Welkom‎ > ‎

Politiek overleg

De praters van het Praethuys ontbreekt inzicht over:

 • Hoe is onze vertegenwoordiging als dorpskern in de Raad geregeld?
 • Wat denken onze politieke vertegenwoordigers over allerlei Leefbaarheid facetten?
Om hier wat aan te doen is overleg gezocht en kreeg het Praethuys tot nu toe één keer alle politieke partijen aan tafel en wel op 28 april 2011. Daarna heeft tot februari 2013 geen overleg meer plaatsgevonden. In maart 2013 heeft tot op heden alleen met Samen K&B een her-oriëntatie gesprek plaatsgevonden. Aanvragen tot overleg met PvdA, CDA, VVD en D66 zijn verstuurd.

Waarover willen we praten
1    Gezien uw verlangen tot de vorming van een dorpsraad in Leimuiden vernemen we graag uw mening op:
 • de zienswijze/taakopvatting zoals aan u toegezonden
 • is een dorpsbijeenkomst a la Praethuys een goed forum om de indolentie te doorbreken?
 • welke steun wordt er gevraagd/is nuttig voor een raadsfractie vanuit een dorpskern
 • hoe weten uw raadsleden nu contact te krijgen/houden met bewoners?

2     Hoe vertegenwoordigt uw partij eigenlijk een dorpskern als Leimuiden?

 • Hoe zwaar kan een stem over Leimuiden eigenlijk gemaakt worden in de raad? Begroting?
 • Wat is eigenlijk des dorps? Zwembad? Begraafplaats? Dorpsbebouwing? Leefbaarheid dorpskern?
 • Is er eigenlijk wel een beleid/visie per dorpskern? 
 • Wat zijn de prioriteiten in dossiers als Dorpshart, N 207 kruising, geluid, veiligheid...
 • Heeft Leimuiden een geluidsprobleem door de N 207 of uit de lucht of beiden?

3    Voor een betere vertegenwoordiging van Leimuiden zijn dan meer Leimuidense raadsleden, de oplossing?

 • Hoe krijg je dat dan in 2014 voor elkaar?
 • Hoeveel raadsleden voor Leimuiden maken dan een verschil in de Raad?

4     Wat voor gevolgen heeft de Rapportage Dorpsspiegel 2011 gehad en wat gebeurt er met de Maatschappelijk Ruimtelijke                       Structuurvisie 2030 voor Leimuiden?

5     Waar gaat uw partij voor in 2014?

en alles wat verder ter tafel komt zoals 
    Wat zijn de politieke verschillen t.a.v. Leefbaarheid bij de partijen in de raad 

Samenvatting van een eerste overleg in 2011

In een aangename ontspannen sfeer vond op 28 april 2011 in een besloten vergadering een vrije uitwisseling van ideeën en informatie plaats over wat is een dorpskern en waar mag/moet die aan voldoen?

In de bespreking werd ruim aandacht gegeven aan het voor en tegen van een te vormen Dorpsraad Leimuiden. Alle aanwezigen meenden dat een verbetering in de communicatie, de informatie uitwisseling – wat doet de gemeenteraad voor Leimuidenaren, wat willen de bewoners met de dorpskern -  tussen de bewoners en vertegenwoordigers van de bewoners gewenst zou zijn. Hoe dat zou moeten is vaag.

Afgesproken werd dat de praters van het Praethuys een eerste aanzet zullen geven voor de organisatie van een of meer openbare sessies over deelgebieden waar nader overleg zinvol zou kunnen zijn; overleg tussen bewoners van een dorpskern en haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad. De eerste aanzet zal elektronisch verspreid worden onder de aanwezigen met verzoek om reactie. Een aansluitend vervolg gesprek werd als mogelijk zinvol genoteerd gezien het alom gevoeld belang van de samenwerking tot intensivering van het contact bestuurders met de bevolking van een dorpskern.


Subpagina''s (1): Wensenlijst
Comments