PL_141262NSN

โครงการอบรมระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)

อบรมวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

PL_141262NSN


Comments