Welkom‎ > ‎Huidige situatie‎ > ‎

Bestuur nu

  • de politieke partijen in de Raad hebben geen van allen een duidelijk plan per dorpskern
  • de Raad beslist op aangedragen onderwerpen zonder eerder geformuleerd standpunten per dorpskern over dorpskern zaken 
  • wat een dorpskern betekent is onduidelijk! 
  • dorpsraden of wijkraden worden zinvol geacht; echter geen kader (nog) aanwezig waarbinnen gewerkt kan worden
  • niemand weet hoe je bewoners betrekt bij hun bestuur
  • hoe toon je als bestuur (raad, gemeente, hoogheemraadschap, provincie....)  wat je uitvoert....
  • aan formele inspraak regels wordt minimaal voldaan; geen volwaardige hoor en wederhoor aanwezig

Aan de Gemeenteraad van Kaag en Braassem zonden wij de volgende email-brief op 23 mei 2013.,

Geachte raadsleden,

Van verschillende zijden uit uw Raad is de wens tot een dorpsraad/wijkraad Leimuiden geformuleerd. Namens u, verwoordde uw wethouder Jan Uit den Bogaard dit verlangen expliciet op 19 maart 2013 op het door ons georganiseerde overleg tussen burgers en bestuurders van Leimuiden.

Tot nu toe is van een spontane vorming van een dorpsraad in Leimuiden geen sprake. Van verschillende zijden in onze groeikern wordt dit toegeschreven aan de vaagheid van wat bedoeld mag worden met een dorpsraad.

Hierdoor geprikkeld voerden bezoekers van het Praethuys Leimuiden onderling overleg en formuleerden wat overeengekomen zou moeten worden om bewoners van Leimuiden te stimuleren tot de oprichting van een dorpsraad.

1            Wat zijn de bevoegdheden van een dorpsraad, wat zijn de verplichtingen van een dorpsraad en een gemeente en hoe loopt de samenwerking tussen gemeente en dorpsraad?

2            Welke legitimering behoeft een dorpsraad? Direct gekozen door de bewoners uit het dorp, gevormd door gezochte wijkvertegenwoordigers en/of vertegenwoordigers qq van dorpsverenigingen/clubs etc..

Ten aanzien van punt 1 doen wij u een concept convenant dorpsraad toekomen.

Ten aanzien van punt 2 vernemen wij graag uw standpunt/denkwijze.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij.

de praters van het Praethuys,

namens hen

Wim Ouwerkerk

Bijlage: Op weg naar een dorpsraad / wijkraad

Op weg naar een Dorpsraad / Wijkraad                        17 mei 2013 versie 1

Vooraf

Een goede samenwerking tussen gemeente en dorpsraden vergt een zorgvuldige omgang met elkaar. Een goede en open communicatie en duidelijke afspraken voorkomt misverstanden en levert voor beide partijen veel meerwaarde. Zo moet duidelijk zijn wat de gemeente van de dorpsraden kan verwachten en welke eisen de overheid mag stellen aan de dorpsraden. Omgekeerd geldt dat de dorpsraden ook eisen mogen stellen aan de overheid. Het is essentieel dat de gemeente en de dorpsraad elkaar serieus nemen en afspraken nakomen.

Om frustraties bij zowel ambtenaren als dorpsraden te voorkomen is het noodzakelijk duidelijke afspraken te maken. Bovendien is het van belang dat afspraken binnen de betrokken organisaties te traceren zijn, bijvoorbeeld door de afspraken vast te leggen in een convenant dat getekend wordt door beide partijen. Op die manier heeft de tijdelijke of definitieve afwezigheid van een ambtenaar of bestuurder geen invloed op de voortgang van eerder gemaakte afspraken.

In het convenant moeten allerlei zaken worden vastgelegd. Denk daarbij aan de bevoegdheden van de dorpsraad, de plichten, zowel van de dorpsraad als van de gemeente, en de wijze van samenwerking tussen gemeente en dorpsraad. Het convenant kan eenmalig of in fases worden vastgesteld. In het laatste geval wordt het convenant ingezet als ontwikkeldocument. Het convenant kan dan tevens worden gebruikt om de huidige werkwijze te evalueren, bij te stellen en te gebruiken als opstap voor een nieuwe periode of de instelling van een nieuwe dorpsraad.

Voorbeeldconvenant Dorpsraden

De ondergetekenden:

De gemeente Kaag en Braassem ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, vertegen­woordigd door de mevrouw mr. K.M. van der Velde-Menting in haar hoedanigheid van burgemeester

en

de dorpsraad Leimuiden, vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw en de heer/mevrouw en bij dezen handelend in de hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris,

besluiten het volgende vast te stellen:

Artikel 1

Overwegende dat de gemeente Kaag en Braassem nastreeft:

1          de communicatie tussen burgers en gemeenten te verbeteren:

2          de kwaliteit van de woonomgeving van burgers in stand te houden of te verbeteren en daar   ook zorg voor te dragen;

3          burgers directer verantwoordelijk te laten zijn voor hun leefomgeving en de inrichting van het publiek domein;

4          de burgers middelen te verschaffen om als klankbord te functioneren voor de beleidsvorming over onderwerpen die direct of indirect hun woonomgeving betreffen.

Artikel 2

1          Om inhoud te geven aan het onder 1 genoemde, erkent de gemeente Kaag en Braassem de dorpsraden/wijkraden.

2          De rol van de dorpsraad/wijkraad is: deelname aan het maatschappelijk debat, betrokkenheid bij het politieke debat en zo de leefbaarheid van het dorp of kern onder de aandacht van bestuurders, professionals en burgers te brengen.

3          De gemeente onderkent en onderschrijft het belang van overleg en samenwerking met de dorpsraad/wijkraad Leimuiden

4          Het college overlegt in principe twee keer per jaar met de dorpsraad/ wijkraad.

Artikel 3

1          De dorpsraad/wijkraad Leimuiden heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokkenheid te tonen bij dat deel van het gemeentelijk beleid - in voorbereidende en uitvoerende zin - dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de eigen kern/het eigen dorp/de eigen wijk.

2          De adviserende functie van de dorpsraad/wijkraad strekt tot consultatie, participatie en als klankbord.

Artikel 4

Leidraad voor het handelen van dorps wijkraden

1          Dorps-/wijkraden streven ernaar zo veel mogelijk een afspiegeling te vormen van bewoners die vertegenwoordigd worden door de dorps/wijkraad.

2          De vergaderingen van de dorps-/wijkraad zijn openbaar en vinden met regelmaat plaats.

3          Vergaderingen van de dorps-/wijkraad zijn voor bewoners vrij toegankelijk.

4          Bewoners wordt de gelegenheid geboden om tijdens de vergaderingen van de dorps-/wijkraad in te spreken.

5          Dorps-/wijkraden hebben een aanspreekpunt.

6          Dorps-/wijkraden zorgen voor een goede terugkoppeling naar bewoners.

7          Dorps-/wijkraden leggen ten minste één keer per jaar verantwoording af aan de dorps-/wijkbewoners.

Artikel 5

Leidraad voor het handelen van de gemeente Kaag en Braassem ten opzichte van dorps-/wijkraden

1          De gemeente Kaag en Braassem stelt dorps/wijkraden in de gelegenheid als zelfstandig orgaan te opereren en stelt daarvoor een subsidie beschikbaar. De dorps/wijkraad dient hiervoor jaarlijks een verzoek in.

2          De gemeente Kaag en Braassem draagt zorg voor het vastleggen van afspraken die met de dorps-/wijkraad zijn gemaakt, in een overzicht voorzien van actie en budget en verantwoordelijke voor de uitvoering.

3          De gemeente Kaag en Braassem draagt zorg voor volledige informatie op basis waarvan een dorps-/wijkraad een zorgvuldig afgewogen advies of standpunt kan bepalen.

4          De gemeente Kaag en Braassem stelt de dorps-/wijkraad redelijkerwijs in staat een reactie te formuleren op een plan of adviesverzoek.

 Artikel 6

Het functioneren van dit convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. Hiervan wordt een verslag opgemaakt door de gemeente Kaag en Braassem. Wanneer beide partijen de evaluatie positief beoordelen, wordt het convenant stilzwijgend voor een jaar verlengd.

De gemeente                         De dorp-/wijkraad

 Burgemeester/wethouder         Voorzitter  SecretarisComments