09. Azaria

AZARIAH

Maria Valtorta

 

MỤC LỤC

Ghi chú của dịch giả bản dịch Anh Ngữ                             

Những chữ viết tắt theo mẫu tự những quyển sách của        

Kinh Thánh                                                                                   

Chúa Nhật Sáu Mươi ngày trước Lễ Phục Sinh                 

Chúa Nhật Năm Mươi ngày trước Lễ Phục Sinh                          

Chúa nhật Thứ Nhất Mùa Chay                                                   

Chúa nhật Thứ Hai Mùa Chay                                         

Chúa nhật Thứ Ba Mùa Chay                                                      

Chúa nhật Thứ Bốn Mùa Chay                                        

Chúa nhật Thương Khó                                                               

Chúa nhật Lễ Lá                                                                          

Chúa nhật Phục Sinh                                                                     

Chúa Nhật Lòng Thương Xót (Albis)                                           

Chúa nhật Thứ Hai sau Phục Sinh                                                

Chúa nhật Thứ Ba sau Phục Sinh                                             

Chúa nhật Thứ Bốn sau Phục Sinh                                               

Chúa nhật Thứ Năm sau Phục Sinh                                             

Chúa nhật giữa tuần Bát Nhật của Lễ Chúa Thăng Thiên        

Chúa nhật Lễ Hiện Xuống                                                           

Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi                                                 

Chúa nhật Lễ Mình Thánh Chúa                                                  

Chúa nhật Bát Nhật Lễ Mình Thánh Chúa                                   

Chúa nhật Bát Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa                            

Lời khuyên của Thánh Phaolô

Chúa nhật Thứ Bốn sau Lễ Hiện Xuống                                               

Chúa nhật Thứ Năm sau Lễ Hiện Xuống                                     

Chúa nhật Thứ Sáu sau Lễ Hiện Xuống                           

Chúa nhật Thứ Bảy sau Lễ Hiện Xuống                           

Chúa nhật Thứ Tám sau Lễ Hiện Xuống                                     

Chúa nhật Thứ Chín sau Lễ Hiện Xuống                                   

Chúa nhật Thứ Mười sau Lễ Hiện Xuống                                 

Chúa nhật Thứ Mười Một sau Lễ Hiện Xuống              

Chúa nhật Thứ Mười Hai sau Lễ Hiện Xuống               

Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ                                                 

Chúa nhật Thứ Mười Ba sau Lễ Hiện Xuống

Chúa nhật Thứ Mười Bốn sau Lễ Hiện Xuống              

Chúa nhật Thứ Mười Lăm sau Lễ Hiện Xuống             

Chúa nhật Thứ Mười Sáu sau Lễ Hiện Xuống              

Chúa nhật Thứ Mười Bảy sau Lễ Hiện Xuống                

Chúa nhật Thứ Mười Tám sau Lễ Hiện Xuống               

Chúa nhật Thứ Mười Chín sau Lễ Hiện Xuống             

Chúa Nhật cuối tháng Mười Lễ Kitô Vua và    

Chúa Nhật thứ  Hai Mươi sau Lễ Hiện Xuống

Chúa nhật Thứ Hai Mươi Mốt sau Lễ Hiện Xuống                     

Chúa nhật Thứ Hai Mươi Hai sau Lễ Hiện Xuống                       

Chúa nhật Thứ Hai Mươi Ba sau Lễ Hiện Xuống                      

Chúa nhật Thứ Hai Mươi Bốn sau Lễ Hiện Xuống                       

Chúa nhật Thứ Nhất Mùa Vọng                                                 

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và                   

Chúa nhật Thứ Hai Mùa Vọng

Chúa nhật Thứ Mười Ba Mùa Vọng                                         

Chúa nhật Thứ Mười Bốn Mùa Vọng                                       

Chúa nhật Bát Nhật Lễ Giáng Sinh                                           

Chúa nhật Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu vọng                 

Lễ Hiển Linh                                                                               

Chúa nhật Lễ Hiển Linh                                                              

Chúa nhật Lễ Thánh Gia và Chúa Nhật giữa

Tuần Bát Nhật Lễ Hiển Linh                                              

Chúa nhật Thứ Hai Mươi Hai Lễ Hiển Linh                                  

Chúa nhật Thứ Hai Mươi Ba Lễ Hiển Linh                               

Chúa nhật Ba Mươi Ngày trước lễ Phục Sinh   
ĉ
Leo,
Sep 7, 2012, 10:17 AM
Comments