PL_241162NMA

โครงการอบรมระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

PL_241162NMA


Comments