Welkom‎ > ‎

Dorpshart

Mogelijke Dorpshart ontwikkelingen zoals ingebracht tijdens de Praethuys Nieuwjaarsborrel 9 januari 2014 in De Boerderij.

Er zijn verschillende visies mogelijk, wat kies je als uitgangspunten? Zal Leimuiden in de toekomst een dorp blijven, of wordt het gewoon een stadswijk van Groot-Roelofarendsveen? Wat voor soort dorp of stadsdeel streef je dan na. Bouwen doe je tenslotte niet voor de korte termijn. En uitwisselbare anonieme winkelcentra zijn er al genoeg.

Een alom geuite basisgedachte vraagt aandacht voor en aansluiting bij de historische functie van Leimuiden. Daaruit vloeit voort behoud en zo mogelijk herstel van karakteristieke waarden voor het dorp. Ook het dorp inrichten tot een bescheiden toeristische trekpleister wordt nagestreefd door aansluiting te zoeken met het omringende water, aanleg steigers voor sloepjes en de Boerderij locatie te laten groeien tot een uitgaan en ontvangsten centrum. Het beschikken over een activiteiten uitnodigend dorpsplein, omringt door kleine betaalbare winkelruimten en woonhofjes voor ouderen en jongeren wordt gezien als een invulling van een dorpcentrum dat aansluit bij de oorspronkelijke functie.

Een richting

Het plan Leyten ging uit van geheel andere waarden. Nu dat plan niet (ongewijzigd) door kan gaan ontstaat ruimte voor herstel van de lintbebouwing en een herkenbare kern. Met deze herontwikkeling zal naar verwachting wel geruime tijd gemoeid zijn, omdat de tijd van de grote bouwprojecten voorlopig voorbij is, en de financieringsmogelijkheden van de Gemeente beperkt tot niet-bestaand zijn. Ook over de mogelijkheden voor meer kleine winkels tegenover meer woningen kan nog weinig definitiefs worden gezegd. Dit betekent ook, dat we moeten werken met een organische ontwikkeling voor het Dorpshart, die kan meebuigen met economische, planologische en vooral ook demografische trends. Een geheel uitgewerkt stappenplan is dan niet zinvol. Een richting is voldoende.

Gewenste aanpak

In deze tijd van zelf doen is zeker een groep inwoners te mobiliseren voor het open en transparant ontwikkelen van een gewenste aanpak en inrichting van het dorpshart. Zo’n aanpak maakt ruimte voor o.a. particuliere invulling, te stimuleren door een beperkt maar helder kader voor bouwvergunningen op basis van bijvoorbeeld ‘kavelpaspoorten’. Wel is het belangrijk van meet af aan een planeconoom te betrekken bij het bepalen van de richting, en de uitwerking te doen begeleiden door een stadsarchitect

De gehele compilatie van gesprekken en ingeleverde notities is op te vragen via praethuysleimuiden.nl

Persbericht Gemeente Kaag en Braassem 7 november 2013
ONTWIKKELING DORPSHART LEIMUIDEN LIGT STIL
Roelofarendsveen, 7 november 2013 - Gemeente Kaag en Braassem heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met projectontwikkelaar Leyten om een nieuw centrum in
Leimuiden te ontwikkelen. Leyten heeft onlangs, op 1 november, bij de gemeente aangegeven dat zij de bestaande samenwerkingsovereenkomst wil beëindigen.
Door het verzoek voor beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst die er was tussen Leyten en de gemeente, ligt de ontwikkeling van het nieuwe dorpshart op dit moment stil. De
gemeente beraadt zich op welke stappen nu te nemen zijn in het project Dorpshart Leimuiden. Het is nog niet duidelijk of en hoe het centrum aangepakt kan worden. Wethouder
Antoon Kea: ”Het gemeentebestuur is zeer onaangenaam verrast dat Leyten zelf het project alsnog als onhaalbaar betitelt. De broodnodige revitalisatie van het winkelgebied ligt nu nog
verder weg.”

Reden verzoek contractopzegging door Leyten
Eind 2011 maakte Leyten aan de gemeente kenbaar dat zij de financiën voor het nieuwe centrum niet sluitend kon krijgen, vanwege veranderde marktomstandigheden. Leyten heeft
daarop aan planaanpassingen gewerkt om het project toch door te kunnen zetten. In 2012 gaf Leyten aan dat de aanpassingen niet voldoende opleverden om het project te kunnen
realiseren. De projectontwikkelaar kwam wederom met een gewijzigd plan en een verzoek om het overblijvende financiële tekort te delen. De gemeente zag het belang in van een
nieuw dorpshart en was bereid dit jaar nog met Leyten tot een akkoord te komen. Omdat Leyten bij herhaling heeft uitgedragen dat het nieuwe dorpshart als boodschappencentrum voor Leimuiden levensvatbaar zou zijn, is de gemeente bijzonder onaangenaam verrast over de gewijzigde visie van Leyten. De projectontwikkelaar wil het contract beëindigen, omdat zij geen mogelijkheden ziet om de huidige plannen alsnog haalbaar te krijgen, gezien de huidige marktomstandigheden.

Het laatste werkplan van de projectontwikkelaar Leyten.... 


Comments