Trang chủ‎ > ‎

Tieu chuan xet khen thuong BHLD

Tiêu chun Danh hiu thi đua và hình thc khen thưng

Phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, PCCN”
của hệ thống công đoàn

1. Tiêu chuẩn cờ của Tổng Liên đoàn

1.1- Đối với đơn vị cơ sở

Tổng Liên đoàn xét tặng cờ hàng năm cho đơn vị cơ sở đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ", không có TNLĐ chết người, sự cố kỹ thuật, cháy nổ nghiêm trọng, dẫn đầu khối, cụm thi đua của công đoàn cơ sở đã được LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc cấp tương đương tặng cờ và đã được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn về công tác BHLĐ.

Các nội dung chấm điểm thi đua phải đạt tổng số từ 96 điểm trở lên (theo Biên bản kiểm tra chấm điểm).

1.2- Đối với công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn

Tổng Liên đoàn xét tặng cờ thi đua cho công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ", dẫn đầu khối, cụm công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn, được Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh, thành phố, Bộ, Ngành TW đánh giá xếp hạng xuất sắc trong công tác BHLĐ vào dịp sơ kết, tổng kết phong trào.

2- Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn

2.1. Đối với cá nhân

- Là người tiêu biểu trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ" của đơn vị, được quần chúng trong đơn vị tín nhiệm đề nghị tặng bằng khen, đã được LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn tặng bằng khen về BHLĐ.

- Thực hiện xuất sắc công tác BHLĐ trong phạm vi trách nhiệm, tuyên truyền vận động mọi người làm BHLĐ.

- Gương mẫu chấp hành luật pháp, chế độ chính sách về BHLĐ, các tiêu chuẩn, qui định về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. 

2.2. Đối với đơn vị cơ sở:

Tổng Liên đoàn xét tặng Bằng khen hàng năm cho các đơn vị cơ sở tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ", không có TNLĐ chết người, sự cố kỹ thuật, cháy nổ nghiêm trọng, đã được LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn tặng cờ cho đơn vị, Bằng khen cho cá nhân.

Các nội dung chấm điểm thi đua phải đạt tổng số từ 91 điểm trở lên (theo Biên bản kiểm tra chấm điểm).

2.3. Đối với CĐ cấp trên cơ sở: Tổng Liên đoàn xét tặng Bằng khen hàng năm cho công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TCTy trực thuộc Tổng Liên đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”.

 

                                                             ==

 

ĉ
Nhật Xuân,
19:18, 11 thg 3, 2010
ĉ
Nhật Xuân,
19:18, 11 thg 3, 2010
ĉ
Nhật Xuân,
19:49, 14 thg 3, 2010
Comments