1.2 ประถม-มัธยม PLC

1.2 สมัครเข้าอบรม โครงการระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เรื่อง
การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)

***คลิกเลือก วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมกับ สถาบันฯ พว.***
 ลำดับ วันที่จัด สถานที่ เขต/อำเภอ จังหวัด
 1 02 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมคุ้มภูคำ  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2 09 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3 10 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจิระศาสตร์  พระนคร พระนครศรีอยุธยา
4 16 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมการิน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
 5 16 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมืองยะลา ยะลา
 6 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ปิดรับสมัคร) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
7 17พฤศจิกายน 2562 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 8 23 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมซัลไรส์ ลากูน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
9 23 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สงขลา
 10 24 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์  (ปิดรับสมัคร) บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 11 24 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมรายาแกรนด์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
 12 30 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
     
 13 01 ธันวาคม 2562 โรงแรมโฆษะ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 14 07 ธันวาคม 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 15 08 ธันวาคม 2562 โรงแรมบรรจงบุรี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 16 14 ธันวาคม 2562 โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
 17 22 ธันวาคม 2562 โรงแรมแกรนด์รูม เมืองเชียงราย เชียงราย
     
 18 19 มกราคม 2563 โรงแรมโฆษิตฮิลล์ (เฉพาะระดับประถม) เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์