دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - اخبار پیام نور www.pnunews.com

 اخبار پیام نور
نمونه سوال دروس زیر در این لینک  موجود می باشد:
آسیب شناسی اجتماعی  ، آتشفشان شناسی ، برنامه ریزی شهری در ایران ، حسابرسی ، حقوق بازرگانی  ، حقوق تجارت ، حقوق جزای اختصاصی 1 ، حقوق جزای عمومی 2 ، حقوق مدنی 5 ، مبانی علم اقتصاد ، مهندسی نرم افزار 1 ، روانشناسی عمومی 2 ، روش محاسبات عددی ، روش تحقیق در علوم سیاسی 1 ، شبکه های کامپیوتری ، زبان تخصصی 3 (مدیریت دولتی ) ، ژئو شیمی ، زمین شیمی

برای دریافت سایر نمونه سوالات به آدرس اخبار پیام نور مراجعه کنید
www.pnunews.com


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
نمونه سوال آسیب شناسی اجتماعی - اخبار پیام نور www.pnunews.com  213k v. 2 Dec 1, 2009, 1:14 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال آتشفشان شناسی - اخبار پیام نور www.pnunews.com  214k v. 3 Dec 1, 2009, 1:24 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال برنامه ریزی شهری در ایران - اخبار پیام نور www.pnunews.com  125k v. 2 Dec 1, 2009, 1:26 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال حسابرسی - اخبار پیام نور www.pnunews.com  161k v. 2 Dec 1, 2009, 1:29 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال حقوق بازرگانی - اخبار پیام نور www.pnunews.com  248k v. 2 Dec 1, 2009, 1:36 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال حقوق جزای اختصاصی 1 - اخبار پیام نور www.pnunews.com  121k v. 2 Dec 1, 2009, 1:40 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال حقوق جزای عمومی 2 - اخبار پیام نور www.pnunews.com  122k v. 2 Dec 1, 2009, 1:47 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال حقوق مدنی 5 - اخبار پیام نور www.pnunews.com  207k v. 2 Dec 1, 2009, 1:49 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال مبانی علم اقتصاد - اخبار پیام نور www.pnunews.com  211k v. 2 Dec 1, 2009, 1:52 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال مهندسی نرم افزار 1 - اخبار پیام نور www.pnunews.com  234k v. 2 Dec 1, 2009, 1:53 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال روانشناسی عمومی 2 - اخبار پیام نور www.pnunews.com  128k v. 2 Dec 1, 2009, 1:56 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال روش محاسبات عددی - اخبار پیام نور www.pnunews.com  199k v. 2 Dec 1, 2009, 1:58 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال روش تحقیق در علوم سیاسی 1 - اخبار پیام نور www.pnunews.com  205k v. 2 Dec 1, 2009, 2:00 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال شبکه های کامپیوتری - اخبار پیام نور www.pnunews.com  352k v. 2 Dec 1, 2009, 2:02 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال زبان تخصصی 3 (مدیریت دولتی) - اخبار پیام نور www.pnunews.com  199k v. 2 Dec 1, 2009, 2:04 PM pnunews pnunews
Ċ
View Download
نمونه سوال ژئو شیمی ، زمین شیمی - اخبار پیام نور www.pnunews.com  179k v. 2 Dec 1, 2009, 2:06 PM pnunews pnunews
Comments