THÔNG TIN NHANH‎ > ‎TIN ĐÃ ĐĂNG‎ > ‎GIÁO DỤC‎ > ‎

Thanh toán vượt 200 giờ năm 2010-2011

 
Ủy ban nhân tỉnh An Giang đã đồng ý cho ngành Giáo dục thanh toán tiền dạy vượt 200 tiết của giáo viên (Công văn số 2507/UBND-VX ngày 17/8/2011 của UBND Tỉnh An Giang).

 
Xét đề nghị xin chủ trương thanh toán tiền thêm giờ buổi vượt quá quy định 200 giờ/năm cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong năm học 2010-2011, của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 133/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp có ý kiến như sau: 

-Thống nhất về chủ trương, đồng ý cho ngành giáo dục và đào tạo thanh toán tiền thêm giờ buổi vượt quá quy định 200 giờ/năm đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong năm học 2010-2011.
 
-Từ năm học 2011-2012, yêu cầu Sở giáo dục và Đào tạo tăng cường bố trí lực lượng sinh viên mới ra trường và hướng dẫn các đơn vị trường học bố trí, phân công giáo viên hợp lý để đảm bảo đúng quy định theo Thông tư Liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo biết để tổ chức thực hiện.
 
 
 
 
 
Comments