KG_211262CRI

โครงการอบรมระดับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตราฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

อบรมวันที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

KG_211262CRI


Comments