Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Współpraca z Lubelską Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego. ( 2011/2012)

14.12.2011r. LFOŚN przeprowadziła w SOSW we Włodawie  warsztaty dla nauczycieli  z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w województwie lubelskim. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu: „Optymalizacja systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych  i poużytkowych na terenie województwa lubelskiego poprzez działania edukacyjno-demonstracyjne i monitoring”.

Projekt objęty był Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa Grabczuka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Babisza ,a   dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

W  ramach w/w projektu dnia 20.10. 2011r. zorganizowano warsztaty dla uczniów SOSW we Włodawie.

Głównym celem  warsztatów było  zwiększenie  świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi z uwzględnieniem recyklingu oraz wpływu spalania odpadów na zdrowie ludzi i na stan środowiska . Każda klasa zaangażowana w kampanię na rzecz ochrony Ziemi dostała Dyplom Opiekuna Planety.

 
 

Realizacja projektu edukacyjnego” Moja wizja świata bez odpadów”  w klasie III gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (2011/2012)

W ramach projektu zorganizowano  wycieczkę  do sortowni odpadów we Włodawie. Uczniowie przeprowadzili  wywiad z pracownikami MPGK we Włodawie. Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów z procesem segregacji sieci oraz przybliżenie pojęcia recykling.
 
 

Udział w projekcie  edukacyjnym „ Kioto w domu”( 2009)

realizowanym przez Regionalne Centrum Ekologiczne (Polskie Biuro REC) i  dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Cele programu: Projekt miał na celu wsparcie edukacji ekologicznej w szkołach w zakresie zmian klimatycznych i oszczędności energii oraz zwrócenie uwagi na decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego w dniach 7-18 grudnia 2009 roku.

Odbiorcy programu: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodzice.

W ramach akcji  uczniowie deklarowali swoje zobowiązania dotyczące ochrony klimatu i oszczędzania energii. Zestawienie tych zobowiązań zostało przekazane Ministrowi Środowiska przed jego wyjazdem na szczyt w Kopenhadze, jako swoisty mandat poparcia od dzieci i ich wkład w walkę o dobry klimat.

 Ponadto przeszkolony nauczyciel przeprowadził w Ośrodku  lekcję  klimatyczną. Scenariusz i wypełnione sprawozdania zostały przesłane do Biura REC. W nagrodę placówka otrzymała mały  zestaw badawczo-doświadczalny "Energia słoneczna".                    

Osoba odpowiedzialna: Marta Uźniak.

www.mos.gov.pl-kioto w domu podsumowanie projektu

 

 
Comments