Konkurs europejski„Do the right thing, save the forests!”I edycja (I miejsce)

 
Reflection on the consumption of forest resources (wood and paper) – the media campaign


Students leading a public campaign began to
popularize the knowledge gained in the project "Buy responsibly wood and paper" in the form of a website.

The project website enabled to present the good practices for the benefit of the forests in a simple, interesting way. School editors, chosen from the students, were preparing reports of the activities carried out in the project and constantly updated the website. Those who want to be ECO, will find there plenty of interesting information (in the form of reports, as well as videos and a photo galleries), how through simple steps live more "green". Many innovative ideas were published that can provide inspiration for others, such as for example: the works made from recycled materials, the celebration of Arbor Day with the planting of trees in front of the school, Bookcrossing Valentine's Day, report from a trip to the Paper Factory SCO-PAK, interesting photos for district photo contest "Hug a tree and take a picture." The best pictures will be placed in the calendar for the school year 2013/2014. The calendar will include watchwords of responsible forest resources consumer and will be used in social campaigns. Students will pass them to parents, grandparents, officials, society. Thus, children will educate adults, and the action will reach more people. The site also documents many actions carried out in the first edition of the project, for example campaign of waste paper collection, exchanged for a tree. Students share in the reports about interesting ecological events, eco-trends, ideas for small changes in the vicinity. Through the website students acquired many supporters for the project.

The Website raises environmental awareness and encourages to reflection on the consumption of forest resources (wood, paper). Eagerly looked in here students unbounded to the project, parents and teachers. They didn’t even noticed when from the seed of curiosity, raised in them the strong tree of eco-lifestyle. The Website also facilitated the cooperation with the local media. It increased the knowledge of journalists about topics related to sustainable forest management. It enabled the operation of a "global education" in the local community. Cooperation with the media documents the tab "Media about us."

Additionally, the Webpage allows keeping documentation in an environmentally friendly way (i.e. paper saving). We plan to continue our activities for many years. In particular, we plan to explain the community, what is the certification of the wood and paper industry, and the benefits it brings. Take a look around and make yourselves comfortable on our site, please.

 Written by: Marta Uźniak


 

Refleksja nad konsumpcja zasobów leśnych (drewno i papier) - kampania medialna

 

Uczniowie prowadząc kampanię społeczną zaczęli upowszechniać wiedzę zdobytą w projekcie „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” w formie strony internetowej. 

Strona projektu umożliwiła przedstawienie w prosty, ciekawy sposób dobrych praktyk na rzecz lasów. Spośród uczniów wybrano szkolnych redaktorów, którzy sporządzali sprawozdania z działań przeprowadzonych w projekcie i na bieżąco uaktualniali stronę. Ci, którzy chcą być EKO, znajdą tu wiele ciekawych informacji (zarówno w formie sprawozdań, jak i wideo czy galerii zdjęć), jak za pomocą prostych czynności żyć bardziej „zielono”. Zamieszczonych zostało wiele nowatorskich pomysłów, które mogą stanowić inspirację dla innych, takich jak na przykład: prace wykonane z materiałów z odzysku, obchody Święta Drzewa i posadzenie drzewek przed szkołą, Bookcrossingowe Walentynki, relacje z wycieczki do Fabryki Papieru SCO-PAK, interesujące zdjęcia do powiatowego konkursu fotograficznego „Przytul drzewo i zrób zdjęcie”. Najlepsze zdjęcia znajdą się w kalendarzu na rok szkolny 2013/2014. Kalendarz zawierać będzie hasła odpowiedzialnego konsumenta zasobów leśnych i posłuży w prowadzeniu kampanii społecznej. Uczniowie będą przekazywać je rodzicom, dziadkom, urzędnikom, społeczności. W ten sposób dzieci będą edukować dorosłych, a akcja dotrze do kolejnych osób. Na stronie udokumentowano również wiele akcji przeprowadzonych w ramach I edycji projektu jak chociażby kampanię zbiórki makulatury w zamian za drzewko. Uczniowie dzielą się w sprawozdaniach ciekawymi ekologicznymi wydarzeniami, ekotrendami, pomysłami na małe zmiany w najbliższym otoczeniu. Dzięki stronie uczniowie pozyskiwali wielu sympatyków projektu.

Strona podnosi świadomość ekologiczną i zachęca do refleksji nad konsumpcją zasobów leśnych (drewna, papieru). Chętnie zaglądali na nią uczniowie niezwiązani z projektem, rodzice i nauczyciele.  Sami nie zauważali, kiedy z ziarenka ciekawości, wyrastało w nich mocne Drzewo Eko-stylu bycia. Strona ułatwiła również współpracę z mediami lokalnymi. Zwiększała wiedzę dziennikarzy na tematy związane ze zrównoważoną gospodarką leśną. Dzięki niej możliwe było prowadzenie wspólnej „edukacji globalnej” w społeczności lokalnej. Współpracę z mediami dokumentuje zakładka „media o nas”.

Dodatkowo strona umożliwia prowadzenie dokumentacji w sposób przyjazny środowisku (tj. oszczędzanie papieru). Planujemy kontynuować nasze działania przez długie lata. W szczególności planujemy wyjaśnić społeczności, czym jest certyfikacja w przemyśle drzewno-papierniczym i jakie korzyści za sobą niesie. Rozejrzyjcie się i rozgośćcie na naszej stronie, zapraszamy.

skład zespołu: Patrycja Woźniak, Natalia Baranowska, Przemek Ostrowski, Ola Skoczelas, Łukasz Tokaruk, Kamil Wasylik, Patrycja Iwaniuk,
opiekun: mgr  Marta Uźniak

                                I MIEJSCE 5 najlepszych kampanii w Europie(kliknij)
 
I miejsce za stronę internetową w europejskim konkursie Do the right thing, save the forests!” organizowany przez 5 państw  tj.: CISV, COSPE, GVC (Włochy), Kopin (Malta), ALMA-RO, Terra milenium III Foundation, Rhododendron (Rumunia), ASCUR Las Segovias (Hiszpania) , Polska Zielona Sieć (Polska).
Konkurs miał na celu stworzenie  prac, które pomogą upowszechnić realizowane lub zaplanowane działania w szkołach. Zgłoszono aż 175 prac!
Grono jurorskie składało się w wielu ekspertów:
  • Silvia Pochettino - redaktor naczelna magazynu Volontari per lo Sviluppo
  • Perluigi Musaro - wykładowca przedmiotu "Zrównoważony rozwój, aktywne obywatelstwo i odpowiedzialna turystyka" na Uniwersytecie w Bolonii
  • Elizabeth Freuli - przedstawicielka WWF Italia
 
Wybrano 5 najlepszych kampanii w Europie.
Nasza szkoła zajęła I miejsce. W nagrodę reprezentuje Polskę na europejskiej platformie projektu www.forestintheworld.org oraz otrzymała 500 euro na dalszą edukację ekologiczną.
http://www.ekonsument.pl/a66720_and_the_winner_isogloszenie_wynikow_konkursu_quotdo_the_right_thing_save_the_forestsquot.html

Link do naszej strony na europejskiej platformie http://www.forestintheworld.org/old-contest/
 
www.ekonsument: wyniki europejskiego konkursu

 
 
 

Zachęcamy do odwiedzania europejskiej platformy projektu: www.forestintheworld, na której można również odnaleźć wiele informacji o nas i naszej szkole. Strona jest wizytówką ekologiczną naszego miasta WŁODAWY w Europie.
Kliknij:
 
 
 POLECAMY kampania Włochy

Save the forest! Włochy

 
kampania Malta
     

A Journey to Save the World!

 

Comments