Lover for Øvre Numedal Hundeklubb

Lover for Øvre Numedal Hundeklubb

Vedtatt på årsmøte 2010

 

Kapitel 1, navn og formål

§1        Navn

            Klubbens navn er Øvre Numedal Hundeklubb, her forkortet til ØNH

§2        Tilknytning og interesseområde

Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klubb (NKK) som samarbeidende klubb, og dekker område øvre Numedal

§3        Formål

          Klubben formål er å:

-          Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former

-          Legge muligheter og forholdene til rette for medlemmene for aktiviteter med hund

-          Bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, 
typeriktige, funksjonelle og sosialt tilpassende individer, gjerne samarbeide med aktuelle raseklubber

-          Ivareta medlemmenes kynologiske (hundelære) interesser

Kapitel 2, medlemskap

§4            Medlemskap

 Som medlem kan styret, etter søknad ta opp enhver uberyktet person. 
  Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§5            Medlemskontigent

            Kontingenten fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret.

  Medlemmer har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 
  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år kan styret beslutte strøket som medlem.

§6          Medlemsplikter

 Medlemmene forplikter seg til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. 
  Medlem forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål anses   fremmet.
 
 Medlemskontigenten skal være klubben i hende til rett tid. 
 Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben til rett tid,
 kan ikke påberope seg  rettigheter i klubben.

§7            Opphør av medlemskap

            Medlemskap i klubben opphører ved:

-          Utmeldelse

-          Strykning pga manglende kontingent betaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

-          Eksklusjoner besluttet av klubbens styre, NKK`S disiplinærkomte, samarbeidende klubb
eller forbund som NKK har overenskomst med.

§8            Utmeldelse

  Medlemmer som ønsker å tre ut av klubben, må underrette styret skriftlig
   innen 1 måned før kontingentens forfall. Ellers må kontingenten for påfølgende periode betales.

§9         Eksklusjoner og strykninger

Person som er ekskludert av samarbeidende klubb, kan ikke opptas som medlem 
uten anbefaling av den klubb som har foretatt eksklusjonen.
 
Styret kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller ekskludere medlem. 
Eksklusjon krever ¾ flertall av fulltallig styre.
 
Styret kan også stryke medlem pga manglende kontingent betaling eller annen 
uregulert gjeld i forhold til klubben uten at kravet dermed bortfaller.
Person som er nektet opptakelse, strøket eller ekskludert, kan etter eget valg, 
anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte/generalforsamling eller til klubben samordningsutvalg.
Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen beviselig er blitt meddelt skriftlig.
Den som anker må også erklære at avgjørelsen i det valgte organ godtas som endelig og bindene.

§10        Æresmedlem

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. 
Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlem betaler ikke kontingent. 
Styret kan påskjønne personer som har ydet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak 
eller på enkelt felt. Disse tildeles klubben hederstegn.

Kapitel 3, organisasjon

§11            Klubbens organer

-          Årsmøte

-          Ekstraordinert årsmøte

-          Styre

-          Valgkomite

§12            Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 01.04, og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.
Møtedato skal dog gjøres kjent for medlemmene minst 6 uker på forhånd, slik at frister for forslag etc
kan overholdes og innkomne saker/forslag således kan medtas i den formelle innkallingen. 
Med innkallingen skal følge:

-          Dagsorden

-          Undertegnet årsberetning

-          Undertegnet regnskap med revisors beretning

-          Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være 
valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før årsmøte.
 
-          Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. 
Forslag fra medlemmer må være styret i hende /poststemplet senest 4 uker før årsmøte.

Leder velges på årsmøte ved særskilt valg for 1 år.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentantene for 1 år av gangen. 
2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Årsmøte velger kasserer og sekretær.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig frammøte. 
Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent.
 Ved familiemedlemskap har 2 medlemmer stemmerett.

§13            Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 2/3 av medlemmene forlanger det. 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. 
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte og stemmerett gjelder samme regler som for årsmøte.

§14            Årsmøte behandler

Valg av leder, nestleder/sekretær, kasserer, styremedlemmer og 1 og 2 vararepresentant..

Årsberetning

Regnskap og revisors beretning

Budsjett neste år

Planer for drift og aktivitet neste år.

Valg av leder, kasserer, sekretær, styremedlemmer og vararepresentanter

Valg av revisor med vararepresentant

Event. Honorar til revisor

Valg av valgkomite, bestående av 2 representanter med vararepresentant

Andre saker som står oppført på dagsorden.


§15            Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”lov om dyrevern”(dyrevernloven) kan ikke
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§16      Styret

Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer, styremedlemmer og 1 og 2 vararepresentant. som velges ved årsmøte.

Styret har ansvar for:

-          Lede klubben mellom årsmøtene

-          Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen

-          Gjennomføre beslutninger fattet av årsmøte

-          Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-avdeling

-          Fremme mulighetene for aktivitet i klubben område

-          Avholde årsmøte

-          Oppnevne komiteer og representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for komiteer

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det.
Det skal føres protokoll over styremøtene.

§17            Valgkomite

Valgkomiteen består av 2 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger selv leder. 
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

Kapittel 4 revisor

§18            Revisor

Årsmøte velger hvert år revisor. Revisoren reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøte. 
Revisor bør være person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kapittel 5, diverse bestemmelser

§19            Lovendring

Lovendring er kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 
Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. 
Lovendringer som ikke godkjennes av NKK, kan innankes for Samordningsutvalget.

§20            Stemmetall

            Det kreves kvalifisert flertall for valg av:

            Æresmedlem, eksklusjoner av medlemmer, lovendring og oppløsning.

            Der intet annet er nevnt kreves absolutt flertall.

§21            Oppløsning

For å oppløse klubben kreves minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. 
Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. -
 
Ved oppløsning tilfaller klubben midler NKK dersom ikke årsmøte vedtar å tildele
klubbens midler til annet organ eller organisasjon som arbeider for å fremme av 
saker som faller inn under formål nevnt i §3.

Definisjoner

Absolutt flertall:

Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer for forslaget

Kvalifisert flertall:

Mer enn 2/3 flertall er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Comments