:

 1. uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023

 2. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

 3. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Informacje

na stronie OKE: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

na stronie CKE: Matura w formule 2023

Wymagania dla maturzystów:

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 • czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

MATURA 2015

Dotyczy:

 1. uczniów 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023

 2. wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie

 3. absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

 5. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

 6. osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

 7. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny.

Informacje na stronie OKE: Matura w formule 2015

Wymagania dla maturzystów:

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 • czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Przed maturą ...

Pamiętaj!
Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, czarne długopisy i inne przyrządy, które są dozwolone na egzamin z danego przedmiotu.


Prosimy zgłaszać się na ok. 30 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
Egzaminy odbywają się w budynku RCKU przy ul. C.K.Norwida 8A (wejście główne do budynku)

Wskazówki do matury 2023 (webinary dla uczniów do obejrzenia)

Będziemy umieszczać linki do filmików o egzaminach maturalnych.

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2022 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA z 22 grudnia 2020 r.

TERMIN PODSTAWOWY - część pisemna:

 • 4 maja (śr) - 9:00 - jęz. polski -pp

 • 5 maja (cz) - 9:00 - matematyka -pp

 • 6 maja (pt) - 9:00 - jęz. angielski -pp

 • 9 maja (pn) - 9:00 - jęz. angielski -pr

poniższe terminy do sprawdzenia:

 • 10 maja (pn) - 9:00 - jęz. polski - pr

 • 11 maja (wt) - 9:00 - matematyka - pr // 14:00 - wiedza o społeczeństwie -pr

 • 12 maja (śr) - 9:00 - biologia - pr

 • 13 maja (cz) - 9:00 - geografia- pr

 • 17 maja (pn) - 9:00 - historia - pr

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony

Pozostałe informacje, w tym terminy >> na stronie OKE Kraków

 • dla ucznia/słuchacza LO, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego

 • dla absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie

 • Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Matura poprawkowa

Maturzyści!

Informujemy, że świadectwa maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 14:30.
Deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu są przyjmowane w sekretariacie do 30 września do godz. 14:30.

Więcej o egzaminach:

Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać lub uzyskać mało satysfakcjonujący wynik. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Niezdana matura z jednego przedmiotu

Do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).

Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów

Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2022 r.

Poprawa wyniku egzaminu maturalnego

Osoby, które zdały maturę w 2021 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.

Termin poprawkowy matury 2022

Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

KONTAKT ze szkołą

Kontakt z sekretariatem szkoły w dni robocze w godzinach 8:00-14:00

 • tel. (81) 886 37 05

 • e-mail: szkola@rcku.pulawy.pl

Przed maturą ...