Co Nhac Mien Bac

free hit counters
counter free hit unique web

CỔ NHẠC MIỀN BẮC

Chèo Cổ, Hát Nói, Hát Ả Đào, Hát Xẫm, Dân Ca Quan Họ, Ca Trù....

 

Thực đơn 

Nội Dung Của  Quán Ven Đường Nằm Trong Thực Đơn
Trang Nầy Chỉ Là một phần nhỏ Mà Thôi.Cáo Bạch

Thời gian gần đây kho chứa Mediafire thường chen vào nhiều quảng cáo với nhiều chữ download khác nhau làm cho quí khách bối rối, có khi download nhầm quảng cáo tai hại. Và cũng có khi Mediafire đã delete bài vở gởi vào làm mất link Do vậy chủ quán đã dời kho chứa hàng về địa điểm riêng dưới đây:

- Tất cNgâm Thơ Tao Đàn và Cổ Nhạc Bắc Phần <-click

Kính mời quí khách vào đó đdownload những thứ cần tới một cách an toàn hơn.

*3-Jan-10
Hat Quan Ho_Tuong Xa Den Gan.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/nnteynxmzom

Hat Quan Ho_Tuan Khanh.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/i3nznuynwhi

Hat Quan Ho_Nguoi Ngoan.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/q0mdmnrynm5

Hat Quan Ho_Don Quan Ban Hang.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/httrvqwwvwm

Hat Quan Ho_Vao Chua.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/lkeh0ovlkzy

Hat Quan Ho_Tuong Phung Tuong Ngo.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/jiwjnioezzo

Hat Quan Ho_Tren Rung Ba Sau Thu Chim.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/jgnnmyzydnn

Hat Quan Ho_TimEmTrongChieuHoiLim.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/imfylquoz3m

Hat Quan Ho_Ra Ngo Vao Trong.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/dzwkmymmkaz

Hat Quan Ho_Nguyet Gac Mai Dinh.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/wnznnwygwoi

Hat Quan Ho_HoaThomBuomLuon.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/2ewznmlmitm

Hat Quan Ho_Doi Ben Bac Me Cung Gia.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/gky1jtwimzn

Hat Quan Ho_Det Gam.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/zvevjngdjqg

Hat Quan Ho_Co La.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/mgxwyyw5zy0

Hat Quan Ho_Www.Nhac.vui.vn.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/nommlminnjm

Hat Quan Ho_Chang Buong Ao Em Ra.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/wgm0nmwgjxm

Hat Quan Ho_Cang Ngam Cang Deo.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/grzy4nmrndz

Hat Quan Ho_Anh Chua Den Lang Quan Ho.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/xdntkkbngri

Cheo Co_Via Bat Mon .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/lojnnmxdyok

Cheo Co_Tren Doi Cay Vat Lai .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/uydkzzwmyyz

Cheo Co_Tinh Me Bao La .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/jmmwmzzzgdi

Cheo Co_Thi Mau Len Chua .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/lm2um3qiimw

Cheo Co_Thap Am Phu Mau .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/mwkl1mgi01z

Cheo Co_Sap Mua Ngau .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/jwtjaljjdr0

Cheo Co_Sac Xanh Cay Rung .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/wnnkkwyozmm

Cheo Co_Ru Bong .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/tzy1iywnmme

Cheo Co_Que Lua Vao Thu .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/3gjzgmegmhe

Cheo Co_Mua Xuan Que Lua .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/2dtmmqowyyr

Cheo Co_He Moi Xuong Nghe .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/qunmmcdok1m

Cheo Co_He Moi Don Rang .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/zta5gwwl1h3

Cheo Co_DuyenPhanPhaiChieu.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/za4j2kkdzzf

Cheo Co_Ty Ba Hanh .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/znr1dkyy2ze

Cheo Co_Luu Binh Duong Le .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/dyzjm1xmlzm

Cheo Co_Loi Lo .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/memy5w5mmim

Cheo Co_Chieu Hom Nho Nha .mp3-- >http://www.mediafire.com/file/hzmzddt4dzz

Chau Van_VanTho.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/ymtnzz2wy5d

Chau Van_VanCongDong.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/mmtczyznkjt

Chau Van_QuanDeTam.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/jgg2gzhzmzl

Chau Van_QuanDeNhi.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/2immi24qqnb

Chau Van_QuanDeNhat.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/zzjtbmdnrji

Chau Van_QuanDeNgu.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/yygywjzjyjo

Chau Van_CoDoiThuongNgan.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/zzquglj5mnm

Chau Van_Chau Van.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/41hon52uzmn

Chau Van_Van Chau Bo Tat Khen.mp3-- >http://www.mediafire.com/file/tdmrwzhinin

--------------------

CNMB_001_beodatmaytroi_thanhtam_dan bau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2bvl2fxnijl

CNMB_002_ca tru_bacphan_nguyen du_bachvan.wma --> http://www.mediafire.com/?0ypy1ntvcct

CNMB_003_ca tru_batnangnhan_bachvan.wma --> http://www.mediafire.com/?bmeyenfvywx

CNMB_004_ca tru_camthutienthu_quachthiho.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9xjevmmtytt

CNMB_005_ca tru_canhbeo_tho tan da_trangnhung.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bwximmfz31w

CNMB_006_ca tru_doidangchan_tho tan da_bachvan.wma --> http://www.mediafire.com/?czanky3qbhy

CNMB_007_ca tru_gapxuan_tho Tan Da_kimduc.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9mtivhygx2f

CNMB_008_ca tru_loithenonnuoc_tan da_quachthiho.mp3 --> http://www.mediafire.com/?arvrbh0cem2

CNMB_009_ca tru_nguoidepkhongthaylanhai_cao ba quat_quachthiho.mp3 --> http://www.mediafire.com/?dzmfmlxyoxt

CNMB_010_ca tru_phongcanhhuongson_chu manh trinh_quachthiho.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5plynsuzjzl

CNMB_011_ca tru_truonganhoaico_cao ba quat_quachthiho.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8tzg7dxnyor

CNMB_012_ca tru_tutinh_cao ba quat_bachvan.wma --> http://www.mediafire.com/?5j3gdxhmnlc

CNMB_013_catru_thenonnuoc_tan da_bachvan.wma --> http://www.mediafire.com/?c9rhvjg2byy

CNMB_014_catru_thesuthangtram__caobaquat_quachthiho.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9yk32cwtyhb

CNMB_015_catru_vinhtyba_nguyencongtru_bachvan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ef29yrgymoh

CNMB_016_cheo co_viabatmon_thanhngoan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6w2n3xzmfbm

CNMB_017_dan ca bac_dohoa_honglienphanmuon.mp3 --> http://www.mediafire.com/?03ysdmjntjr

CNMB_018_dan ca bac_hatru_thanhhuyen.mp3 --> http://www.mediafire.com/?fqdbbzxwjbb

CNMB_019_dan ca bac_xechi_honglien.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1g2divxixyx

CNMB_020_hat noi_honghongtuyettuyet_duong khue_quachthiho.mp3 --> http://www.mediafire.com/?cxmx0otwcij

CNMB_021_hatcheothuyen_dan ca Bac (2).mp3 --> http://www.mediafire.com/?cus5gnsymx4

CNMB_022_hatcheothuyen_dan ca Bac.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6xmqytlx9ti

CNMB_023_hatnoi_giacachdiec_thuydat.mp3 --> http://www.mediafire.com/download.php?6wznexdjitc

CNMB_024_hatnoi_say_kimdung.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1xbxw0m4zkm

CNMB_025_hatru_cola_thanhtam_dan bau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?drxviri0xzi

CNMB_026_hatvan_thinhmau_thanhngoan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?a4lj9j3jdjd

CNMB_027_hatxam_AnhKhoa_tran tuan khai_vanty_xuanhoach.wma --> http://www.mediafire.com/?c2xtztrjejp

CNMB_028_hatxam_giotnuoccanhbeo_hathicau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?dmzjsfish0y

CNMB_029_hatxam_nguocdoi_hathicau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?cdtcwneg9h4

CNMB_030_hatxam_reluoi_hathicau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5sayisyj1z5

CNMB_031_hatxam_thap an phu mau_loi co_ngocvien.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ftiktl2agtd

CNMB_032_hemoidonrang_quoctruong_cheo co.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7nxmhndxd0j

CNMB_033_hemoixuongnghe_quoctruong_cheo co.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8dztdty9zdt

CNMB_034_lenchuadicay_dan ca mien Trung_thanhtam_dan bau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0kbtk424mqx

CNMB_035_nguoioinguoiodungve_quan ho_thanhtam_dan bau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?25vvxhtbhm2

CNMB_036_nguoioinguoiodungve2_quan ho_tranh sao bau (2).mp3 --> http://www.mediafire.com/?fyztfhkwd4x

CNMB_037_nguoioinguoiodungve2_quan ho_tranh sao bau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?63ymc4ql3mm

CNMB_038_rubong_nhuhoa_cheo co.mp3 --> http://www.mediafire.com/?eyyam2yd920

CNMB_039_sapmuangau_dangnam_cheo co.mp3 --> http://www.mediafire.com/?excd3gbmvva

CNMB_040_thimaulenchua_thuhuyen_hat cheo.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9xp0xlbm9bt

CNMB_041_trongcom_dan ca mien bac_tranh sao bau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5nnwyahdcms

CNMB_042_tudaicanh_co nhac Hue__thanhtam_dan bau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?cl3mjyywamm

CNMB_043_XamAnhKhoa.wma --> http://www.mediafire.com/?bf1mg2wy91y

CNMB_044_XamTauDien_trangsangvuonche_nguyen binh_tuyethoa.wma --> http://www.mediafire.com/?2ym1jaz2mgj

Comments