KG_161162UBN

โครงการอบรมระดับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตราฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

อบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

KG_161162UBN


Comments