Wall Watermann Weinberger Wesly Wijk Wimmer Witsen Wolf Worms Wytze


Begrippen, lg=laatselijk gehuwd, S=Sobibor, O=Oswiecim (Auschwitz). † = Tijdstip en plaats van overlijden

WALLACH, Adolf, 24 Maart 1871, Bielefeld (D.). Won. Amsterdam. † 28 Sept. 1942, O.

WALLACH, Charlotte, 23 Febr. 1905, Wormditt (Duitsland). Won. Amsterdam. † 19 Nov. 1943, de omgeving van O., lg Reinach, H. J.

WALLACH, Cornelia, 5 Juni 1920, Groningen. Won. 's-Gravenhage. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

WALLACH, Ernst, 7 April 1925, Hamburg (D.). Won. Doorn. † 9 Juli 1943, S.

WALLACH, Gert Julius, 30 Aug. 1919, Hamburg (D.). Won. Doorn. † 9 Juli 1943, S.

WALLACH, Grete, 3 Oct. 1916, Dortmund (D.), Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S., lg Herper, W.

WALLACH, Hannchen, 18 Oct. 1863, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O.

WALLACH, Hijman, 19 April 1890, Haarlem. Won. 's-Gravenhage. † 19 Oct. 1942, de omgeving van O.

WALLACH, Hugo, 3 Dec. 1885, Duisburg. Won. Doorn, † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WALLACH, Ida, 31 Jan. 1897, Hofgeismar (D.). Won. Almelo. † 9 Juli 1943, S, lg Cohen, J. M.

WALLACH, Isidor, 25 Maart 1914, Groningen. Won. 's-Gravenhage. † 28 Febr. 1943, de omgeving Van O.

WALLACH, Isidor, 9 Dec. 1883, Oberaula Hessen (Duitsland). Won. Amsterdam. † 11 Oct. 1944, de omgeving van O.

WALLACH, Izaak, 12 Juli 1919, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 April 1943, S.

WALLACH, Jansje, 15 April 1892, Haarlem. Won. Groningen. † 22 Oct. 1942, O., lg Berkelo, C. S.

WALLACH, Leopold, 13 Dec. 1876, Linz (D.).. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALLACH, Levie Abraham, 5 Juli 1940, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 30 April 1943, S.

WALLACH, Levie, 7 Maart 1883, Haarlem. Won. 's-Gravenhage. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

WALLACH, Luise Karolina, 17 Febr. 1900, München (Duitsland). Won. De Bilt. † 28 Febr. 1945, Midden-Europa, lg Wolff, H. F.

WALLACH, Marianna, 1 Jan. 1865, Haarlem. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Lierens, J.

WALLACH, Marie, 8 Febr. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1945, Bergen-Belsen (Duitsland), lg Davidson, J.

WALLACH, Maurits, 28 Oct. 1924, Schiedam. Won. 's-Gravenhage. † 30 April 1943, de omgeving van O.

WALLACH, Paula, 31 Jan. 1884, Oberaula (Dld). Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Seelig, J.

WALLACH, Richard, 6 Febr. 1895, Oberemt (Duitsland). Won. Arnhem. † 30 Sept. 1944, O.

WALLACH, Rosetta, 1 Dec. 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALLACH, Salomon, 14 Mei 1884, Haarlem. Won. Amsterdam. † 28 Sept. 1942, O.

WALLACH, Veronika, 17 Aug. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Kon, W. M.

WALLACH, Wolf, 6 Dec. 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WALLAGA, Benjamin, 14 Jan, 1874, Onstwedde. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

WALLAGA, Betje, 17 Dec. 1902, Onstwedde. Won. Amsterdam. † 29 Jan. 1945, Midden-Europa, lg Gudema, J.

WALLAGA, Esther, 24 Maart 1909, Onstwedde. Won. Groningen. † 15 Oct. 1942, O., lg Muller, A.

WALLAGA, Joël, 14 Dec. 1910, Onstwedde. Won. Amsterdam. † 28 April 1945, Mühldorf (Duitsland).

WALLAGE, Aaltje, 26 Juli 1906, Onstwedde. Won. Utrecht. † 29 febr. 1944, Nederland, lg. met Keizer, Aron.

WALLAGE, Aaltje, 7 Febr. 1884, Wildervank. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Cohen, W.

WALLAGE, Abraham, 31 Mei 1935, Groningen. Won. Groningen. † 14 Jan. 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Bartha, 6 Aug. 1938, Coevorden. Won. Coevorden. † 9 Nov. 1942, O.

WALLAGE, Benjamin, 15 Aug. 1908, Onstwedde. Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

WALLAGE, Bernhard, 12 Jan. 1908, Hattingen (Duitsland). Won. Amsterdam. † 31 Maart 1945, Midden Europa.

WALLAGE, Bertha Carolina, 5 Mei 1930, Coevorden. Won. Amsterdam. † 14 Mei 1943, S.

WALLAGE, Bertha, 17 Juli 1903, Borger. Won. Rotterdam. † 5 Aug. 1942, O., lg Cohen, L.

WALLAGE, Betje, 10 Aug. 1898, Onstwedde. Won. Groningen. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Betje, 20 Mei 1881, Onstwedde. Won. Onstwedde. † 16 April 1943, Sobibor (Polen), lg Wallage, J.

WALLAGE, Carolina Selma, 13 Nov. 1934, Coevorden. Won. Amsterdam. † 14 Mei 1943, S.

WALLAGE, Dago, 30 Sept. 1907, Groningen. Won. Groningen. † 30 April 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Gerhard, 1 Oct. 1934, Apeldoorn. Won. Apeldoorn. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Gerhard, 11 Dec. 1879. Wildervank. Won. Onstwedde. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

WALLAGE, Hartog, 30 Jan. 1934, Coevorden. Won. Coevorden. † 9 Nov. 1942, O.

WALLAGE, Hayo, 27 Mei 1904, Winz (Duitsland). Won. Wildervank. † 31 Mei 1944, de omgeving van O.

WALLAGE, Henriëtte, 13 Jan. 1909, Hattingen (Duitsland). Won. Onstwedde. † 17 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Wolf, N.

WALLAGE, Jacob, 4 Aug. 1928, Amsterdam. Won. Rotterdam. † 31 Juli 1944, Midden-Europa.

WALLAGE, Jacob, 4 Nov. 1920, Onstwedde. Won. Onstwedde. † 30 Sept. 1942, O.

WALLAGE, Jacobus, 12 Oct. 1881, Wildervank. Won. Onstwedde. † 16 April 1943, Sobibor (Polen).

WALLAGE, Jakob, 11 Nov. 1901, Onstwedde. Won. Coevorden. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WALLAGE, Jetta, 27 Juli 1903, Onstwedde. Won. Groningen. † 22 Oct. 1942, O.

WALLAGE, Jonas, 15 Nov. 1928, Coevorden. Won. Coevorden. † 9 Nov. 1942, O.

WALLAGE, Lea, 21 Febr. 1903, Vlagtwedde. Won. Onstwedde. † 29 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Kropveld, A.

WALLAGE, Lea, 25 Dec. 1904, Onstwedde. Won. Groningen. † 22 Oct. 1942, O., lg Kisch, S.

WALLAGE, Lea, 5 Aug. 1893, Onstwedde. Won. Groningen. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Veldman, E.

WALLAGE, Lea, 6 Sept. 1913, Onstwedde. Won. Onstwedde. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

WALLAGE, Levie, 1 Aug. 1904, Borger. Won. Groningen. † 30 Sept. 1942, O.

WALLAGE, Levie, 21 Maart 1915, Onstwedde. Won. Onstwedde. † 30 Sept. 1942, O.

WALLAGE, Levie, 27 Febr. 1903, Onstwedde. Won. Apeldoorn. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

WALLAGE, Levie, 28 Mei 1900, Onstwedde. Won. Amsterdam. † 30 Nov. 1943, Dorohusk (P.).

WALLAGE, Levie, 9 Dec. 1876, Onstwedde. Won. Onstwedde. † 2 April 1943, Sobibor (Polen).

WALLAGE, Maurits, 11 Juli 1914, Onstwedde. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALLAGE, Maurits, 13 April 1926, Onstwedde. Won. Onstwedde. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Maurits, 6 Nov. 1932, Groningen. Won. Groningen. † 14 Jan. 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Moritz, 30 Jan. 1906, Baak (Duitsland). Won. Nieuwe Pekela. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

WALLAGE, Mozes, 7 Jan. 1873, Wildervank. Won. Groningen. † 7 Mei 1943, S.

WALLAGE, Netty, 9 Juni 1937, Groningen. Won. Groningen. † 14 Jan. 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Renate, 27 Mei 1943, Westerbork. Won. Apeldoorn. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Rieka, 9 Juli 1911, Onstwedde. Won. Groningen. † 13 Mei 1943, S., lg Wijk, J. van der.

WALLAGE, Saartje, 16 Juli 1924, Groningen. Won. Onstwedde. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

WALLAGE, Saartje, 20 Sept. 1934, Wildervank. Won. Groningen. † 15 Dec. 1942, O.

WALLAGE, Saartje, 9 Dec. 1886, Onstwedde. Won. Leeuwarden. † 3 Sept. 1942, O., lg Keizer, N.

WALLAGE, Siegfried, 28 Sept. 1904, Onstwedde. Won. Deventer. † 30 April 1943, de omgeving van O.

WALLAGE, Simon, 23 Aug. 1937, Groningen. Won. Groningen. † 15 Dec. 1942, O.

WALLAGE, Sonja Dorothea, 5 Mei 1936, Apeldoorn. Won. Apeldoorn. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

WALLAGH, Betsy, 11 Oct. 1876, 's-Gravenhage. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Kuschela, J. K. A.

WALLBACH, Günther, 8 April 1901, Berlijn (Duitsland). Won. Utrecht. † 30 Sept. 1944, de omgeving van O.

WALLEGA, Aaltje, 18 Jan. 1940, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 10 Sept. 1943, de omgeving van O.

WALLEGA, Arie. 29 Nov. 1885, Hoorn. Won. Amsterdam. † 5 Oct. 1942, de omgeving van O.

WALLEGA, Betsy, 15 Mei 1913, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Pach, G.

WALLEGA, Clara, 10 Oct. 1906, Zwolle. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O.

WALLEGA, Clara, 25 April 1867, Groningen. Won. Groningen. † 11 Dec. 1942, O., lg Coevorden, S. J. van.

WALLEGA, Doortje, 3 Juli 1902, Zwolle. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WALLEGA, Duifje, 1 Febr. 1922, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O.

WALLEGA, Elias, 20 Juli 1899, Groningen. Won. Groningen. † 30 Sept. 1942, O.

WALLEGA, Frouwina, 20 Jan. 1904, Oude Pekela. Won. Groningen. † 11 Dec. 1942, O., lg Dantzich, B. van.

WALLEGA, Helena Katharina, 17 Juni 1930, Leeuwarderadeel. Won. Leeuwarderadeel. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

WALLEGA, Henriette Rodrigues, 2 Mei 1935, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 9 Aug. 1942, O.

WALLEGA, Henriëtte, 25 Juli 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Tertaas, Ph.

WALLEGA, Herman, 28 Sept. 1901, Groningen. Won. Leeuwarderadeel. † 13 Aug. 1942, O.

WALLEGA, Isack Elias, 8 April 1870, Groningen. Won. Amsterdam, † 29 Oct. 1942, de omgeving van O.

WALLEGA, Isidoor, 1 Mei 1906, Leeuwarden. Won. Leeuwarderadeel. † 31 Maart 1944, Midden Europa.

WALLEGA, Izaäk, 31 Aug. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WALLEGA, Katharina Rachelina, 16 Aug. 1933, Groningen. Won. Groningen. † 20 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WALLEGA, Louise, 13 Juli 1887, Hoorn. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Spijer, J.

WALLEGA, Louise, 29 Juni 1908, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O.

WALLEGA, Machiel, 18 Maart 1901, Zwolle. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

WALLEGA, Maurits, 18 Juni 1936, Leeuwarderadeel. Won. Leeuwarderadeel. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

WALLEGA, Meijer, 23 Sept. 1889, Hoorn. Won. Amsterdam. † 15 Dec. 1942, O.

WALLEGA, Mietje, 27 Jan. 1903, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 5 Aug. 1942, O., lg Cohen, E.

WALLEGA, Mozes Elias, 22 Juni 1875, Groningen. Won. Groningen. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

WALLEGA, Rachel, 10 Juli 1871, Deventer. Won. Amsterdam. † 23 April 1943, S.

WALLEGA, Rebekka, 21 Aug. 1908, Leeuwarden. Won. Groningen. † 19 Oct. 1942, O., lg Cohen, M.

WALLEGA, Saartje, 8 Juli 1864, Groningen. Won. Vlagtwedde. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Jong, J. de.

WALLEGA, Sippora, 1 April 1910, Zwolle. Won. Rotterdam. † 9 Aug, 1942, O.

WALLEGA, Sippora, 9 April 1906, Zwolle. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1942, O.

WALLEGA, Therese Katharina, 9 Mei 1940, Leeuwarderadeel. Won. Leeuwarderadeel. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

WALLENBURG, Jacob, 21 Maart 1915, Hilversum. Won. Hilversum. † 17 April 1943, de Indische Oceaan.

WALLENSTEIN, Alfred, 9 Nov. 1923, Grossenbuseck (Duitsland). Won. Amsterdam. † 31 Juli 1944, Midden Europa.

WALLENSTEIN, Ilse, 17 Jan. 1927, Grossen Buseck. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALLER, Johanna, 13 Febr. 1859, Keulen (Duitsland). Won. Amsterdam. † 26 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Lust, S.

WALLER, Konrad Alexander, 11 Nov. 1899, Keulen (D.). Won. Amsterdam. † 13 Aug. 1942, O.

WALLER, Kurt Josef, 26 Sept. 1909, Nörten (Duitsland). Won. Amsterdam. † 31 Dec. 1943, Warschau (Polen).

WALLERSTEIN, Judith, 14 Maart 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 18 Juli 1942, O.

WALLERSTEIN, Julie, 27 Nov. 1881, Pforzheim (D.). Won. Zutphen. † 1 Febr. 1943. de omgeving van O., lg Snatager, E. A.

WALLERSTEIN, Paul, 12 Aug. 1905, Ems (D.). Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALLERSTEIN, Rosa, 14 Sept. 1874, Frankfort aan de Main. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALLHEIMER, Bruno, 4 Oct. 1899, Oldenburg (D.). Won. Amsterdam. † 19 Maart 1942, Mauthausen (O.).

WALLHEIMER, Goldine, 11 juni 1879, Aurich (Dld.). Won. Emmen. † 25 okt. 1944, de omgeving van O., lg. Samson, Simon Joseph.

WALLIG, Flora, 29 Dec. 1871, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

WALLIG, Henri Eduard, 10 Oct. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WALLIG, Jacqueline Alexandrine, 4 Nov. 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WALLIG, Jo Theo, 30 Maart 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1943, Midden-Europa.

WALLIG, Maria, 16 Dec. 1876, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WALLIG, Maria, 31 Dec. 1868, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

WALLINGA, Jacob Willem, 2 Juli 1918, Gemert. Won. 's-Gravenhage. † 20 April 1944, Duitsland.

WALLINSKI, Max, 2 Dec. 1878, Kiev (R.). Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WALLINSKI, Mirjam, 24 Dec. 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Houtkruijer, A.

WALLINSKI, Sara, 31 Jan. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O.

WALLMANN, Jenny Charlotte, 28 Maart 1879, Bernburg (Dld). Won. Amsterdam. † 26 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Levi, J.

WALLMANN, Paul, 21 Juni 1875, Stralsund (Duitsland). Won. Amsterdam. † 24 Dec. 1944, Bergen-Belsen (Duitsland).

WALRAVEN, Christiaan Petrus Henri, 11 Dec. 1919, Leiden. Won. Amsterdam. † 7 April 1945, Watenstedt (Duitsland).

WALRAVEN, Hendrik, 17 Januari 1923, Dordrecht. Won. Dordrecht. † 26 April 1945, Berlijn in Duitsland.

WALREE, Hilko Christianus Renardus van, 27 Maart 1924, Groningen. Won. Groningen. † 31 Jan. 1945, omgeving van Leipzig (Duitsland).

WALSCHOT, Andreas, 17 Maart 1905, Dilkrath (Duitsland). Won. Roermond. † 23 Juni 1943, Düsseldorf (Duitsland).

WALTER, Alfred, 16 Oct. 1913, Preusisch Friedland (Duitsland). Won. Westerbork. † 4 Mei 1945, Beieren.

WALTER, Hendrikus Lambertus, 13 Oct. 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Oct. 1943, Duitsland.

WALTER, Jacobus Marinus, 1 Maart 1914, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 27 Jan. 1941, het Kanaal van Bristol.

WALTER, Moritz, 1 April 1908, Essen (D.). Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALTER, Regina, 1 Sept. 1906, Essen (Duitsland). Won. Amsterdam. † 30 Nov. 1943, de omgeving van O., lg Gedalje, S.

WALTERBOS, Theodorus Johannes, 29 Sept. 1925, Eibergen. Won. Eibergen. † 3 Mei 1945, de omgeving van Neustadt (Duitsland).

WALTHER, Friederich Coenraad Theodorus, 25 Jan. 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1944, Midden-Europa.

WALTHER, Wilhelmus, 4 Maart 1907, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 19 Sept. 1944, de Indische Oceaan.

WALTMAN, Feige, 14 Sept. 1881, Oserkow (Rusland). Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O., lg Rosenberg, H.

WALTNER, Johann, 27 okt. 1906, Mittelwalde (Dld.). Won. Wildervank. † 31 jan. 1945, Duitsland.

WALVIS, Aaltje, 4 Maart 1898, Amsterdam. Won. Rotterdam. † 9 Aug. 1942, O., lg Zurel, I.

WALVIS, Aaltje, 5 Juni 1892, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Melhado, J.

WALVIS, Abraham, 19 Juli 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WALVIS, Abraham, 25 Juli 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 22 Oct. 1942, O.

WALVIS, Abraham, 7 Dec. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Anna, 22 Nov. 1919, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Barend, 14 Juli 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O.

WALVIS, Betje, 28 Dec. 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.. lg Koster, G.

WALVIS, Betje, 4 Juli 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Cato, 12 Dec. 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Oct. 1942, O., lg Kool, A.

WALVIS, Cato, 20 Nov. 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Clara, 22 Maart 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WALVIS, David, 18 Sept. 1887, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Sept. 1942, O.

WALVIS, Dina, 11 Maart 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O., lg Hakker, H.

WALVIS, Dina, 26 Juni 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O., lg IJzerkoper, S.

WALVIS, Dina, 4 April 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Lakmaker, H.

WALVIS, Dora, 14 Maart 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S., lg Nebig, S.

WALVIS, Duifje, 13 Oct. 1921, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 April 1943, S.

WALVIS, Elie, 30 Aug. 1903, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 20 Maart 1943, S.

WALVIS, Elizabeth, 2 Oct. 1932, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 20 Maart 1943, S.

WALVIS, Elly, 25 Dec. 1939, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVIS, Emanuel, 19 Febr. 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Sept. 1941, Mauthausen (O.).

WALVIS, Emanuel, 24 Febr. 1896, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Esther, 29 Nov. 1858, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O., lg Cohen, I.

WALVIS, Eva, 19 Sept. 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Sept. 1942, O., lg Haringman, M.

WALVIS, Eva, 29 April 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S., lg Jong, H. de.

WALVIS, Eva, 5 Mei 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Spreekmeester, I.

WALVIS, Gabriël, 2 Aug. 1877, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

WALVIS, Gabriël, 2 Febr. 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 27 Nov.† 1942, de omgeving van O.

WALVIS, Greta, 26 Dec. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Sluis, D.

WALVIS, Gretha, 6 Jan. 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Hans, 1 April 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVIS, Hartog, 2 Oct. 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Febr. 1942, Mauthausen (O.).

WALVIS, Hartog, 21 Juli 1873, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WALVIS, Hartog, 25 Juli 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Febr. 1945, de omgeving van Gross Rosen (Duitsland).

WALVIS, Hartog, 9 Febr. 1860, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

WALVIS, Heintje, 13 Juli 1884, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Soester, L.

WALVIS, Heintje, 5 Oct. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S., lg Wegloop, S.

WALVIS, Heintje. 16 Juni 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S., lg Walvis, S.

WALVIS, Hendrika, 11 Dec. 1886, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 April 1944, Bergen-Belsen (Duitsland), lg Kesnig, S.

WALVIS, Henri, 22 Dec. 1907, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, O.

WALVIS, Isaac, 16 Mei 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WALVIS, Jacob Levy, 4 April 1876, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O.

WALVIS, Jacob, 15 Sept. 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

WALVIS, Jacob, 17 Mei 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVIS, Jacob, 20 Maart 1897, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 31 Sept. 1942, O.

WALVIS, Jetje, 9 Nov. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Jonas, 1 April 1935, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 20 Maart 1943, S.

WALVIS, Jonas, 15 April 1924, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Jonas, 22 Nov. 1933, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 7 Mei 1943, S.

WALVIS, Jonas, 30 Aug. 1936, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVIS, Judic, 12 Juni 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Gelder, I. van.

WALVIS, Leendert, 1 Nov. 1906, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVIS, Leendert, 24 Juli 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Sept. 1942, O.

WALVIS, Levie, 11 Jan. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WALVIS, Levie, 11 Juni 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O.

WALVIS, Levie, 25 Aug. 1912, Amsterdam. Won. Groningen. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WALVIS, Levie, 26 Aug. 1871, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

WALVIS, Levie, 26 Maart 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WALVIS, Levie, 30 Sept. 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S.

WALVIS, Levie, 4 Nov. 1881, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 21 Jan. 1943, O.

WALVIS, Levie, 5 Juli 1942, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 7 Mei 1943, S.

WALVIS, Levie, 6 Juli 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1942, de omgeving van O.

WALVIS, Lion, 9 Maart 1886, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WALVIS, Louis, 26 April 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

WALVIS, Louise, 9 Maart 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WALVIS, Machiel, 14 Sept. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1945, de omgeving van Blechhammer (Duitsland).

WALVIS, Machiel, 5 Oct. 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Aug. 1942, O.

WALVIS, Marcus, 4 Sept. 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, O.

WALVIS, Margaretha, 9 Dec. 1914, Doorn. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Frank, A.

WALVIS, Marianna, 20 Juli 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WALVIS, Martha, 6 Juni 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O.

WALVIS, Michel, 29 Juni 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WALVIS, Michel, 4 Nov. 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Mietje, 26 April 1910, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 7 Mei 1943, S., lg Haagman, W.

WALVIS, Mietje, 30 Juli 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Sluijter, S.

WALVIS, Mietje, 7 Febr. 1872, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen), lg Dreese, E.

WALVIS, Mozes, 18 Sept. 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Febr. 1945, Weimar-Buchenwald (Duitsland).

WALVIS, Mozes, 23 Nov. 1900, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 7 Mei 1943, S.

WALVIS, Philip, 4 Sept. 1889, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Sept. 1942, O.

WALVIS, Rachel, 19 Aug. 1873, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, Sobibor (Polen), lg Goede, L. de.

WALVIS, Rachel, 22 Nov. 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Praag, M. van.

WALVIS, Rachel. 15 Dec. 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943,. S.

WALVIS, Rebecca, 11 Nov. 1921, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Theeboom, I.

WALVIS, Roelof, 30 Maart 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 22 Aug. 1942, O.

WALVIS, Roosje, 24 Nov. 1864, Hellevoetsluis. Won. 's-Gravenhage. † 2 April 1943, S., lg Coenraad, J.

WALVIS, Rosa, 17 Febr. 1934, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WALVIS, Rosette Jeannetta, 15 Juli 1923, Amsterdam. Won. Rijswijk (Z.-H.). † 5 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Logher, A.

WALVIS, Ruben 2 Febr 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

WALVIS, Saartje, 14 Jan. 1890, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Mug, L.

WALVIS, Saartje, 17 Sept. 1887, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 9 April 1943, S., lg Melhado, J.

WALVIS, Salina, 16 Aug. 1934, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WALVIS, Salomon, 10 Mei 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Febr. 1944, de omgeving van O.

WALVIS, Salomon, 11 Jan. 1938, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WALVIS, Salomon, 11 Juni 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Sept. 1941, Mauthausen (O.).

WALVIS, Salomon, 19 Mei 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Juli 1944, ,Nederland.

WALVIS, Salomon, 25 Juni 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WALVIS, Salomon, 26 Mei 1867, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WALVIS, Samuel, 12 Oct. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Febr. 1943, Midden-Europa.

WALVIS, Sara, 15 Mei 1932, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 7 Mei 1943, S.

WALVIS, Sara, 15 Sept. 1938, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVIS, Sara, 28 April 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Dec. 1942, de omgeving van O.

WALVIS, Sara, 7 Maart 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

WALVIS, Sonja, 29 Juni 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVIS, Sophia, 15 Maart 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

WALVIS, Sophia, 21 Dec. 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Leuiken, R.

WALVIS, Sophia, 23 Jan. 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Juli 1942, O., lg Groenteman, L.

WALVIS, Sophia, 4 Juni 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juni 1943, S., lg Bromet, H.

WALVIS, Zacharias, 10 Oct. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

WALVIS, Zacharias, 22 April 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVIS, Zacharias, 25 Sept, 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WALVISCH, Aaltje, 13 Dec. 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Neter, B.

WALVISCH, Abraham, 15 Oct. 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WALVISCH, Alida, 13 Maart 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Wittenburg, S.

WALVISCH, Alida, 28 Juli 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVISCH, Anna, 13 April 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Dotsch, J.

WALVISCH, Anna, 8 Maart 1918, Watergraafsmeer. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Tas, B.

WALVISCH, Barbara 5 Febr. 1932, Borgerhout (België). Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WALVISCH, Barend, 14 Aug. 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WALVISCH, Barend, 15 Febr. 1869, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O.

WALVISCH, Barend, 21 Oct. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WALVISCH, Barend, 22 Mei 1928, Amsterdam. Won. Haarlem. † 14 Mei 1943, S.

WALVISCH, Barend, 29 Febr. 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Sept. 1942, O.

WALVISCH, Barend, 4 Oct. 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, Schöppenitz (Polen).

WALVISCH, Bloeme, 29 Juli 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Hakker, A.

WALVISCH, Bloeme, 5 Aug. 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S., lg Muller, J.

WALVISCH, Eliazer, 8 Mei 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WALVISCH, Elisabeth, 29 Maart 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WALVISCH, Freddy, 10 Mei 1940, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WALVISCH, Gerrit, 18 Febr. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 81 Jan. 1943, O.

WALVISCH, Gerrit, 21 Febr. 1915, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1944, de omgeving van O.

WALVISCH, Heintje, 3 Febr. 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVISCH, Heintje, 3 Sept. 1914, Haarlem. Won. Amsterdam. † 19 Nov. 1943, de omgeving van O., lg Wiek, D. van de.

WALVISCH, Isaäc, 21 Sept. 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O.

WALVISCH, Israël, 17 Mei 1873, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WALVISCH, Israel, 3 Juni 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S.

WALVISCH, Jacob, 17 Nov. 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S.

WALVISCH, Jacob, 20 Aug. 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WALVISCH, Jacob, 25 Aug. 1899, Amsterdam. Won. Haarlem. † 14 Mei 1943, S.

WALVISCH, Jacobus, 19 Juni 1890, Amsterdam. Won. Arnhem. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

WALVISCH, Jonas, 14 Jan. 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, O.

WALVISCH, Joseph, 24 April 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WALVISCH, Joseph, 8 Maart 1866, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WALVISCH, Josephine, 29 Maart 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 25 Jan. 1943, de omgeving van O.

WALVISCH, Jozeph, 4 Nov. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

WALVISCH, Juda, 8 Juni 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WALVISCH, Judith, 21 Juli 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Swart, J.

WALVISCH, Klaartje, 19 April 1878, Amsterdam. Won .Amsterdam. † 26 Maart 1943, S., lg Verdoner, Ph.

WALVISCH, Klaartje, 6 Febr. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S. lg Zwarte, J. de.

WALVISCH, Levie, 30 Juli 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WALVISCH, Marianna, 5 Juni 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S., lg Coopman, L.

WALVISCH, Marie, 14 Mei 1910, Kraij (D.). Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, 5,, lg Leeuw, A. de.

WALVISCH, Maurits, 27 Nov. 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Jan. 1944, de omgeving van O.

WALVISCH, Maurits, 3 Juni 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WALVISCH, Miriam, 16 Mei 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Roeg, M.

WALVISCH, Mozes, 5 Maart 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Febr. 1943, de omgeving van O.

WALVISCH, Naatje, 8 Aug. 1868, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Aldewereld, S.

WALVISCH, Philip, 22 Maart 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Oct. 1942, O.

WALVISCH, Rachel, 15 Juni 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1942, O.

WALVISCH, Rebecca, 25 Mei 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Nov. 1942, O., lg Gans, J.

WALVISCH, Rosette, 25 Juni 1943, Westerbork. Won. Amsterdam, † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

WALVISCH, Roza, 7 April 1915, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Dec. 1942, O.

WALVISCH, Salomon, 12 Maart 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WALVISCH, Salomon, 16 Aug. 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WALVISCH, Salomon, 7 Dec. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALVISCH, Samuel, 23 Maart 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WALVISCH, Sara, 15 Oct. 1915, Haarlem. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Polak, J.

WALVISCH, Selina, 11 Maart 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, Sobibor (Polen).

WALVISCH, Sientje, 30 Juli 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Leeuw, I. de.

WALVISCH, Simon, 19 Maart 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WALVISCH, Sofia, 19 Dec. 1914. Steele (Duitsland). Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O., lg Ritmeester, I.

WALVISCH, Sophia, 22 Oct. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WAMS. Geert, 9 Mei 1897, Gendt. Won. Amsterdam. † 8 Maart 1945, Duisburg (Duitsland).

WANDERER, Beile Rosa, 9 April 1884, Dembica (Polen). Won. 's-Gravenhage. † 26 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Czopp, P.

WANDERER, Chana, 13 April 1884, Grobla. Won. Westerbork. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O., lg Multer, E.

WANDERER, Paje, 8 Nov. 1895, Dembica (Polen). Won. 's-Gravenhage. † 1 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Leibel, J.

WANDT, Malke, 28 April 1902, Sadowa Wisznia (Polen). Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Zons, S. E.

WANG, Jacques Kopel, 21 Juli 1937, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 28 Mei 1943, S.

WANG, Jesaja, 13 Dec. 1925, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 13 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WANG, Juda, 15 Juni 1927, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 13 Maart 1943, S.

WANROOIJ, Antonius Gerardus van, 2 Oct. 1923, Dongen. Won. Dongen. † 3 Mei 1945, de omgeving van Neustadt (Duitsland).

WANROOIJ, Petrus van, 9 Febr. 1919, Loon op Zand. Won. Dordrecht. † 3 Mei 1945, Duitsland.

WANS, Bernard, 5 Juni 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WANS, Engeltje, 9 Oct. 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Juli 1942, O., lg Poppelsdorf, H. I.

WANS, Geesje, 9 Maart 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Febr, 1943, de omgeving van O.

WANS, Henriette, 29 Aug. 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O.

WANS, Hijman, 10 Oct. 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WANS, Jozef, 8 Mei 1936, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O.

WANS, Klaartje, 26 Nov. 1864, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 27 Aug. 1943, de omgeving van O., lg Speelman, E.

WANS, Mozes, 10 Sept. 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WANS, Rachel, 5 Febr. 1898, Amsterdam. Won. Hilversum. † 16 Aug. 1942, O., lg Diamant, J.

WANS, Sara, 6 Juni 1906, Amsterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Schaap, S.

WANSBEEK, Cornelis Jacobus, 7 Juli 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Mei 1945, Bergen-Belsen (Duitsland).

WARBURG, Betty, 27 Sept. 1881, Altona. Won. Arnhem. † 16 April 1943, Sobibor (Polen).

WARDENAAR, Willem Cornelis, 19 Jan. 1885, Amsterdam. Won. Hoogezand-Sappemeer. † 23 April 1945, Cham (Dld).

WARENDORF, Adriana, 3 Febr. 1883, Utrecht. Won. 's-Gravenhage. † 12 Febr. 1943, O., lg Vles, R. J.

WARENDORF, Arnold, 20 April 1884, Utrecht. Won. Leiden. † 30 Sept. 1942, O.

WARGA, Jacob Simon, 21 Febr. 1935, Rotterdam. Won. Schiedam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

WARGA, Lilly, 28 Juli 1941, Schiedam. Won. Schiedam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

WARGA, Roger Maurice, 22 Sept. 1938, Rotterdam. Won. Schiedam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

WARGA, Szlama, 4 Juni 1900, Chmielnik (Polen). Won. Schiedam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WARK, Johan Gerrit, 11 Dec. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Mei 1945, Bergen-Belsen (Duitsland).

WARMENHOVEN, Karel Adrianus, 19 Juni 1925, Naaldwijk. Won. Naaldwijk. † 30 April 1945, Duitsland.

WARMENHOVEN, Pierre, 15 November 1915, Roermond, † 8 September 1943, Rusland lg J Warmenhoven- Tevonderen

WARNAS, Alexander Johannes, 14 Febr. 1907, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 2 Nov. 1942, de Atlantische Oceaan.

WARNINK, Herman David, 27 Juni 1930, Apeldoorn. Won. Hilversum. † 8 Oct. 1942, de omgeving van Hilversum.

WARNINK, Johan Hernardus, 24 April 1890, Amsterdam. Won. Hilversum. † 8 April 1945, Neuengamme (Duitsland).

WARRADIJN, Abraham, 5 Dec. 1885, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WARRADIJN, Estella, 1 Febr. 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S.

WARRADIJN, Hartog, 12 Juli 1861, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O.

WARRADIJN, Juliette Celine, 17 Aug. 1904, Groningen. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Egger, J.

WARREN, Albert Abraham, 2 April 1910, Vlissingen. Won. Maassluis. † 26 Febr. 1941, de Atlantische Oceaan.

WARSCHAUER, Amalie, 25 April 1881, Gnesen (Duitsland). Won. Amsterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Liebenwalde, Henri.

WARSCHAUER, Beatrice, 19 Aug. 1920, Berlijn (Duitsland). Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O.

WARSCHAUER, Else, 26 Sept. 1888, Stenschewo. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Eisner, S.

WARTENSLEBEN, Erna, 4 Sept. 1903, Oder Ramstadt (D.). Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Heidelberger, L M.

WASERMAN, Lipman, 20 Maart 1897, Lodz (Polen). Won. 's-Gravenhage. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

WASSERMANN, Eugenie, 21 Jan. 1867, Wannbach (Duitsland). Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Wolff, G.

WASSERSTROM, Chane, 15 Nov. 1873, Andrichau (Polen). Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S., lg Weisberger, M.

WASSERVOGEL, Valerie, 25 Jan. 1887, Wenen (O.). Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Gartenberg, V.

WASSERZUG, Frieda, 24 Dec. 1897, Berlijn (Duitsland). Won. Amsterdam. † 25 Febr. 1945, Bergen-Belsen (Duitsland), lg Deutsch, Bcrnhard.

WASSINK, Gerrit Johannes, 23 Aug. 1889, Apeldoorn. Won. Apeldoorn. † 31 Mei 1945, Bergen-Belsen (Duitsland).

WATELER, Floris Cornelis, 13 Febr. 1920, Amsterdam. Won. Leeuwarden. † 1 Sept. 1944, zee.

WATELER, Floris, Cornelis, 13 Feb. 1920, Amsterdam. † 1 Sept. 1944, Op zee. (Kriegsmarine).

WATER, Cornelis van de, 21 Juni 1922, Asperen. Won. Asperen. † 13 April 1944, Duitsland.

WATERING, Cornelis van de, 7 Nov. 1906, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 2 Juli 1944, Dachau (Duitsland).

WATERMAN, Abraham, 12 Maart 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Juli 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Abraham, 12 Oct. 1942, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Abraham, 15 Dec. 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Abraham, 15 Sept. 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Abraham, 18 Jan, 1940, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Abraham, 18 Juni 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Abraham, 19 Nov. 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Polen.

WATERMAN, Abraham, 19 Oct. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Abraham, 19 October 1893 Amsterdam. † 31 Maart 1944 in de omgeving van Oswiecim in Polen.

WATERMAN, Abraham, 2 Aug. 1876, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Abraham, 21 Aug. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Abraham, 22 Juli 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Nov. 1942, de Atlantische Oceaan.

WATERMAN, Abraham, 22 Juni 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Abraham, 23 Sept. 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Abraham, 28 Dec. 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943. S.

WATERMAN, Abraham, 3 Jan. 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Dec. 1942, O.

WATERMAN, Abraham, 31 Mei 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Abraham, 5 Jan. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Abraham, 7 Juni 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, O.

WATERMAN, Abraham, 8 Juni 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Aby, 12 Febr. 1936, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S.

WATERMAN, Adolf Henri, 29 Maart 1915,. Rotterdam. Won. Groningen. † 12 Nov. 1942, Mauthausen (O).

WATERMAN, Alexander, 14 Dec. 1867, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Alexander, 20 Maart 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Alexander, 22 April 1939, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WATERMAN, Alexander, 28 Juli 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Alexander, 29 April 1929, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Alexander, 8 Aug. 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Oct. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Alexander, 8 Sept, 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Alida, 29 Aug. 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Lap, M.

WATERMAN, Alida, 30 Mei 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O., lg Reijs, H.

WATERMAN, Alida, 6 Dec. 1912, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 18 April 1945, Midden-Europa, lg Degen, I.

WATERMAN, Alida, 6 Oct. 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Bromet, J.

WATERMAN, Aline, 29 Maart 1888, Amsterdam. Won. Haarlem. † 31 Aug. 1942, O., lg Hekster, A.

WATERMAN, Andries, 11 Dec. 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Maart 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Anna, 19 Nov. 1900, Londen (Engeland). Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O., lg Delden, L.

WATERMAN, Anna, 26 Maart 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Moffie, D.

WATERMAN, Anna, 8 April 1868, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Arnold, 16 Dec. 1939, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Barend, 1 Dec. 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Barend, 10 Maart 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Barend, 2 Febr. 1938, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Barend, 21 Maart 1882, Amsterdam. Won. Hilversum. † 26 Maart 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Barend, 21 Oct. 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Aug. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Barend, 22 Febr. 1921, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Barend, 26 April 1871, Amsterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Barend, 26 Mei 1872, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 20 Maart 1943, S.

WATERMAN, Barend, 27 Aug. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WATERMAN, Barend, 28 Aug. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Barend, 30 Maart 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1945, Ebensee (O.).

WATERMAN, Barend, 8 Aug. 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Aug. 1943, Midden-Europa.

WATERMAN, Baruch, 18 April 1879, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Belia 11 Febr. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Logger, M. van.

WATERMAN, Belia, 6 Sept. 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Aug, 1942, O.

WATERMAN, Benedictus Nathan, 24 Febr. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Jan. 1943, Neukirch (Duitsland).

WATERMAN, Benjamin, 28 December 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Kijl, C.

WATERMAN, Benjamin, 3 Juli 1942, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 April 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Bernard, 26 Jan. 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Bertha, 27 April 1934, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Bertha, 27 Juni 1929, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 22 Oct. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Bertha, 4 Aug. 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Bertha, 6 Mei 1938, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 April 1943, S.

WATERMAN, Betje, 19 Juli 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Betje, 25 Dec. 1915, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WATERMAN, Betje, 6 Oct. 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Pach, J.

WATERMAN, Betsy, 20 Sept. 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Dec. 1942, O.

WATERMAN, Carolina, 13 Aug. 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Ullem, J. van.

WATERMAN, Catharina, 21 Febr. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Boeken, A.

WATERMAN, Christina, 18 April 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 April 1943, S., lg Sternefeld, D.

WATERMAN, Christina, 7 Jan. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Clara, 1 Mei 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943 S., lg Boas, I.

WATERMAN, Clara, 25 Nov. 1939, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 April 1943, S.

WATERMAN, Clara, 7 Maart 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Corry, 10 Jan. 1940, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WATERMAN, David, 26 Sept. 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Debora, 1 April 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Debora, 10 Oct. 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Gosier, I.

WATERMAN, Debora, 13 Mei 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S., lg Goedel, G.

WATERMAN, Debora, 20 Maart 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Matteman, A.

WATERMAN, Debora, 24 April 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Debora, 26 Dec. 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Italiaander, N.

WATERMAN, Debora, 26 Juli 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Debora, 4 Sept. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 27 Aug. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Debora, 7 Mei 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Dina, 1 Aug. 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Dina, 24 Juni 1924, Amsterdam. Won. Hilversum. † 26 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WATERMAN, Dina, 29 Nov. 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S., lg Klisser, E.

WATERMAN, Dina, 3 Juni 1905, Antwerpen (België). Won. Amsterdam. † 7 Juli 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Dina, 3 Oct. 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Duifje, 18 Mei 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Duifje, 8 Juli 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Dec. 1942, O.

WATERMAN, Elisabeth, 13 Nov. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Hoop, I. de.

WATERMAN, Elisabeth, 16 Aug. 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Wesolowski, H.

WATERMAN, Elisabeth, 17 Sept. 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Juli 1942, O., lg Heiligers, L

WATERMAN, Elisabeth, 19 Jan. 1911, 's-Gravenhage. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WATERMAN, Elisabeth, 19 Oct. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Sterk, J.

WATERMAN, Elisabeth, 24 Mei 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 6 Oct. 1944, de omgeving van O., lg Frinkel, N.

WATERMAN, Elisabeth, 28 Nov. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

WATERMAN, Elisabeth, 7 Oct. 1942, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Mei 1943, S.

WATERMAN, Elisabeth, 9 Oct. 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Dec. 1942, O.

WATERMAN, Emanuel, 13 Jan. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Emanuel, 23 Juni 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WATERMAN, Emanuël, 3 Aug. 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Emanuel, 7 April 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Jan. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Engelina, 22 Mei 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Dec. 1942, O., lg Metze-laar, L.

WATERMAN, Ephraim, 12 Maart 1936. Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 April 1943, S.

WATERMAN, Ephraïm, 28 Sept. 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Esther, 15 Jan. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Esther, 17 Juli 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Werkendam, A.

WATERMAN, Esther, 21 Febr. 1929, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Esther, 26 Dec. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Juli 1942, O., lg Heimann, R.

WATERMAN, Esther, 27 Sept. 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Sealtiel, D.-

WATERMAN, Esther, 4 Aug. 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 18 Juli 1942, O., lg d'Ancona, J.

WATERMAN, Eva, 29 Juli 1929, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Eva, 3 Oct. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Barend, M.

WATERMAN, Eva, 6 Maart 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 April 1943, S., lg Roeg, D.

WATERMAN, Femmie, 31 Maart 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Cohen, A.

WATERMAN, Femmina, 5 Aug. 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11. Febr. 1944, de omgeving van O., lg Veen, J. van der.

WATERMAN, Flora, 13 Juni 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Locher, A.

WATERMAN, Frits, 16 Mei 1923, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Ganna, 1 Oct. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Gelderen, H. S. van.

WATERMAN, Gerrit, 4 April 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Gerrit, 4 Dec. 1940, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Gretha, 10 Nov. 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Grietje, 26 Jan. 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Aug. 1942, O., lg Kroonenberg, M.

WATERMAN, Grietje, 5 Nov. 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Sturhoofd, M.

WATERMAN, Harry, 9 April 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Hartog, 12 Febr. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 22 Oct. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Hartog, 14 Febr. 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Sept. 1941, Mauthausen (O.).

WATERMAN, Hartog, 2 Mei 1929, Amsterdam. Won Amsterdam. † 23 April 1943, S.

WATERMAN, Hartog, 22 Jan. 1940, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WATERMAN, Hartog, 24 Jan. 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S.

WATERMAN, Hartog, 27 April 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Hartog, 4 Mei 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Hartog, 5 Jan. 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Hartog, 8 Aug. 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Oct. 1944, de omgeving van . O., lg Granaat, H.

WATERMAN, Heintje, 1 Aug. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Polak, E.

WATERMAN, Heintje, 14 Maart 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Helena, 24 Mei 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Oct. 1942, O., lg Finsij, D. A.

WATERMAN, Herman, 11 Nov. 1914, Amsterdam. Won. Hilversum. † 31 Maart 1944, O.

WATERMAN, Herman, 8 Juli 1929, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Isaac, 10 Sept. 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

WATERMAN, Isaäc, 15 Febr. 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, IsaÄc, 15 Febr. 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Isaac, 27 Dec. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Mei 1943, S.

WATERMAN, Isaac, 5 Dec. 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Isaäc, 6 Maart 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Isaäc, 8 Juni 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Isidore, 14 April 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Israel, 19 Aug. 1869, Gorinchem. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Israël, 21 Oct. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Israel, 5 April 1938, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WATERMAN, Izaac, 24 Mei 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S.

WATERMAN, Izaäk, 13 Juli 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Jan. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Izak, 1 Nov. 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Jacob, 1 Nov. 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Jacob, 10 Juni 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Jacob, 10 Sept. 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Jacob, 2 Dec. 1858, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Febr. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Jacques, 2 Oct. 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WATERMAN, Jansje, 6 Aug. 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Busnach, M.

WATERMAN, Jansje, 7 Mei 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Sister, A. van.

WATERMAN, Jeannette, 4 Jan. 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Jesaia Jacques, 29 Jan. 1923, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 April 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Jesaia, 20 Mei 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 April 1943, S.

WATERMAN, Jesaia, 9 Dec. 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Jetje, 1 Febr. 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S., lg Waterman, M.

WATERMAN, Jetje, 24 Juni 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Joël, 17 Mei 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, O.

WATERMAN, Joël, 17 Oct. 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Joël, 4 Nov. 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Joël, 6 Juni 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WATERMAN, Johanna, 10 April 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Johanna, 17 Aug. 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Johanna, 27 Juni 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Jonas, 12 Mei 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Aug. 1943, Midden-Europa.

WATERMAN, Jonas, 14 Febr. 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Jonas, 29 April 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Joseph, 1 Juni 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Joseph, 19 Maart 1870, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 20 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WATERMAN, Joseph, 21 Febr. 1879, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Joseph, 26 Jan. 1927, Amsterdam Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Joseph, 28 Juli 1920, Londen. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WATERMAN, Joseph, 28 Maart 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Joseph, 29 Oct. 1886, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Joseph, 29 Sept. 1885, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov., 1942, O.

WATERMAN, Juda Philip, 20 Dec. 1925, Hilversum. Won. Hilversum. † 31 Jan. 1943, O.

WATERMAN, Juda, 15 Nov. 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Judic Rosette, 30 Maart 1881, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S., lg Heeroma, A,

WATERMAN, Judic, 13 Dec. 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Rooijen, A. van.

WATERMAN, Judith, 14 Febr. 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S,, lg Engelsman, M.

WATERMAN, Judith, 27 Febr. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Judith, 3 Maart 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Sept. 1942, O., lg Dresden, S.

WATERMAN, Judith, 7 Dec. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Hakker,. G.

WATERMAN, Julia, 12 Juli 1884, Londen (Groot-Brittannië). Won. Amsterdam. † 6 Maart 1944, de omgeving van O., lg Hamburger, Hartog.

WATERMAN, Karel, 2 Maart 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Keetje, 11 Dec. 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Snoek, E.

WATERMAN, Keetje, 16 Mei 1886, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 25 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Coopman, S.

WATERMAN, Klara, 15 April 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.. lg Dukker, A.

WATERMAN, Leendert, 17 April 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Leendert, 2 Sept. 1939, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WATERMAN, Leendert, 30 Juli 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WATERMAN, Levie, 12 Sept. 1868, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Levie, 13 April 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, O.

WATERMAN, Levie, 17 Mei 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Mei 1943, S.

WATERMAN, Levie, 18 Juli 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Levie, 26 Jan. 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, Sobibor (Polen).

WATERMAN, Levie, 28 Dec. 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Nov. 1943, Dorohusk (P.).

WATERMAN, Levie, 28 Sept. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WATERMAN, Levie, 3 Aug. 1934, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Levie, 30 Dec. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

WATERMAN, Lodewijk Julius, 25 Nov. 1938, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 April 1943, S.

WATERMAN, Lodewijk Julius, 3 Mei 1890, Amsterdam. Won. Rotterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Louis, 26 Febr. 1934, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Louis, 4 Maart 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Magdalena, 22 April 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Nov. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Magdalena, 22 Jan. 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WATERMAN, Magdalena, 31 Jan. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Marcus, 11 Juli 1887, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Marcus, 25 Juli 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, Sobibor (P.).

WATERMAN, Margaretha, 19 Juli 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O., lg Papegaaij, B.

WATERMAN, Margaretha, 3 April 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Juli 1942, O., lg Glasbeek, M.

WATERMAN, Maria, 15 Nov. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Dec. 1942, de omgeving van O., lg Velde, I. van der.

WATERMAN, Marianna, 18 Sept. 1919, Amsterdam. Won. Bussum. † 15 Oct. 1942, O., lg Schelvis, M.

WATERMAN, Marianna, 3 Juli 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Marianne, 20 Sept. 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Oct. 1942, lg Engelschman, J.

WATERMAN, Marianne, 22 Aug. 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Vieijra, S.

WATERMAN, Mathilda, 8 Aug. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Juli 1942, O., lg Presser, I.

WATERMAN, Maurits, 17 Sept. 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Juli 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Maurits, 22 Juni 1938, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1941, S.

WATERMAN, Meijer, 17 Dec. 1875, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WATERMAN, Meijer, 23 Oct. 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Sept. 1941, Mauthausen (Oostenrijk).

WATERMAN, Meijer, 26 Juli 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Meijer, 30 Oct. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O.

WATERMAN, Meijer, 4 febr. 1906, Amsterdam. Won. Eindhoven. † 26 maart 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Meijer, 4 Sept. 1925, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 April 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Meijer, 6 Juli 1887, Amsterdam. Won. Alkmaar. † 6 Maart 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Meijer, 7 Mei 1917, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1944, Jawischowitz (Polen).

WATERMAN, Meijer, 7 Sept. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Mia Bloeme, 22 Aug. 1939, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Michael, 19 Maart 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Michel, 18 Oct. 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Mei 1943, S.

WATERMAN, Michiel, 5 Juni 1897, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, 0

WATERMAN, Mietje, 1 Maart 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Velzen, I. van.

WATERMAN, Mietje, 15 Aug. 1887, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Viskoper, A.

WATERMAN, Mietje, 18 Mei 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Mietje, 2 Maart 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Hagenaar, A.

WATERMAN, Mietje, 20 Juni 1940, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WATERMAN, Mietje, 20 Sept. 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Mietje, 29 Nov. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Mietje, 9 Febr. 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O., lg Stratum, H. van.

WATERMAN, Mietje, 9 Jan, 1908, Amsterdam. Won. Alphen aan den Rijn. † 19 Aug. 1942, O., lg Cassier, D.

WATERMAN, Mirjam, 14 Maart 1918, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 20 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WATERMAN, Mirjam, 21 Dec. 1916, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Mores, 15 April 1867, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1942, S.

WATERMAN, Mozes Hartog, 25 Dec. 1938, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Mozes Hartog, 27 Mei 1874, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 20 Maart 1943, S.

WATERMAN, Mozes, 1 Jan. 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 1 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Mozes, 11 Aug. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Maart 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Mozes, 11 Maart 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Mozes, 13 April 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Mozes, 16 Jan. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Sept. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Mozes, 19 Jan. 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Mozes, 19 Mei 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Mozes, 19 Nov. 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Mozes, 21 Sept. 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WATERMAN, Mozes, 21 Sept. 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Mozes, 23 Maart 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Mozes, 26 April 1892. Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Maart 1944, Malapane (Duitsland).

WATERMAN, Mozes, 31 Oct. 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16. April 1943, S.

WATERMAN, Mozes, 8 Oct. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Nathan, 10 Febr. 1885, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Nathan, 16 Mei 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, O.

WATERMAN, Nathan, 18 Febr. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Nathan, 25 Jan. 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S.

WATERMAN, Nathan, 7 Maart 1913, Amsterdam. Won. Rotterdam. † 30 April 1943, S.

WATERMAN, Nehemias, 23 Oct. 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

WATERMAN, Netty, 19 Nov. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 25 Oct. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Philip, 16 Aug. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Philip, 20 Maart 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Pinehas, 8 April 1920. Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Jan. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Raatje, 12 Febr. 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Wallinski, M.

WATERMAN, Rachel, 12 Maart 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S., lg Querido, J.

WATERMAN, Rachel, 17 Juni 1887, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Rachel, 20 Febr. 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Mei 1943, S,, lg Elkan, L.

WATERMAN, Rachel, 21 April 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O., lg Boeken, C.

WATERMAN, Rachel, 24 Aug. 1876, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 25 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Nebig, M.

WATERMAN, Rachel, 25 Febr. 1872, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 10 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Bas, S.

WATERMAN, Rachel, 27 Febr. 1923, Amsterdam. Won. Hilversum. † 26 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WATERMAN, Rachel, 4 Mei 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S., lg Gans, M.

WATERMAN, Rachel, 6 April 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Sept. 1942, O., lg Slier, D.

WATERMAN, Rachel, 8 Febr. 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Nov. 1942, O., lg Kopee, J.

WATERMAN, Rebecca, 11 Dec. 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Nebig, B,

WATERMAN, Rebecca, 23 Mei 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Robby, 22 Oct. 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Roosje, 10 Febr. 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Bont, E.

WATERMAN, Roosje, 2 Dec. 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Bloemist, B.

WATERMAN, Roosje, 25 Mei 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WATERMAN, Roosje, 28 Sept. 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Les, S.

WATERMAN, Rosa, 23 Dec. 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

WATERMAN, Rosa, 29 April 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Gelder, S. van.

WATERMAN, Rosalina, 28 Oct. 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Pinto, I.

WATERMAN, Rosetta, 16 April 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 22 Oct. 1943, de omgeving van O., lg Weren, S. van.

WATERMAN, Roza, 25 April 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Nov. 1943, de omgeving van O., lg Valenca, S. de.

WATERMAN, Saartje, 25 Juni 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O.

WATERMAN, Salomon Meijer, 20 Sept. 1940, 's-Hertogenbosch. Won. 's-Hertogenbosch. † 15 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Salomon, 20 Dec. 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

WATERMAN, Salomon, 26 Febr. 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

WATERMAN, Salomon, 27 Oct. 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Jan. 1945, Midden-Europa.

WATERMAN, Salomon, 8 Aug. 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Samson, 2 Juni 1903, Londen (Groot-Brittannië). Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

WATERMAN, Samson, 23 Sept. 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Samson, 26 Juli 1885, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Samuel, 1 Febr. 1915, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1943, O.

WATERMAN, Samuel, 16 Jan. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Samuël, 19 Maart 1889, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Samuel, 23 Juni 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WATERMAN, Samuel, 26 Dec. 1902, Rotterdam. Won. 's-Hertogenbosch. † 28 Febr. 1943, O.

WATERMAN, Sara Henny, 23 Febr. 1936, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Sara, 1 Nov. 1887, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Hirsch, A.

WATERMAN, Sara, 10 Dec. 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Mok, B.

WATERMAN, Sara, 14 Febr. 1943, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

WATERMAN, Sara, 14 Maart 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

WATERMAN, Sara, 17 Juli 1885, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Witjas, H.

WATERMAN, Sara, 2 Mei 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 April 1943, S.

WATERMAN, Sara, 4 Mei 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Locher, M.

WATERMAN, Sara, 7 Nov. 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Velzen, A. van.

WATERMAN, Sara, 8 Febr. 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Nov. 1942, O., lg Bever, S. Van.

WATERMAN, Sara, 9 Dec. 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Duis, L.

WATERMAN, Sara, 9 Nov. 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

WATERMAN, Schoontje 15 April 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S., lg Lap, L.

WATERMAN, Schoontje, 16 Mei 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Wegloop, S.

WATERMAN, Schoontje, 27 April 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Oct. 1942, O., lg Waterman, I.

WATERMAN, Schoontje, 29 April 1876, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Waterman, I.

WATERMAN, Schoontje, 5 Aug. 1939, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O.

WATERMAN, Sientje, 11 April 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Aug. 1944, de omgeving van O., lg Haan, M. de.

WATERMAN, Sientje, 21 Juli 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O., lg Rijxman, I.

WATERMAN, Sientje, 27 Aug. 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Nov. 1943, de omgeving van O., lg Waas, M.

WATERMAN, Sientje, 28 Juli 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Hoop, D. de.

WATERMAN, Sientje, 31 Jan. 1889, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

WATERMAN, Simon Azaria, 15 Dec. 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

WATERMAN, Simon, 24 Aug. 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMAN, Simon, 3 Sept. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

WATERMAN, Simon, 5 Febr. 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

WATERMAN, Sophia, 12 Oct. 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Polak, Ph.

WATERMAN, Sophia, 31 Mei 1939, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 5 Oct., 1942, de omgeving van O.

WATERMAN, Sophia, 9 Oct. 1941, 's-Hertogenbosch. Won. 's-Hertogenbosch. † 15 Oct. 1942, O.

WATERMAN, Theresia, 13 Dec. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Polak, A.

WATERMAN, Theresia, 2 April 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O.

WATERMAN, Thesesia, 13 Nov. 1886, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S., lg Rijksman, E.

WATERMAN, Yvonne Cato Renée, 15 Jan. 1943, Westerbork. Won. Hilversum. † 16 April 1943, S.

WATERMAN,Wolf, 27 Nov. 1895, Amsterdam. Won. Hilversum. † 31 Aug. 1944, Midden-Europa.

WATERMAN. Elisabeth, 14 Jan. 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept, 1942, O., lg Mol, B.

WATERMAN. Meijer, 23 Juli 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S .

WATERMAN. Meyer, 1 Dec. 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

WATERMANN, Fred, 17 Nov. 1939, Winschoten. Won. Winschoten. † 5 Maart 1943, S.

WATERMANN, Hille Hans, 28 Febr. 1906, Bunde. Won. Winschoten. † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen).

WATERMANN, John Jack, 19 Maart 1937, 's-Gravenhage. Won. Amsterdam. † 6 Oct. 1944, de omgeving van O.