KG_261062PNB

โครงการอบรมระดับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตราฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

อบรมวันที่ 26 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมโฮษิตฮิล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

Comments