Home

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของ พว. ปี 2563
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2562....ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการอบรม พว.
....โทร : 0-2243-8000, 0-2241-8999 ต่อ 5301, 5302, 5402, 5403สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เลขที่ 1256/9 อาคาร พว. ชั้นที่ 1-5 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร : 0-2243-8000, 0-2241-8999 แฟกซ์ ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ 0-2241-4131, 0-2243-7666