PL_171162UBN

โครงการอบรมระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)

อบรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

PL_171162UBN


Comments