PL_071262BKK

โครงการอบรมระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)

อบรมวันที่  07 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

PL_071262BKK


Comments