Konkurs europejski„Do the right thing, save the forests!”II edycja (I miejsce)

 
 
Uczniowie konsekwentnie kontynuowali działalność projektową w roku 2014. Wartościowym pomysłem było zaprojektowanie eko-poradnika. Został on zgłoszony do II edycji europejskiego konkursu „Do the right thing, save the forests!” i  bardzo wysoko oceniony przez zagranicznych członków jury. Dodatkowo pomysł na dystrybucję eko-poradnika w środowisku lokalnym tak spodobał się zagranicznym ekspertom, że postanowili przyznać dla Ośrodka I miejsce.
 
zobacz 5 najlepszych kampanii w Europie z Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Malty i Polski
po raz drugi nasza praca zdobyła zaszczytny tytuł najlepszej pracy w kraju http://www.forestintheworld.org/contest/
 
szczegółowy opis: PLAKATA KONKURSOWY
 
SOSW Włodawa centrum edukacji ekologicznej:  http://www.forestintheworld.org/gp-polonia/

English version

Type of campaign: social campaign

Distributing the publication: “Eco-advices and activities of the young ecologists. Guide to responsible consumption of forest resources”.

 

Goals: Ecological education of consumers in the school and in the local community. Proposals of good practices for forests.

 

Target (type of audience to whom it’s addressed):

The publication is distributed among consumers across the Lubelskie  Voivodeship. The electronic version has been published on the website, promoting project assumptions on nationwide  scale.

 

Messages (contents of the campaign): “Reflection on consumption of forest resources (wood and paper).

 

Campaign description:
Students(popularize the knowledge gained in the project "Buy wood and paper responsibly" in the form of a book entitled “Eco-advices and activities of the young ecologists. Guide  to responsible consumption of forest resources”. It is printed on environmentally friendly paper Cocoon Coated Gloss (paper produced in 100% from recycled and FSC-certified paper, bleached without chlorine).

The book contains examples of good practices for the forests. Young ecologists describe the important role of individual consumers in maintaining the planet "healthy”. They explain how to buy wood and paper responsibly and provide guidelines of the proper behavior, giving examples of their own eco-activities conducted in the school. The book raises environmental awareness and encourages reflection on consumption of forest resources (wood, paper).

Students use the publication in social campaigns. They have hand it over to the parents, grandparents, officials , community. It is also read very eagerly by students and teachers unbounded to the project. They didn’t even noticed when from the seed of curiosity, raised in them the strong tree of eco-lifestyle. The publication can also be found in libraries, among others in the Public Library of Włodawa . It was also handed over to the education department of the National Forests - District Sobibór . In this way, children educate adult consumers , and the action reaches more people in the Lublin area. In order to extend the activities in nationwide scale, it was published in the electronic version on the students website: https://sites.google.com/site/projektsoswwlodawa/. The website functions since 2011.

Those who want to be ECO, will find there plenty of interesting information (in the form of reports, as well as videos and a photo galleries), how through simple steps live more "green".
Additionally the webpage allows to keep records in electronic version, that is in environmentally friendly way (paperless).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wersja Polska

 

 

Typ kampanii: kampania  społeczna

Rozpowszechniane publikacji:  „Eko-działania oraz  porady młodych ekologów”.  Poradnik odpowiedzialnego konsumenta zasobów leśnych.

 

Cele: Edukacja ekologiczna  konsumentów w szkole oraz w społeczności lokalnej. Propozycje dobrych praktyk na rzecz lasów.

Grupa docelowa: Publikacja jest  rozpowszechniana wśród konsumentów na terenie całego województwa lubelskiego. W wersji elektronicznej została zamieszczona na  stronie  internetowej,  promuje założenia projektu na skalę ogólnopolską.

 

Treść kampanii: „Refleksja nad konsumpcją zasobów leśnych (drewno i papier)”

Wiedzę zdobytą w projekcie „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” uczniowie rozpowszechniają w formie książki pt. „Eko-porady oraz  działania młodych ekologów”. (Poradnik odpowiedzialnego konsumenta zasobów leśnych). Wydrukowano ją na ekologicznym papierze Cocoon Coated Gloss (Papier produkowany w 100% z makulatury, pochodzącej z papieru certyfikowanego FSC , wybielany bez użycia chloru).

W książce opublikowane zostały przykłady dobrych praktyk na rzecz lasu. Młodzi ekolodzy opisują w niej ,  jak ważną rolę odgrywają indywidualni konsumenci w utrzymaniu zdrowej planety. Wyjaśniają jak kupować odpowiedzialnie drewno i papier oraz udostępniają wskazówki właściwego postępowania, podając przykłady własnych eko-działań prowadzone w  szkole. Książka podnosi świadomość ekologiczną i zachęca do refleksji nad konsumpcją zasobów leśnych (drewna, papieru).

 

Uczniowie wykorzystują  publikację w prowadzeniu kampanii społecznych. Przekazują ją rodzicom, dziadkom, urzędnikom, społeczności. Chętnie zaglądają do niej również uczniowie i nauczyciele nie związani z projektem .  Sami nie zauważają, kiedy z ziarenka ciekawości, wyrasta   w nich mocne Drzewo Eko-stylu bycia. Publikację znaleźć można również w bibliotekach m.in.  Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie . Przekazano ją także do działu edukacyjnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sobibór. W ten sposób dzieci edukują dorosłych  konsumentów, a akcja dociera do kolejnych osób w województwie lubelskim. W celu poszerzenia działań  na skalę ogólnopolską, uczniowie udostępnili  publikację w wersji elektronicznej na stronie internetowej: https://sites.google.com/site/projektsoswwlodawa/. Strona jest prowadzona od 2011r. Ci, którzy chcą być EKO, znajdą tu wiele ciekawych informacji (zarówno w formie sprawozdań, jak i wideo czy galerii zdjęć), jak za pomocą prostych czynności żyć bardziej „zielono”. Dodatkowo strona internetowa umożliwia prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej, czyli w sposób przyjazny środowisku  (oszczędzanie papieru).

 

 
Comments