Zasady

Wersja skrócona
 • Kandydaci do liceum składają: podanie ( zamieszczone na stronie szkoły), kserokopie świadectw. Następnie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne* (opłata za rozmowy wynosi 80 zł.) O ich terminie kandydaci są zawiadamiani telefonicznie. Po rozmowie ogłaszana jest lista osób przyjętych do liceum.
 • Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są wpłacić wpisowe w ciągu tygodnia od ogłoszenia listy wyników (płatności w LO).
 • W ciągu tygodnia składają również oryginały świadectw: ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz posiadane opinie psychologiczne lub orzeczenia lekarskie.
 • Drugi etap kwalifikacji odbywa się po złożeniu w sekretariacie szkoły świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego. Odbywa się to w terminach wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra w danym roku szkolnym.
Nauka w liceum jest płatna - informacje szczegółowe w pliku TUTAJ >>
*Rozmowy kwalifikacyjne w Podkowiańskim Liceum, to krótka forma sprawdzenia ogólnej wiedzy z przedmiotów t.j. matematyka, j.polski, oraz rozmowa z kandydatem.

Wersja szczegółowa
Kandydaci do klasy pierwszej:
a ) składają  podanie w terminie naboru na rok szkolny w sekretariacie szkoły,
b) wnoszą opłatę 80 zł za rozmowę kwalifikacyjną
c) odbywają rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 
 1.  Komisja rekrutacyjna w składzie: przewodnicząca - Dyrektor liceum, członkowie: nauczyciel matematyki, przedmiotów przyrodniczych, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. 
 2. Warunkiem przyjęcia do liceum jest uzyskanie min. 60 pkt. podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
 3. Po przeprowadzeniu rozmowy komisja ogłasza listę osób , które mogą być przyjęte do liceum.
 4. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Protokół przechowywany jest do zakończenia rekrutacji tj. do 01.09. każdego roku szkolnego. 
 5. Rodzicie/ opiekunowie prawni w ciągu tygodnia od ogłoszenia listy wyników wpłacają wpisowe na konto liceum. 
 6. Po zakończeniu roku szkolnego, kandydaci przynoszą do sekretariatu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
 7. Po analizie świadectw i wyników egzaminu gimnazjalnego komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych do liceum. 
 8. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do liceum mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły na podstawie wyznaczenia dodatkowych zadań kandydatowi. 
 9. Mogą również odwołać się od decyzji Dyrektora liceum do Przewodniczącego TPLP w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 
Przewodniczący w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .
 1. Dla kandydatów do klasy drugiej i trzeciej  Jeżeli kandydat zgłasza się w ciągu roku szkolnego , przyjmowany jest przez Dyrektora liceum, po rozmowie kandydatem oraz opiekunami prawnymi i po analizie przedstawionych świadectw lub / oraz ocen śródrocznych.
 2. W sytuacjach wątpliwych, kiedy kandydat ma negatywne oceny sródroczne , przeprowadzane są sprawdziany wiedzy z tych przedmiotów , z których uzyskał negatywne wyniki ( szczególnie z : j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz przedmiotów rozszerzonych ) . I wówczas ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie powołanym ,do przeprowadzenia w/w sprawdzianów, przez Dyrektora szkoły.
Zapisów na rozmowy kwalifikacyjne  można dokonywać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 22 729 1080


Comments