2

 
 
Nhu cầu tuyển dụng giáo viên Mầm non - Tiểu học
năm học 2011-2012
 
 
 

Số TT

Phòng GDĐT

Nhu cầu Mầm non

Nhu cầu giáo viên Tiểu học

GV dạy lớp

Nhạc

Họa

Tiếng Anh

TDTT

TPT Đội

Thiết bị

Tin

Cộng

1

Long Xuyên

12

4

 

2

1

 

 

 

1

8

2

Châu Thành

6

14

6

3

3

2

1

13

1

43

3

Châu Phú

22

67

21

6

15

12

3

24

 

148

4

Châu Đốc

1

22

11

3

 

3

2

12

 

53

5

Tịnh Biên

8

30

5

3

5

2

7

5

 

57

6

Tri Tôn

9

27

14

5

16

11

 

8

4

85

7

An Phú

8

48

9

5

18

 

 

 

 

80

8

Tân Châu

18

41

11

2

7

4

4

20

1

90

9

Phú Tân

16

6

1

2

11

1

1

8

3

33

10

Chợ Mới

10

26

 

 

2

 

1

 

 

29

11

Thoại Sơn

10

21

3

1

10

 

 

3

 

38

 

                     Cộng

120

306

81

32

88

35

19

93

10

664

 
 
 Phòng TCCB-Sở GDĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments