2.1 PW_CB

2.1 สมัครเข้าอบรม โครงการภาษาอังกฤษ PW. and Cambridge  ระดับประถมศึกษา เรื่อง
Enrichment Teaching Competency for 21st Century Learners

***คลิกเลือก วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมกับ สถาบันฯ พว.***
 ลำดับ วันที่จัด สถานที่ เขต/อำเภอ จังหวัด
 1 24 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
 2 30 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมรายาแกรนด์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
     
 3 01 ธันวาคม 2562 โกลเด้นท์ซิตี้ เมืองระยอง ระยอง
 4 07 ธันวาคม 2562 โรงแรมการิน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
 5 08 ธันวาคม 2562 โรงแรมเม้าเท่นบรีช เมืองชลบุรี ชลบุรี
 6 14 ธันวาคม 2562 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สงขลา
 7 15 ธันวาคม 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 8 21 ธันวาคม 2562 โรงแรมบรรจงบุรี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 9 22 ธันวาคม 2562 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
     
 10 18 มกราคม 2563 โรงแรมกิจตรงวิลล์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 11 19 มกราคม 2563 โรงแรมวีวิช เมืองขอนแก่น ขอนแก่