KG_101162BKK

โครงการอบรมระดับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตราฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

อบรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง***

KG_101162BKK


Comments