1.1 ปฐมวัย

1.1 สมัครเข้าอบรม โครงการระดับปฐมวัย เรื่อง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตราฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

***คลิกเลือก วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมกับ สถาบันฯ พว.***
 ลำดับ วันที่จัด สถานที่ เขต/อำเภอ จังหวัด
 1 26 ตุลาคม 2562 โรงแรมโฆษิตฮิลล์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
     
 2 09 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจิระศาสตร์ พระนคร พระนครศรีอยุธยา
 3 10 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 4 16 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมไผทอุดมศึกษา (ปิดรับสมัคร) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
5 16 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 6 17 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมืองยะลา  ยะลา
7 17 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมการิน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
 8 23 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์  (ปิดรับสมัคร) บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 9 23 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมรายาแกรนด์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
 10 24 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สงขลา
 11 24 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมซัลไรส์ ลากูน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
 12 30 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมโฆษะ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
     
 13 01 ธันวาคม 2562 โรงแรมทวินโลตัส เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 14 07 ธันวาคม 2562 โรงแรมบรรจงบุรี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 15 08 ธันวาคม 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 16 15 ธันวาคม 2562 โรงแรมคุ้มภูคำ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 17 15 ธันวาคม 2562 โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
 18 21 ธันวาคม 2562 โรงแรมแกรนด์รูม เมืองเชียงราย เชียงราย