Cele działania

Świątynia Sybilli -pierwsze polskie muzeum

Nasze cele działania ...

  • upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej
  • wspieranie i rozwój edukacji w zakresie ochrony środowiska
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • realizowanie programów profilaktycznych i współpraca z instytucjami zajmującymi się problemami alkoholizmu, narkomanii i innymi patologiami społecznymi
  • wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie z terenów wiejskich, obszarów o dużym bezrobociu i ze środowisk patologicznych
  • wspieranie i rozwój wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych
  • niwelowanie różnic edukacyjnych, kulturowych oraz likwidowanie barier światopoglądowych między rówieśnikami z Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez poprzez organizację wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych
  • wspieranie i rozwój idei wolontariatu oraz aktywności lokalnej
  • wspieranie rozwoju form szkolenia oraz doskonalenia trenerów sportowych, instruktorów, działaczy sportowych, sędziów, nauczycieli, działaczy kulturalno-oświatowych, turystycznych i edukatorów ekologicznych
  • promowanie województwa lubelskiego