Home

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของ พว. ปี 2563
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2562


1.1 สมัครเข้าอบรม โครงการระดับปฐมวัย เรื่อง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตราฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

1.2 สมัครเข้าอบรม โครงการระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เรื่อง
การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)

2.1 สมัครเข้าอบรม โครงการภาษาอังกฤษ + Cambridge  ระดับประถมศึกษา เรื่อง
Enrichment Teaching Competency for 21st Century Learners

2.2 สมัครเข้าอบรม โครงการภาษาอังกฤษ + Cambridge  ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง
Enrichment Teaching Competency for 21st Century Learners


....ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการอบรม พว.
....โทร : 0-2243-8000, 0-2241-8999 ต่อ 5301, 5302, 5402, 5403สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เลขที่ 1256/9 อาคาร พว. ชั้นที่ 1-5 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร : 0-2243-8000, 0-2241-8999 แฟกซ์ ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ 0-2241-4131, 0-2243-7666