Komunikaty CKU

 • Godziny pracy sekretariatu [sprawdź
 • 300+ z programu Dobry Start  przysługuje raz w roku również słuchaczom szkół dla dorosłych spełniającym warunki ustawowe, tj. do ukończenia 20 roku życia (słuchaczom z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24 roku życia). [więcej]
  Informujemy, że składanie wniosków możliwe tylko do 30 listopada !!!
 • REKRUTACJA do szkoły w semestrze wiosennym (zajęcia od marca 2020) - zapraszamy Rekrutacja do szkół
 • Nabór do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku. Przyjmujemy od semestru I, ale jest możliwość kontynuowania nauki od wyższych semestrów.
 • Po zasadniczej szkole zawodowej możemy przyjmować od razu na semestr III (pod warunkiem, że przerwa w edukacji nie przekracza 3 lat)
 • Organizujemy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu [więcej]
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 
dla słuchaczy, którzy zostali warunkowo przyjęci na wyższe semestry:
 • terminy należy uzgodnić indywidualnie z wyznaczonymi nauczycielami wg wykazu
 • wykaz nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów w poszczególnych klasach dostępny w sekretariacie szkoły
EGZAMINY SEMESTRALNE
 • Egzaminy z poszczególnych przedmiotów odbywają się w terminie sesji egzaminacyjnej
 • w indeksach wpisujemy przedmioty i nauczycieli w kolejności zgodnie z wykazem na tablicy ogłoszeń w szkole
 • Do egzaminów w sesji poprawkowej mogą przystąpić te osoby, które nie mogły przybyć na egzaminy w sesji  (jest to dla nich pierwszy termin, nie poprawkowy!) oraz słuchacze, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na egzaminie z danego przedmiotu.  
 • Należy spełnić warunek: przed terminem sesji złożyć w sekretariacie szkoły podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie sesji poprawkowej. 

WWW dla semestrów: LO-2, LO-1:
 
geografia, informatyka dla słuchaczy
Comments