Welkom‎ > ‎

Waarover

En waarover praten zij.....

Zij praten over de Leefbaarheid's situatie van de bewoners in en rond de dorpskern Leimuiden van de gemeente Kaag en Braassem. Onder Leefbaarheid verstaan zij de hierna geschetste onderwerpen en trachten zij de huidige situatie in kaart te brengen en te houden en wordt gezocht naar de wensen van de bewoners. Bij herhaling vragen zij naar de visie van raadsleden en wethouders over deze punten bij het nemen van besluiten. Ook  vragen zij aan de raad en de gemeente met welke wensen vanuit de bewoners rekening worden gehouden. Dit allemaal om een bijdrage te leveren aan een goede verstandhouding tussen bewoners en hun vertegenwoordigers in de verschillende bestuurlijke organen; gemeente, provincie, hoogheemraadschap....:

Samenleving 
 • het voor senioren organiseren van voldoende bezigheden, van gepaste verzorging, van een aangepaste behuizing in een eigen woonvorm of in een gemeenschappelijke woonvorm, zijn er verpleeghuizen en is er voldoende bejaarden zorg, 
 • het voorzien van voldoende woonruimte voor Leimuidenaars..., 
 • de zorg voor voldoende woonruimte voor jongeren, een eigen honk in het dorp, de mogelijkheid van een zelfstandige woonvorm
 • de zorg voor een aantrekkelijk Dorpshart; dragen in behandeling genomen vernieuwingen bij aan een betere dorpssfeer? Ondersteunt de vernieuwing het behoud of de gewenste verbreding van het winkelaanbod. Voldoende parkeer mogelijkheid in het centrum (een ondergrondse parkeerruimte noodzakelijk?)
 • bestaat er voldoende bewustzijn bij de bewoners voor duurzaamheid (zelf of eigen levering van energie, het zoveel mogelijk gebruiken van zon-energie (zonnestraling, windkracht, biogas, isolering huizen, laag energie gebruik gas- elektra), ...
Openbare ruimte 
 • is de dorpskern voldoende voorzien van straatmeubilair (bankjes, verlichting, groen), is er voldoende parkaanleg in de dorpskern, zijn er aangename wandelwegen (langs boezemwater, zowel binnen de kern als er omheen), voldoende rechtstreekse aansluiting op het water-vaarwegennet, is adequaat openbaar vervoer aanwezig, bestaat er verbinding met het landelijk spoornet, busnet 
 • een eigen begraafplaats, een eigen zwembad en een openbare bibliotheek lijken noodzakelijk; ook te onderhouden?
 • is geluidhinder van vliegtuigen acceptabel, is het lawaai van de N 207, het autoverkeer acceptabet?, 
 • wat moet, wat kan wel en wat niet op terrein van sport en recreatie; hoeveel ruimte voor voetbal, hockey, tennis, surfen, schaatsen, scouting, volkstuinen, jeu de boules, zwemmen en zo....
 • welke vormen van recreatie, toneel, muziek, etc. lokaal en wat in de regio?
 • voldoende speeltuinen, 
Ruimtelijke ordening
 • toekomst versus nu, hoe groot wordt deze kern
 • in en uitvalswegen naar dorpskern
 • veiligheid, wijkagent?
Gezondheidszorg
 • welke zorgvoorzieningen zijn noodzakelijk
 • welke ondersteunende diensten
Onderwijs
 • voldoende kleuter scholen, basis scholen lokaal, 
 • middelbare school en hoger onderwijs buiten het dorp en de gemeente?......
Bestuur
 • hoe bestuur je een dorpskern (budgetwijs gerelateerd aan het aantal bewoners, wat is dan Leimuiden's deelbudget)? 
 • wat is een dorpskern? Geografisch 4 km om de markt?
 • dorpsraad of wijkraden zinvol?
 • hoe betrek je bewoners bij hun bestuur?
 • hoe toon je als bestuur (raad, gemeente, hoogheemraadschap, provincie....)  wat je uitvoert....
Bedrijvigheid
 • wat is het gewenst winkel aanbod, hoe is dat te bereiken.
 • hoeveel bedrijfsruimte is gewenst binnen een dorpskern; wat voor bedrijven....
 • krijgt toerisme voldoende aandacht? wandelwegen, bereikbaarheid dorp met sloepen..
Comments