Trao đổi CKTKN với giảm tải                                   - Phú Tân: Xem

                                   - Châu Đốc: Xem

                                   - Thoại Sơn: Xem

                                   - Tịnh Biên: Xem

          Theo ý kiến của thầy Đặng Văn Trường, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học tỉnh An Giang về độ chênh giữa CKTKN và giảm tải đối với tất cả các môn học:

- Trước mắt lấy CKTKN làm chuẩn.
- Các TBM tiếp tục tổng hợp, so sánh cụ thể độ chênh giữa CKTKN và giảm tải để trao đổi, thống nhất trong kỳ họp tới.
Comments